Rapport för nio månader (1/1-30/9 2001)

DORO Rapport för nio månader (1/1-30/9 2001) · Omsättningen uppgick till 777 MKr (977 MKr) · Resultatet före skatt uppgick till -115 MKr (-10 MKr) · Resultat per aktie efter skatt -10,18 Kr (-1,02 Kr) · Hård konkurrens och utförsäljningar av produkter · Kraftigt minskad balansräkning och positivt kassaflöde · Finansiell rekonstruktion · Kraftfull omstrukturering · Extra bolagsstämma kallas till 27 november Omsättning och resultat DORO, verksamt inom telekom och noterat på O-listan på Stockholmsbörsen, har under det första nio månaderna omsatt 777 MKr (977 MKr) vilket innebär en minskning med 20 % jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet för koncernen före skatt uppgick till -115 MKr (-10 MKr). Konkurrensen har varit hård då både kunder och konkurrenter har haft stora lager. Resultatet har belastats med stora kostnader av engångskaraktär. Dessa består av utförsäljningar av gamla produktsortiment, nedskrivningar av lager och störningar i produktförsörjningen. US-dollarn har också stigit sedan årskiftet och påverkat marginalerna negativt. Försäljningen i tredje kvartalet uppgick till 232 MKr (324) och resultatet före skatt uppgick till -34 MKr (-15). Hård priskonkurrens och höga kostnader Konjunkturavmattningen har fortsatt under kvartal tre. I slutet av förra året minskade aktiviteten i Australien, under kvartal ett i Norden och under kvartal två i resten av Europa. Priskonkurrensen har varit hård då kunder har fått för stora lager. DORO har slutfört större delen av utförsäljningar av äldre produktsortiment. DOROs lager skrevs ner redan i kvartal 2 för att anpassas till de nya marknadspriserna. Under första kvartalet drabbades DORO av omfattande problem i produktförsörjningen. Dessa problem minskade under sommaren och vid slutet av perioden var försörjningen i stort normal. De första nio månaderna har belastats av verkliga kostnader och avsättningar för framtida garantikostnader. Nya kvalitetsrutiner och noggrannare val av leverantörer skall förhindra att dessa problem återkommer. Växlar och trådlösa bredbandsprodukter visar också svag efterfrågan då många företag minskat sina investeringar. Stigande US dollar USD kursen har fortsatt att stiga sedan början av 2001. Merparten av DOROs produkter köps i USD och säljs i olika lokala valutor. Normalt faller inköpspriserna för de olika produkterna. Nivån i dessa prissänkningar har tidigare kunnat absorbera en höjd USD-kurs. Den stigande dollarkursen har detta år emellertid endast marginellt kunnat kompenseras genom höjda kundpriser. DOROs styrelse bestämde i april och juli att ändra valutapolicy. För att minska risknivån har 75 % (tidigare 50 %) av US dollar flödena säkrats för de kommande sex månadernas försäljning. Under kvartalet har en löpande infasning skett av de nya reglerna. Då inköpsvolymerna minskat pga lagerreduceringsprogrammet och förskjutits framåt i tiden har en viss översäkring erhållits. Dessa terminer har stängts i förtid eller reservering har gjorts för dess kostnader. Totalt har detta minskat resultatet med ca 4 MKr i kvartal 3. Kraftigt minskad balansräkning Koncernens balansomslutning har minskat med 298 MKr till 426 MKr sedan ingången av räkenskapsåret. Investeringar uppgick till 7 MKr (8 MKr). Goodwill uppgår till 57 MKr (89 MKr). Koncernens nettoskuldsättning (räntebärande skulder minus kassa) har ökat med 19 MKr till 219 MKr sedan årsskiftet. Skuldsättningsgraden har vkat från 1,51 till 4,90. Lagret har minskat genom väsentligt lägre inköpsvolymer och omfattande försäljning av utgående modeller. Kassaflödet från den löpande verksamheten var förstärkt positivt i kvartal tre. Finansiell rekonstruktion Styrelsen har beslutat om att kalla till en extra bolagsstämma 27 november kl 17.30 på Hotel Lundia i Lund. Den ordinarie bolagsstämman bemyndigade styrelsen att genomföra en nyemission om 75-100 MKr. På grund av den dåliga resultatutvecklingen och bolagets utsatta läge har styrelsen bedömt att en företrädesemission inte är möjlig. Styrelsen föreslår stämman en lösning med en riktad emission om inlösen- och konverteringsbara preferensaktier