Dometic till Stockholmsbörsen

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Dometic till Stockholmsbörsen · Förväntat prisintervall 190-240 kronor per aktie · Erbjudandet omfattar totalt 15 700 000(1) aktier, varav 5 700 000 nyemitterade · Totalt erbjudande motsvarar 51,3%(2) av kapital och röster i Dometic · Beräknad första handelsdag den 3 december 2003 · Anmälningsperiod för allmänheten löper till och med den 1 december 2003 och anbudsperiod för institutionella investerare löper till och med den 2 december 2003 I syfte att underlätta fortsatt expansion och stärka bolagets finansiella ställning har styrelsen i Dometic International AB (publ) ("Dometic") beslutat ansöka om notering på Stockholmsbörsens O-lista. Dometic är en ledande internationell tillverkare och leverantör av produkter och system för användning inom olika fritidsapplikationer såsom fritidsfordon, fritidsbåtar och hotellrum, bland annat kylskåp, luftkonditioneringssystem och sanitetssystem. Dometic levererar även kylsystem för medicinska tillämpningar. Bolagets verksamhet är organiserad i två verksamhetsområden, "RV and Pleasure Boat Systems" (där RV avser "Recreation Vehicle" eller fritidsfordon) och "Special Refrigeration Systems". Dometic omsatte 2002 6 383 miljoner kronor med ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) om 960 miljoner kronor, motsvarande en EBITA-marginal om 15,0%, och ett resultat efter finansnetto om 468 miljoner kronor. Dometic-koncernen hade i genomsnitt under 2002 cirka 4 000 anställda. "Vi ser fram emot noteringen på Stockholmsbörsen. Vi har under de senaste åren arbetat målmedvetet och framgångsrikt med att utveckla Dometic till ett starkt eget företag. Detta har skett under god tillväxt och lönsamhet. Att vi nu tar nästa steg i denna utveckling är både naturligt och viktigt. Genom börsintroduktionen stärker vi vår finansiella position och får därför ännu bättre möjlighet att genomföra vår tillväxtstrategi som bland annat innefattar förvärv. Noteringen kommer också att öka kännedomen om bolaget och dess verksamhet samt stärka varumärket Dometic", säger Sven Stork, VD och koncernchef för Dometic. Dometic i korthet Dometic har sina rötter i Baltzar von Platens och Carl Munters uppfinning av absorptionskylskåpet 1922. Sedan dess har Dometic vidareutvecklat absorptionskylteknikens kommersiella tillämpningar på nya marknader. Inom verksamhetsområdet RV and Pleasure Boat Systems har Dometic utökat sitt produktutbud till att omfatta ett stort antal produkter och system för fritidsfordon (som husvagnar och husbilar) samt fritidsbåtar. Produkterna innefattar bland annat kylskåp, luftkonditioneringsapparater, markiser, fönster, dörrar, sanitetssystem, spisar, diskbänkar, generatorer, belysningssystem och bärbara kylboxar. Dometic erbjuder även service och support på eftermarknaden. Inom verksamhetsområdet Special Refrigeration Systems har Dometic utvecklat absorptionskylteknikens fördelar till att omfatta minibarer för hotell, andra kompakta kylskåp, större kylskåp för områden med oregelbunden eltillförsel samt portabla kylsystem för medicinska tillämpningar. Dometic har under en lång period visat en stark tillväxt och etablerat marknadsledande positioner för många av sina produkter genom att fokusera på sina starka kundrelationer och genom att löpande utveckla innovativa lösningar. Under 2002 och 2003 har Dometic förvärvat tre bolag, SeaLand (tillverkare av sanitetssystem för fritidsbåtar och fritidsfordon), MIKO (tillverkare av belysningssystem till fritidsfordon) och TME (tillverkare av luftkonditioneringssystem och vissa andra produkter, främst för fritidsbåtar). Den totala nettoomsättningen för dessa tre bolag var vid förvärvstidpunkterna cirka 902 miljoner kronor(3). Fakta om erbjudandet Erbjudandet omfattar totalt 15 700 000 aktier och består av en nyemission om 5 700 000 aktier och en försäljning av 10 000 000 aktier från huvudägaren EQT Northern Europe. Dessutom förbehåller sig EQT Northern Europe rätten att öka antalet aktier som omfattas av erbjudandet med högst 2 355 000 aktier. Oavsett om ökning av erbjudandets omfattning skett har EQT Northern Europe åtagit sig att på anmodan av medverkande banker sälja ytterligare högst 2 355 000 aktier för att täcka eventuell övertilldelning av aktier. Efter genomförd nyemission kommer