Erbjudandepriset i Dometic Groups börsintroduktion fastställt till 48 SEK per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

Pressmeddelande
25 november 2015

Dometic Group AB (publ) (“Dometic” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende Bolagets aktier och noteringen på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”).

Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Erbjudandet i korthet

  • Det slutgiltiga priset i Erbjudandet har fastställts till 48 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på Dometic om 14 200 miljoner kronor
  • Erbjudandet omfattar totalt 97 756 603 aktier i Dometic, varav 95 833 333 är nyemitterade aktier och 1 923 270 är befintliga aktier, vilket motsvarar 33 procent av det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet
  • Genom nyemissionen kommer Bolaget tillföras 4 600 miljoner kronor i bruttolikvid före emissionskostnader
  • För att täcka eventuell övertilldelning har EQT V (“Huvudägaren” eller ”EQT”) förbundit sig att sälja ytterligare upp till 14 663 490 befintliga aktier, motsvarande 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet (“Övertilldelningsoptionen”)
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer det totala Erbjudandet omfatta 112 420 093 aktier, vilket motsvarar 38 procent av det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet, och det totala värdet av Erbjudandet kommer uppgå till 5 396 miljoner kronor
  • EQT kvarstår som den största aktieägaren i Dometic och kommer äga 57 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet, under antagande om att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
  • Som Ankarinvesterare i Erbjudandet kommer AMF, Handelsbanken Fonder och Nordea Fonder äga 3,5, 3,5 respektive 2,8 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet
  • Handel i Dometics aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag den 25 november 2015 under kortnamnet ”DOM”
  • Beräknad likviddag är den 27 november 2015

Roger Johansson, VD och koncernchef för Dometic, kommenterar:

“Jag är mycket glad över det stora intresset som visats för Dometic under noteringsprocessen, både från institutionella investerare och från allmänheten. Den stora efterfrågan från kvalitativa investerare är en bekräftelse på att våra ledande marknadspositioner och förmåga att generera lönsam organisk tillväxt, i kombination med en stark underliggande marknad, uppmärksammas och värderas av investerare. Noteringen är en viktig milstolpe för Bolaget och jag ser fram emot att fortsätta utveckla Dometic som ett börsnoterat bolag.”

Harry Klagsbrun, Partner på EQT Partners och investeringsrådgivare till EQT fonder, kommenterar:

“Det starka intresset från både svenska och internationella investerare är en kvalitetsstämpel från marknaden och en bekräftelse av ledningsgruppens hårda arbete under de senaste åren. Det visar tilltro till Dometics förmåga att fortsätta implementera sin strategi och skapa värde för sina aktieägare. Jag välkomnar alla nya aktieägare i Dometic och ser fram emot att fortsätta stötta bolaget i dess framtida utveckling.”

Rådgivare

Jefferies International Limited, SEB och Morgan Stanley är joint global coordinators och joint bookrunners i samband med noteringen. Lazard är finansiell rådgivare till Bolaget och Huvudägaren. Carnegie och UBS är joint bookrunners och Handelsbanken är co-lead manager (joint bookrunners och co-lead manager samt joint global coordinators och joint bookrunners, tillsammans benämnda “Managers”). Vinge och Latham & Watkins (London) LLP är legala rådgivare till Bolaget och Huvudägaren och Advokatfirman Hammarskiöld & Co och Davis Polk & Wardwell London LLP är legala rådgivare till joint global coordinators och joint bookrunners.

Om Dometic

Dometic tillhandahåller lösningar för ”Mobile Living” inom områdena Klimat, Hygien & Sanitet samt Mat & Dryck. Bolaget tillverkar och säljer ett brett utbud av produkter inom dessa områden för användning i husbilar och husvagnar, lastbilar och personbilar i premiumsegmentet, fritids- och arbetsbåtar samt för ett antal andra användningsområden. Bland produkterna återfinns luftkonditioneringsaggregat, luftvärmare, markiser, fläktar samt fönster och dörrar inom området Klimat, vattenvärmare och toaletter inom Hygien & Sanitet samt kylskåp, köksutrustning, ugnar och bärbara kylboxar inom Mat & Dryck. Bolaget har 22 produktions-/monteringsanläggningar i nio länder, säljer sina produkter i cirka 100 länder och tillverkar cirka 85 procent av alla sålda produkter internt. Bolaget marknadsför och säljer sina produkter under ett huvudvarumärke, Dometic, samt ett antal sidovarumärken såsom WAECO, Atwood, A ATWOOD AIR COMMAND, MOBICOOL, Marine Air Systems, Condaria, Cruisair och SeaLand. Under de tolv månaderna som slutade 30 september 2015 uppgick Dometics nettoförsäljning till 11,2 miljarder kronor och justerat rörelseresultat (EBIT) till 1,4 miljarder kronor (12,9 procent i marginal). Per den 30 september 2015 hade Dometic 6 369 anställda.

