Inför Doros extra bolagsstämma 27 november 17.30 på Hotel Lundia i Lund

Inför Doros extra bolagsstämma 27 november 17.30 på Hotel Lundia i Lund Nyemission Styrelsen föreslår stämman en lösning med en riktad emission om inlösen- och konverteringsbara B-aktier (tidigare kallade preferensaktier) till Nordbanken om 70 MKr och RunDor om 30 MKr (totalt 100 MKr). Priset för de nya aktierna är 8,50 Kr (genomsnittliga betalkursen de senaste 10 handelsdagarna före beslutet 17 oktober). B-aktien kommer att få 1/10 rösträtt och ha samma rätt till utdelning som A-aktierna. Under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2005 skall DORO kunna lösa in dessa aktier med ett pris om teckningskursen plus 10 % ränta per år. Om inte B-aktierna inlösts skall dessa omvandlas till A- aktier vid bolagsstämman 2005. Vid en eventuell framtida nyemission har B-aktierna samma rätt som A-aktierna. B-aktierna skall också kunna omvandlas till A-aktier vid eventuellt uppköp av tredje man. Villkoren för emissionen är att båda parter får dispens av aktiemarknadsnämnden för eventuell budplikt som skulle kunna uppkomma genom nyteckningen och den efterföljande konverteringen. Vidare kommer beslutet på stämman att omfatta ett beslut inom Lex Leo lagen. Vid stämman krävs dessutom att minst 9/10 av de närvarande röstberättigade utöver RunDors andel stödjer förslaget. Ny utdelningspolicy Hittills har DOROs utdelningspolicy varit att utdela mellan 1/3 och ½ av vinsten efter skatt. DORO styrelse har antagit en ny policy. Den nya policyn är att när tillgängliga vinstmedel och finansiell balans är uppnådd kommer B-aktier att inlösas. När alla B-aktier är inlösta kommer en ny utdelningspolicy att antagas. Förslag till styrelse Ordinarie styrelseledamoten tillika styrelseordföranden Lars-Olof Hjalmar har till styrelsen anmält att han av personliga skäl avser att per den 27 november 2001 lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Mot bakgrund av Lars-Olof Hjalmars styrelseuppdrags förtida upphörande, samt mot bakgrund av det avtal som träffats mellan DORO och envar av RunDor AB och Nordbanken AB (publ) i anledning av nedan angivna förslag till nyemissioner, har styrelsen underrättats om att aktieägare som representerar minst 41 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget kommer att stödja förslag om att dels utse Anders Bülow till styrelseledamot, att träda i Lars-Olof Hjalmars ställe per den 27 november 2001, dels utse Anders Frick till ny styrelsesuppleant. Avsikten är att utse Anders Bülow till styrelseordförande. Anders Bülow är född 1953 och har tidigare varit vd för Boliden och vice vd med ansvar för byggrelaterad verksamhet inom Trelleborg-koncernen. Han är idag styrelseordförande för de onoterade bolagen Svanströms och Brämhult Jos. Anders Frick är född 1945 och har tidigare varit koncernchef bland annat för Arjo. Han är idag bland annat ledamot av styrelserna i Getinge, Fagerhult, Securitas, Sweco och Nordbanken Region Sydsverige. Tidplaner 17/11 avstämningsdag i VPC:s aktiebok för att kunna deltaga i bolagsstämman 22/11 senaste dag för anmälan till bolagsstämman 27/11 bolagsstämma på Hotel Lundia i Lund kl. 17.30 Kommande rapporter Bokslutskommuniké: 24 januari 2002 Bolagsstämma för 2002: 5 mars 2002. Rapporter och annan information kan hämtas på Internet; www.doro.se För frågor var vänlig kontakta: VD Gunnar Åkerblom 046-280 50 61 eller vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62 Lund 2001-10-29 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00120/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Dokument & länkar