Dometics aktiekapital att utgöras av 30 629 990 aktier med vardera en röst och nominellt värde 2 kronor. Värdet av erbjudandet uppgår till 2 983 - 3 768 miljoner kronor, under antagande att antalet aktier som erbjudandet omfattar ej ökas samt att övertilldelningsoptionen inte utnyttjas. Med antagande om ett pris i mittpunkten av intervallet tillförs Dometic genom emissionen eget kapital om cirka 1,1 miljarder kronor efter avdrag för kostnader hänförliga till ersättning till emissionsinstituten och uppskattade övriga transaktionskostnader föranledda av erbjudandet. EQT Northern Europe kommer att kvarstå med 46,0 procent av aktiekapitalet och rösterna, antaget att antal aktier som erbjudandet omfattar ej ökas samt att övertilldelningsoptionen inte utnyttjas, och 30,6 procent om antalet aktier som erbjudandet omfattar ökas och övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. Priset per aktie kommer att fastställas genom en form av anbudsförfarande och inom ett förväntat intervall om 190-240 kronor per aktie. Det slutgiltiga priset per aktie förväntas offentliggöras omkring den 3 december 2003. Institutionella investerare i och utanför Sverige, samt allmänheten i Sverige, erbjuds möjlighet att förvärva aktier i erbjudandet. Anbudsperioden för institutionella investerare löper till och med den 2 december 2003 och anmälningsperioden för allmänheten löper från och med den 19 november till och med den 1 december 2003. Aktien avses komma att noteras på Stockholmsbörsen från och med den 3 december 2003. Enskilda Securities och Merrill Lynch International är joint global coordinators och joint bookrunners i erbjudandet med Deutsche Bank och Handelsbanken Capital Markets som co-lead managers. Prospekt tillhandahålls på Dometics huvudkontor, Torggatan 8, Solna, Stockholm, samt på bolagets webbplats, www.dometic.se. Prospektet finns även tillgängligt hos Enskilda Securities, Nybrokajen 5, Stockholm samt på SEBs och Handelsbankens bankkontor i Sverige. Preliminär tidsplan Offentliggörande av prospekt 17 november 2003 Anbudsperiod för institutionella till och med den 2 december 2003 investerare Anmälningsperiod för allmänheten 19 november - 1 december 2003 Offentliggörande av pris och första 3 december 2003 handelsdag Presskonferens Med anledning av beslutet att ansöka om notering på Stockholmsbörsens O- lista håller Dometic idag kl. 13.15 en presskonferens i Berns Salonger, Berzelii Park, Stockholm. För ytterligare information: Dr. Sven Stork Koncernchef Dometic Tel: +46 8 501 025 00 Mats Agurén Jörgen Österberg Corporate Communications Investor Relations Tel: +46 8 501 025 17 Tel: +46 8 501 025 56 mats.aguren@dometic.se jorgen.osterberg@dometic.se Dometic International är en ledande leverantör av specialkyla och andra produkter och system som utvecklas, formges och tillverkas för att främst användas inom fritidsapplikationer såsom fritidsfordon, fritidsbåtar och hotellrum. Produkterna tillgodoser slutkundens specifika önskemål om ökad komfort utanför hemmet. Dometic levererar även specialkyla för medicinska tillämpningar. Koncernen är organiserad i två verksamhetsområden, RV and Pleasure Boat Systems samt Special Refrigeration Systems. Dometic har produktionsanläggningar i tio länder, egen försäljnings- och marknadsorganisation i 35 länder samt ett stort antal distributörer globalt. 2002 omsatte koncernen 6 383 miljoner kronor och sysselsatte i genomsnitt cirka 4 000 personer. _______________________________ 1 Dessutom har huvudägaren EQT Northern Europe rätten att öka antalet aktier som omfattas av erbjudandet med högst 2 355 000 aktier. Oavsett om sådan ökning av erbjudandets omfattning skett har EQT Northern Europe åtagit sig att på anmodan av medverkande banker sälja ytterligare högst 2 355 000 aktier för att täcka eventuell övertilldelning av aktier. 2 Under antaget att antal aktier som erbjudandet omfattar ej ökas samt att övertilldelningsoptionen inte utnyttjas. Om antalet aktier som erbjudandet omfattar ökas och övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut motsvarar det totala erbjudandet 66,6 procent av kapital och röster i Dometic. 3 Nettoomsättningen för respektive bolag för det senaste räkenskapsåret före förvärvet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/17/20031117BIT00040/wkr0001.pdf

Dokument & länkar