till Nordbanken och RunDor om totalt 100 MKr. Under vissa förutsättningar kan även andra större investerare erbjudas att teckna ytterligare aktier. Priset för de nya aktierna är 8,50 Kr (genomsnittliga betalkursen de senaste 10 handelsdagarna). Preferensaktierna kommer att få 1/10 rösträtt och ha samma rätt till utdelning som stamaktierna. Under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2005 skall DORO kunna lösa in dessa aktier med ett pris om teckningskursen plus 10 % ränta per år. Om inte preferensaktierna inlösts skall dessa omvandlas till stamaktier vid bolagsstämman 2005. Vid en eventuell framtida nyemission har preferensaktier samma rätt som stamaktier. Preferensaktierna skall också kunna omvandlas till stamaktier vid eventuellt uppköp av tredje man. Villkoren för emissionen är att båda parter får dispens av aktiemarknadsnämnden för eventuell budplikt som skulle kunna uppkomma genom nyteckningen och den efterföljande konverteringen. Vidare kommer beslutet på stämman att omfatta ett beslut inom Lex Leo lagen. Vid stämman krävs dessutom att minst 9/10 av de närvarande röstberättigade utöver RunDors andel stödjer förslaget. Detaljerna i villkoren i emissionen kommer att offentliggöras i kallelsen till den extra bolagsstämman. DORO har också slutit ett kreditavtal med Nordbanken fram till slutet av 2002. Omstrukturering och renodling av verksamheten Bolagets strategiprocess är avslutad och innebär en renodling och fokusering på trådad och trådlös telefoni. En handlingsplan för övriga verksamheter är utarbetad och för kärnverksamheten kommer en kraftfull omstrukturering att genomföras. Omstruktureringen omfattar följande huvudsakliga åtgärder, · En personalreduktion över hela koncernen på ca 25 % · Etablering av en nordisk struktur för att uppnå synergi effekter inom lager, service och administration · En tydligare kund/kanal selektering med fokus på de lönsamma segmenten · En koncentration på produktgrupper där Doro har uttalade konkurrensfördelar · En effektivare produktutveckling, kvalitetssäkring samt varuförsörjning De totala kostnaderna för omstruktureringen är beräknade till cirka 70 MKr vilket styrelsen avser att belasta kvartal 4 resultatet. Denna väsentliga omstrukturering möjliggörs tack vare den finansiella rekonstruktion som planeras enligt ovan. Effekten av omstruktureringen och renodlingen av verksamheten är en väsentligt lägre kostnadsmassa, en effektivare distribution samt ett konkurrenskraftigare produktsortiment. Därmed bedöms förutsättningarna som goda för att uppnå ett positivt resultat under 2002. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 16 MKr (22) under de första nio månaderna. Resultatet före skatt blev -46 MKr (17). Kommande rapporter För 2001 gäller följande dagar för kommande aktiviteter: 24 januari 2002 (ändrad rapportdag) för bokslutskommuniké och bolagsstämma 5 mars 2002. För 2002 har styrelsen fastställt följande rapporteringsdagar: 19 april, 2 augusti, 22 oktober och 30 januari 2003. Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på Internet: www.DORO.com. Delårsrapporten har gjorts med samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen och har inte varit föremål för granskning av DOROs revisorer. För ytterligare information kontakta VD Gunnar Åkerblom 046-280 50 61 eller vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62 Lund 17 oktober 2001 Styrelsen DORO AB RAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001 RESULTATRÄKNINGAR (MKr) [REMOVED GRAPHICS] NYCKELTAL [REMOVED GRAPHICS] Rullande resultat per aktie ,efter skatt, senaste 12 mån är - 14,16 Kr. BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (MKr) [REMOVED GRAPHICS] EGET KAPITAL (MKr) [REMOVED GRAPHICS] KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MKr) [REMOVED GRAPHICS] KVARTALSVIS RESULTATUTVECKLING , (MKr) [REMOVED GRAPHICS] KVARTALSVIS BALANSRÄKNING , (MKr) [REMOVED GRAPHICS] FÖRSÄLJNING PER REGION, (MKr) [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT01000/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT01000/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Dokument & länkar