Fortsatt förbättring för Doro:

Rapport för tredje kvartalet (1/7 – 30/9 2007)

• Jérôme Arnaud ny VD i Doro
• Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr)
• Efter genomförda avyttringar uppgick omsättningen till 81 MKr (104 MKr)
• Tidigare förlustområde visar positivt resultat
• Stark tillväxt för Business Electronics och Care, +50%
• Flera lovande produktlanseringar under perioden
• Resultat per aktie efter skatt 0,05 Kr (- 0, 74 Kr)
• Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten

Styrelsens ordförande Bo Kastensson kommenterar;

-Doro redovisar vinst för tredje kvartalet vilket är en avsevärd resultatförbättring jämfört med föregående år. De stora förlusterna inom affärsområdet Home har vänts till en mindre vinst. Arbetet med att utveckla tillväxtområdena Care och Business Electronics, i vilka förutsättningarna för lönsam tillväxt är goda, kan därmed intensifieras.

Styrelsen har idag utsett Jérôme Arnaud till ny VD för Doro. Jérôme Arnaud är för närvarande VD för Doro Frankrike samt ansvarig för affärsområdena Care och Business Electronics. I och med VD-bytet lämnar Rune Torbjörnsen sin befattning och övriga uppdrag inom Doro-koncernen. Torbjörnsen kommer under en övergångsperiod att stå till styrelsens förfogande.

Bakgrunden till VD bytet är att Doro under de senaste tre åren genomgått mycket stora förändringar. Bolaget går nu in i en ny fas med en stabiliserad verksamhet inom affärsområdet Home och goda möjligheter till tillväxt inom affärsområdena Care och Business Electronics.
Jérôme Arnauds erfarenheter från dessa affärsområden gör honom enligt styrelsens uppfattning lämplig att leda bolaget i denna utvecklingsfas. Jérôme Arnaud är född 1963, bosatt i Frankrike och har varit VD för Doros franska verksamhet sedan år 2000.


Vinst för koncernen under tredje kvartalet

En kraftig tillväxt inom affärsområdena Care och Business Electronics, med högre marginaler har bidragit till ett väsentligt bättre resultat. Affärsområdet Home visade också lönsamhet under kvartalet bland annat på grund av en fortsatt trimning av kostnadsstrukturen. Den lägre dollarkursen har påverkat resultatet positivt.

Omsättningen uppgick till 81 Mkr (104 Mkr)

Avyttringen av förlustverksamheterna i Australien och Polen har inneburit att omsättningen är lägre än för motsvarande period föregående år. För jämförbar verksamhet var försäljningen i nivå med föregående år men med en större andel av försäljningen i affärsområden med hög marginal.

Bruttomarginalen har förstärkts

Genom att Doros affärsområden med bättre bruttomarginal har ökat med 10 procentenheter till ca 27 % av omsättningen samtidigt som produkter med låg marginal inom hemtelefoni successivt avvecklats har bruttomarginalen förstärkts. Vidare har lagerstyrningen förbättrats vilket minskat lageravskrivningar.

Omkostnaderna har minskat

Omkostnaderna ligger 20% lägre än motsvarande period 2006 och har minskat dels som ett resultat av avyttrade förlustverksamheter och dels genom kostnadsrationaliseringar..

Operativa resultatet (EBIT) 10 Mkr bättre

Sammantaget har det operativa resultatet för perioden förbättrats från en förlust under fjolåret på 9 MSEK till ett positivt resultat om 1 MSEK.
För årets första 9 månader uppvisar koncernen ett operativt resultat om 3,1 MSEK (-30,0 MSEK).

Affärsområden

Doro arbetar i tre affärsområden; Home, som i huvudsak är hemtelefoni och står för 73 % av årets omsättning (föregående år 83 %), Care, specialiserad telefoni för äldres behov, 12 % (6 %) samt Business Electronics, huvudsakligen kontorstelefoni, 15 % (11 %).

Home som tidigare stått för en stor del av Doros förluster fortsätter att stabiliseras med successivt förbättrad vinstmarginal. Under september började Doro leverera nya NeoBio sortimentet, med förbättrad design.

Care fortsätter att uppvisa en stark tillväxt och fokuserar på den växande marknaden med speciellt utvecklade produkter för äldre. I nuläget satsar affärsområdet på den förnyade produktportföljen samt att utveckla nya distributörer för en större geografisk täckning.
Under andra halvåret 2007 lanseras en serie nya produkter, bl a GSM telefoner med funktionell design, med leveransstart under kvartal 4.

Business Electronics har fortsatt sin tillväxt genom förbättrad distribution av befintliga produkter. Under fjärde kvartalet 2007 samt första kvartalet 2008 lanseras nya produkter, bl a inom IP telefoni, som förväntas öka tillväxten ytterligare

Affärsområdena Care och Business Electronics som fått en förstärkt organisation uppvisar en sammanlagd tillväxt om 50 % jämfört med samma period i fjol.

Regioner

Doros största marknader är, sedan årsskiftet, Frankrike (43 % av omsättningen), Norden (35 %) och Storbritannien (11 %). Storbritannien har under kvartalet utvecklats väl och speciellt Care uppvisar en stark tillväxttakt.

Utsikter

Doro har lanserat ett antal nya produkter under tredje kvartalet. Med en lägre omkostnadsmassa, förbättrade bruttomarginaler samt en säsongsmässigt högre försäljning finns nu goda möjligheter till en positiv resultatutveckling.

Balansräkning och Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten har väsentligen förbättrats och är positivt om 2 Mkr under kvartalet.
Sedan årsskiftet har kassaflödet påverkats negativt på grund av strukturkostnader vilka belastat 2006 års resultat men som utbetalts under perioden om totalt 21 MSEK. Vidare har rörelsekapitalet under samma period ökat med ca 7 MSEK.
Doros nettoskuldsättning är oförändrad och de tillgängliga låneramarna är nu 60 Mkr samtidigt som soliditeten ligger på 25 %.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under årets första nio månader till 17 Mkr (16 Mkr) Resultatet före skatt blev - 24 Mkr (-15 Mkr).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Doros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade till leveransstörningar, kundrelationer samt valutakursfluktuationer. Förutom dessa risker och osäkerhetsfaktorer, vilka är beskrivna i årsredovisningen (sidorna 21-22), har inga nya risker av väsentligt karaktär identifierats under den gångna perioden.


Ny VD i Doro

Doros styrelse har vid dagens styrelsemöte beslutat tillsätta en ny VD för bolaget. Doros nye VD blir Jérôme Arnaud som idag är VD för Doro Frankrike samt affärsområdeschef för Care och Business Electronics. Han är Civilingenjör och arbetade innan han kom till Doro med affärsutveckling och marknadsföring inom Matra Nortel. Han har även arbetat med försäljning mot Syd- och Latinamerika och var under två år stationerad i Argentina.

Kommande rapporter

Styrelsen har beslutat att bokslutskommunikén 2007 rapporteras den 12 februari 2008.

Kvartalsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på Internet: www.doro.com.
Kvartalsrapporten har gjorts med samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen och har inte varit föremål för översiktlig granskning av Doros revisorer.

För mer information

För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande
Bo Kastensson tel: 046 280 50 03

CFO Stefan Sjölin, tel: 046 280 50 62


Lund, 24 oktober 2007


Styrelsen Doro AB (publ)
Organisationsnummer 556161-9429
Doro är noterat på Stockholmsbörsen Mindre Bolag - Telekom/IT


Magistratsvägen 10
SE-226 43 Lund, Sverige
Telefon: +46 46 280 50 60
www.doro.com

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Prenumerera

Dokument & länkar