Delårsrapport för Drax Holding AB (publ)

Delårsrapport för Drax Holding AB (publ) Januari - september 1999 *Under det tredje kvartalet 1999 lades den strategiska, finansiella och operativa grunden för Drax Holding AB: - Drax affärsidé är att inom data-, medie- och telekommunikations-området verka som strategisk och finansiell utvecklingspartner till innovativa hel- och delägda företag. - Notering av aktien på SBI-listan möjliggör betalning med egna aktier vid expansion - Finansiellt handlingsutrymme har säkerställts genom nyemission om netto 34,2 Mkr - Bolagets styrelse och koncernens ledningsfunktioner har förstärkts - Förvärvsstrategin har påbörjats genom: - förvärven av Mobile Mind AB samt M&P HiTech Computing AB - avtal om rätt till förvärv av upp till 48 procent av aktierna i NextLink. TO AS - förvärvet av Dicom Holding AB (efter rapportperioden) - avsiktsförklaringen om förvärv av Affärskraft AB, Reinhard System och Konsult AB samt ExplaChange AB (efter rapportperioden) * Koncernens omsättning för de kommande tolv månaderna bedöms efter förvärven uppgå till 190 Mkr och vinstmarginalen före avskrivningar och skatt överstiga 5 procent. * Antalet verksamma personer i Drax-koncernen uppgår efter förvärven till ca 160. * Koncernens resultat efter finansnetto på -12 Mkr under perioden januari- september 1999 speglar i allt väsentligt verksamheter hänförliga till dåvarande Mirror Image-koncernen. Drax-koncernen kan tillgodogöra sig betydande förlustavdrag. * Styrelsen har beslutat att ansöka om notering av aktien vid Stockholms Fondbörs O-lista i syfte att få en notering under första kvartalet 2000. * Fortsatt tillväxt under successivt förbättrad lönsamhet kommer att prägla återstoden av 1999 samt 2000. Drax Holding AB (publ) är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av hel- och delägda företag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet. Drax Holding-koncernen består för närvarande av följande helägda företag: Drax Industries AB, Dicom Holding AB, X/Comp Scandinavia AB, C IT! AB, International Internet Innovations Ltd, M&P HiTech Computing AB och Mobile Mind AB. Intressebolag är NextLink.TO A/S där Drax har rätt att förvärva upp till 48% av bolaget. JANUARI - SEPTEMBER 1999 Under tredje kvartalet har Drax Holding AB fullföljt de planer och agerat i enlighet med den affärsidé som lades fast under det första halvåret 1999. Drax affärsidé Drax affärsidé är att inom data-, medie- och telekommunikationsområdet verka som strategisk och finansiell utvecklingspartner till innovativa hel- och delägda företag. Apportemission och namnbyte till Drax Holding AB Inapporteringen av bolagen i Drax-koncernen i dåvarande Mirror Image-koncernen godkändes av extra bolagsstämma i Mirror Image Internet AB ("Mirror") den 23 juni 1999. I utbyte mot den egendom som tillfördes Mirror erhöll ägarna till apportegendomen ca 80 procent av aktierna i Mirror som formellt ändrade namn till Drax Holding AB den 21 september 1999. Bolagets organisationsnummer är oförändrat 556532-0743. Aktierna i f d dotterbolaget Mirror Image Internet Inc. har under rapportperioden skrivits ned och den tidigare aviserade avyttringen av innehavet slutförs under fjärde kvartalet i år. Nedskrivningen hänför sig till rörelsen i den gamla Mirror Image-koncernen och saknar betydelse vid en bedömning av den nuvarande Drax-koncernen. Idag finns inga kopplingar kvar till Mirror, vare sig till verksamhet eller huvudmän. Företrädesemission och emissionsbemyndigande På extra bolagsstämma den 8 september 1999 beslutades om en företrädesemission samt att bemyndiga bolagets styrelse att erlägga 20 000 000 aktier som likvid i samband med framtida strategiska förvärv. Emissionen med företräde för aktieägarna slutfördes efter rapportperiodens slut och tillförde koncernen 34,2 Mkr i likvida medel efter avdrag för kostnader. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Prenumerera

Dokument & länkar