Kallelse till årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Aktieägarna i Dometic Group hälsas välkomna till årsstämma fredagen den 7 april 2017 klockan 13.00 på Meeting Room, Alströmergatan 20, 112 47 Stockholm. 

Deltagande  
Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 31 mars 2017 (avstämningsdag lördagen den 1 april 2017), dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 3 april 2017. Anmälan kan göras via formulär på bolagets hemsida, www.dometic.com/en/se, per telefon 08-402 91 26 under vardagar kl. 09.00-16.00 eller skriftligen per post till Dometic Group AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB, ”Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.dometic.com/en/se, och sänds till de aktieägare som begär det. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut ska för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 31 mars 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum ska underrätta förvaltaren. 

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Förslag till dagordning  
1. Val av ordförande vid stämman (se nedan). 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av justeringspersoner. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Anförande av bolagets verkställande direktör. 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 

8. Beslut om: 

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (se nedan), och 

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (se nedan). 

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (se nedan). 

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (se nedan). 

12. Val av revisor (se nedan). 

13. Valberedningens förslag avseende principer för utseende av valberedning (se nedan). 

14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan). 

15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier. 

16. Stämmans avslutande. 

Resultatdisposition (punkt 8b)  
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning för 2016 om 1,85 kronor per aktie. 

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara tisdagen den 11 april 2017 som avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 18 april 2017. 

Styrelse m m (punkterna 1 och 9–12)  
Valberedningen, som består av Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), Simon Blecher (Carnegie Fonder), Christian Brunlid (Handelsbanken Fonder) och Fredrik Cappelen, Dometics styrelseordförande, föreslår följande: 

  • Fredrik Cappelen utses till ordförande vid årsstämman (punkt 1). 
  • Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant (punkt 8). 
  • Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 3 335 000 kronor, vilket innebär en ökning med 310 000 kronor jämfört med föregående år. Valberedningen föreslår att arvodet ska fördelas enligt följande: 725 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Ersättningsnivån per ledamot respektive ordföranden innebär en ökning i förhållande till tidigare år. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 450 000 kronor, fördelat på 250 000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter) och 200 000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 100 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter) (punkt 10). 
  • Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert (punkt 10). 
  • För tiden intill slutet av årsstämman 2018, omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Rainer E. Schmückle, Magnus Yngen och Erik Olsson samt nyval av Helen Vibbleus, Peter Sjölander och Jacqueline Hoogerbrugge (punkt 11). 
  • Omval av Fredrik Cappelen som styrelsens ordförande (punkt 11). 
  • Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018 (punkt 12). 

Jacqueline Hoogerbrugge  
Född: 1963 
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik från Rijks Universiteit Groningen 
Övriga nuvarande befattningar: President Operations för Cloetta. Styrelseledamot i Swedish Match och IKEA Industries.  
Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Cederroth International. VP Operations och Vice President Procurement Worldwide Baby Division för Danone. Procurement Director, Factory Director, Supply Chain Manger, Operations Manager och Services Manager för Unilever. Sales Manager Hydrocarbon Sector, Marketing Co-ordinator och Process Engineer för Fluor Daniel. 
Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes): - 

Peter Sjölander  
Född: 1959 
Utbildning: Civilekonomexamen från Göteborgs Universitet 
Övriga nuvarande befattningar: Senior intern rådgivare för Altor. Styrelseledamot för Eton Group AB, Fiskars Oy, SATS Elixia och Fit Flop Ltd. Styrelseordförande för Grundéns Rainwear. 
Tidigare befattningar: CEO för Helly Hansen AS. SVP; Product & Brand Europe, CMO Global Brand & Global Licensing för Electrolux AB. General Manager Central Europe NIKE CEE och Global Business Director, Nike ACG för Nike Inc. European Director of Footwear, Marketing Director European Outdoor och Director of Marketing Nordics för Nike Europe BV. Marketing and Buying Director för Intersport. Brand Director för Mölnlycke AB. Styrelseledamot i Swims AS, BTX Group A/S, OBH Nordica Group och Stadium AB. 
Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes): - 

Heléne Vibbléus  
Född: 1958 
Utbildning: Civilekonomexamen från Linköping universitet 
Övriga nuvarande befattningar: Vice President, Internal Audit, CAE, för Autoliv. Styrelseledamot i Scandi Standard och Nordic Growth Market NGM AB. 
Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Marine Harvest ASA, Trelleborg AB, TradeDoubler AB, Rec Silicon ASA och Swedish Financial Accounting Standards. Styrelseordförande i Invisio Communications AB och Tyréns AB. Chief Audit Executive för Elekta Instrument AB. Senior Vice President för Electrolux AB. Partner och styrelseledamot för PricewaterhouseCoopers. 
Aktieinnehav i Dometic (eget och närståendes): 2 500 

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.dometic.com/en/se

Valberedning (punkt 13)  
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018. 