Dometic bildades 1968 i USA som ett dotterbolag till det svenska företaget AB Electrolux, under namnet Dometic Sales Corporation, i syfte att sälja kylskåp till husbilar och husvagnar och annan fritidsutrustning. Grunden för verksamheten lades dock redan 1922 då absorptionskylskåpen uppfanns. Produktportföljen och den geografiska räckvidden har ökat genom 39 förvärv under de senaste 42 åren.

Om EQT

EQT är ett av de ledande riskkapitalbolagen i Europa med cirka 29 miljarder euro i rest kapital. EQT fonder har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en sammanlagd omsättning på mer än 17 miljarder euro och cirka 140 000 anställda. EQT strävar efter att portföljbolagen ska bli långsiktigt framgångsrika, ha ledande marknadspositioner och stark operationell förmåga.

För mer information, vänligen kontakta:

Erika Ståhl, Head of Business Control & Investor Relations på Dometic
Tel: +46 8 501 025 24
Email: ir@dometicgroup.com

Ovanstående information har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 (CET) den 25 november 2015.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör inte och är inte en del av något erbjudande om försäljning av, eller en uppmaning om att köpa, värdepapper i Bolaget.

Detta meddelande får inte kopieras och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får följaktligen inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller tillämpning av undantag från registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med delstatlig värdepapperslagstiftning i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Försäljning i USA av de värdepapper som omnämns i detta meddelande kommer enbart att ske till kvalificerade institutionella köpare (”qualified institutional buyers”) såsom definierade i Rule 144A i Securities Act.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i någon medlemsstat, ”Prospektsdirektivet”). Investerare bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-länder, förutom Sverige, som har implementerat Prospektsdirektivet är detta meddelande endast avsett för och endast riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektsdirektivet, det vill säga till investerare som kan vara mottagare av erbjudandet utan ett godkänt prospekt i sådan EES-medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig på information i detta meddelande. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten enligt lag.

I samband med Erbjudandet kan SEB, i egenskap av stabiliseringsagent (”Stabiliseringsagenten”), eller dess ombud, för Managers räkning, komma att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsagenten har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Stabiliseringsagenten att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Detta meddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden avseende framtida händelser eller framtida finansiella resultat för Bolaget. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”forsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Varken Bolaget eller någon annan person garanterar att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande är korrekta och vidare åtar de sig inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta meddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta meddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för dess datum och kan ändras utan att det meddelas. Varken Bolaget eller någon annan person åtar sig uttryckligen någon skyldighet att offentligt granska, uppdatera, bekräfta eller revidera några framåtriktade uttalanden i syfte att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i detta meddelande.

Jefferies International Limited är auktoriserade och regleras i Storbritannien av Financial Conduct Authority. Morgan Stanley & Co. International plc och UBS Limited är auktoriserade av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. Skandinaviska Enskilda Banken AB, Carnegie Investment Bank AB och Handelsbanken Capital Markets (en del av Svenska Handelsbanken AB) regleras av Finansinspektionen. Alla firmor arbetar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient i samband med Erbjudandet. Firmorna ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget i att tillhandahålla de skydd som ges deras respektive klienter eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion eller arrangemang som avses i detta pressmeddelande.

Lazard & Co., Limited är auktoriserade och regleras i Storbritannien av Financial Conduct Authority och är rådgivare exklusivt åt Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet. Lazard & Co., Limited kommer inte att betrakta någon annan person som sin klient i samband med Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget i att tillhandahålla de skydd som ges dess klienter eller för att ge råd i samband med Erbjudandet, innehållet i prospektet eller någon transaktion, arrangemang eller annat ärende som avses häri. Lazard & Co., Limited åtar sig inget som helst ansvar för innehållet i prospektet, inklusive dess riktighet eller fullständighet, och frånsäger sig därmed allt ansvar i samband med prospektet. 

Om oss

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck, Energi & Stryning, Säkerhet & Trygghet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder och säljer våra produkter i ett hundratal länder. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 800 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 14,0 Mdr för år 2017 och har sitt huvudkontor i Solna.

Prenumerera

Dokument & länkar