Klargörande avseende missuppfattningar i media om goodwillavskrivningar i Dometic

Klargörande avseende missuppfattningar i media om goodwillavskrivningar i Dometic Dometic, och dess externa revisorer, anser att uppgifter i media om "tveksamheter" i bolagets goodwillavskrivningar grundar sig på miss uppfattningar och fastslår att redovisningen har skett i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Även Stockholmsbörsen och börsens revisorer har som en del i noteringsprocessen utrett om Dometic har följt Redovisningsrådets rekommendationer och har inte funnit något att anmärka på. Fredagens utgåva av Dagens Industri innehåller en artikel med bland annat rubriken "Dometic tar tveksamma grepp". Eftersom artikeln enligt vår, och våra externa revisorers, mening grundar sig på missuppfattningar finner vi det angeläget med ett tillrättaläggande. Av prospektet framgår på flera ställen - bl a under kommentarer till den finansiella utvecklingen på sid 28 samt under redovisningsprinciper på sidan 96 - att uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Öhrlings PricewaterhouseCoopers kommenterar: "I förvärvsanalyser för förvärvade företag skall enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00, punkt 41 och 42, förvärvade nettotillgångar beräknas för att fastställa eventuell goodwill/negativ goodwill. Förvärvade nettotillgångar kan endast bestå av identifierbara tillgångar och skulder. Goodwill i ett förvärvat företags balansräkning är ingen identifierbar tillgång i rekommendationens mening. Är avskrivningarna på denna goodwillpost skattemässigt avdragsgilla, uppkommer däremot en identifierbar tillgång, nämligen värdet av de framtida skattemässiga avdragen. I koncernredovisningen redovisas således inte den goodwillpost som finns i det förvärvade dotterföretaget, men i dotterföretaget finns ett värde i form av framtida skattemässiga avdrag. Detta förutsätter att dotterföretaget bedöms generera sådana vinster att avdragen kan utnyttjas. På detta sätt uppkommer en temporär skillnad mellan redovisade och skattemässiga värden, i likhet med vad som beskrivs i punkt 7 i Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter. Vår uppfattning är således att redovisningen av uppskjuten skatt hänförlig till skattemässigt avdragsgill goodwill i förvärvade dotterföretag har behandlats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendationer." Professor Rolf Rundfelt, medlem i Redovisningsrådet, lämnar följande uttalande med anledning av Öhrlings PricewaterhouseCoopers klargörande: "Den fråga som aktualiseras i Dometic's prospekt handlar om det allt vanligare fallet att en del av den goodwill som redovisas är avdragsgill vid beskattningen. Goodwillen kan till exempel ha uppkommit genom så kallade inkråmsförvärv. Vid ett företagsförvärv kan det i det förvärvade företagets balansräkning finnas goodwill av den här typen. Goodwill är emellertid, som framgår av Öhrlings PricewaterhouseCoopers skrivning ovan, inte en identifierbar tillgång utan elimineras i förvärvsbalansen. I stället kommer den goodwill som redovisas av köparen att bli i motsvarande grad större. Den springande punkten är att den goodwill som redovisas av köparen i en formell mening skiljer sig från den goodwill som finns i det förvärvade företaget. Även om den goodwill som förvärvats alltså har eliminerats kvarstår den skattefördel som följer av avdragsrätten. Som framgår av Rådets rekommendation om skatt skall denna skattefördel redovisas som tillgång när vissa förutsättningar är uppfyllda. Sammanfattningsvis har jag därmed inget att invända mot Dometic's redovisning av en skattefordran." För ytterligare information: Mats Agurén Jörgen Österberg Corporate Communications Investor Relations Tel: +46 8 501 025 17 Tel: +46 8 501 025 56 mats.aguren@dometic.se jorgen.osterberg@dometic.se Leif Lindgren CFO Tel: +46 70 530 40 28 Dometic International är en ledande leverantör av specialkyla och andra produkter och system som utvecklas, formges och tillverkas för att främst användas inom fritidsapplikationer såsom fritidsfordon, fritidsbåtar och hotellrum. Produkterna tillgodoser slutkundens specifika önskemål om ökad komfort utanför hemmet. Dometic levererar även specialkyla för medicinska tillämpningar. Koncernen är organiserad i två verksamhetsområden, RV and Pleasure Boat Systems samt Special Refrigeration Systems. Dometic har produktionsanläggningar i tio länder, egen försäljnings- och marknadsorganisation i 35 länder samt ett stort antal distributörer globalt. 2002 omsatte koncernen 6 383 miljoner kronor och sysselsatte i genomsnitt cirka 4 000 personer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/28/20031128BIT00550/wkr0002.pdf

Dokument & länkar