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsen ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. 

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar under de tre månader som föregår årsstämman ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot. 

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess nästkommande valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)  
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare att gälla för perioden fram till och med årsstämman 2018.[1]

Total ersättning  
Den sammanlagda ersättningen ska baseras på innehavd position, individuell måluppfyllelse, Dometic-koncernens resultat och vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Ersättningen ska bestå av fast lön, kortsiktig rörlig kontant ersättning baserad på uppfyllelse av årliga resultatmål, långsiktiga incitamentsprogram, pension och andra förmåner, inklusive icke-monetära förmåner. 

Fast lön och rörlig ersättning  
Den fasta lönen ska utgöra grunden för den sammanlagda ersättningen. Fast lön ska vara relevant för den lokala marknaden och reflektera ansvarsnivån på den aktuella positionen. Fast lön ska ses över årligen. 

Ledande befattningshavare ska, utöver fast lön, enligt årligt beslut av styrelsen kunna få kortsiktig rörlig ersättning baserad på uppfyllelse av årliga resultatmål. Sådan rörlig ersättning ska vara relaterad till innehavd position och får, för verkställande direktören, uppgå till maximalt 75 % av den fasta lönen, och för övriga ledande befattningshavare, uppgå till 30-50% av den fasta lönen enligt individuella överenskommelser. 

Långsiktiga incitamentsprogram  
Styrelsen kan föreslå årsstämman att besluta om långsiktiga incitamentsprogram. Sådana program ska vara utformade i syfte att säkerställa ett långsiktigt engagemang i bolaget, vara marknadsmässiga och ha en intjänandeperiod som inte understiger tre år. Aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram ska godkännas av bolagsstämman. 

Pension och försäkringar  
Pension och försäkringar ska vara i linje med aktuella regelverk och marknadspraxis i anställningslandet. Värdet av förmåner ska motsvara generellt gällande nivåer i landet och inte överstiga 30 % av årslönen. Om möjligt ska pensionsplaner, i linje med koncernens ersättningspolicy, vara premiebaserade. Pensionsåldern är normalt 65 år. 

Övriga förmåner  
Övriga förmåner, såsom tjänstebil, sjukförsäkring och liknande, kan ingå i den totala ersättningen och ska ha till syfte att underlätta ledande befattningshavares tjänst och vara rimliga i förhållande till marknadspraxis i anställningslandet.  

Uppsägningstid och avgångsvederlag  
Ledande befattningshavare har sex månaders uppsägningstid när uppsägning sker av den anställde. Om anställningen sägs upp av bolaget gäller 6-12 månaders uppsägningstid. Verkställande direktören har sex månaders uppsägningstid och är berättigad till avgångsvederlag motsvarande ett års fast lön. Avgångsvederlag är inte semesterlönegrundande eller pensionsgrundande. Lokala arbetsrättsliga bestämmelser kan påverka villkoren för uppsägning från bolagets sida. 

Ledande befattningshavare får inte konkurrera med bolaget under uppsägningstiden. 

Bemyndigande för styrelsen att avvika från riktlinjerna  
Under särskilda omständigheter äger styrelsen rätt att i enskilda fall avvika från dessa riktlinjer. Om så sker, ska upplysning om skälen för detta lämnas vid nästa årsstämma. 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier (punkt 15)  
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande. 

a) Förvärv får ske av högst så många aktier, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. 

b) Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm. 

c) Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. 

d) Betalning för aktierna ska erläggas kontant. 

Syftet med förslaget är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. 

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. 

För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet. 

******** 

Aktier  
Per dagen för kallelsen finns i bolaget 295 833 333 aktier med en röst per aktie, motsvarande 295 833 333 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier per kallelsedagen. 

Handlingar m m  
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Stockholm i mars 2017 

Dometic Group AB (publ)  

Styrelsen  

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 3 mars 2017.  


[1] Ersättningsriktlinjerna ska tillämpas på avtal som ingås efter att riktlinjerna antas av årsstämman, samt på ändringar i befintliga avtal som sker efter riktlinjernas antagande. 

Om oss

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 22 tillverknings- och monteringsanläggningar i nio länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 12,4 miljarder kronor för år 2016 och har sitt huvudkontor i Solna.

Prenumerera

Dokument & länkar