Drax till O-listan - tar över Columna

Drax till O-listan - tar över Columna *Drax Holding tar över Columna som avyttrar sin fastighetsrörelse och övertar Drax namn och affärsidé om att investera i Internetrelaterade företag. *För var aktie i Drax Holding erbjuds aktieägarna 1 A-aktie och 16 B- aktier i Columna, motsvarande ett värde om 17 kronor per Drax-aktie, givet en aktiekurs i Columna om 1 krona per aktie. *O-listenoteringen och en kassa på cirka 600 Mkr ger det nya Drax förutsättningar för en expansion i Skandinavien och i övriga Europa. *Columnas aktieägare blir nu fullt ut delaktiga i tillväxten i den Internetrelaterade nya ekonomin. *Erbjudandet till Columnas aktieägare att teckna aktier i Filmvianet.com kvarstår. *FöreningsSparbanken/Swedbank är finansiell rådgivare i affären. Nya Drax Holding Nya Drax får ca 115 000 aktieägare samt en starkare finansiell ställning genom en kassa på ca 600 Mkr efter avvecklingen av Columnas fastighetsrörelse. Dessutom tillkommer förlustavdragsmöjligheter på ca 2,8 mdr kronor. Nya Drax blir genom Columnas namnbyte listat på Stockholms Fondbörs O-lista. Affären lägger grunden för expansion ute i Europa där Drax väntas bli en av de större företagsbyggarna inom den Internetrelaterade ekonomin. Affären ger Columnas aktieägare möjlighet att ta del av denna utveckling. Columnas fastighetsrelaterade tillgångar kommer att avvecklas under innevarande år. Affären i korthet 1) * Huvudägarna i Drax Holding AB har träffat en överenskommelse om att förvärva A-aktier motsvarande 35 procent av röstetalet i det O- listenoterade Columna. Säljare är Rolf Nordström, huvudägare i Columna. * De nya huvudägarna avser att på Columnas bolagsstämma den 31 mars 2000 föreslå att tre ledamöter ur Drax Holdings styrelse väljs in i Columnas styrelse, som kommer att bestå av fem personer. * Under förutsättning att bolagsstämman antar förslaget till ny styrelse, avser styrelsen att snarast rikta ett publikt erbjudande till aktieägarna i Drax om förvärv av samtliga aktier i Drax i utbyte mot nyemitterade aktier och konvertibler i Columna. För varje aktie i Drax erbjuds 1 A-aktie och 16 B-aktier i Columna eller en kombination av aktier och konvertibler i Columna. Mer information om budet lämnas i det formella erbjudandet. * Vid en kurs på 1 krona per aktie i Columna är budet värt 17 kronor per aktie i Drax. Drax-aktien stängde den 14 mars på en kurs om 11,50 kronor. * Ägare till aktier motsvarande cirka 50 procent av aktiekapitalet i Drax har för avsikt att acceptera erbjudandet. Columna har idag 974 miljoner aktier. Efter emissionen beräknas det totala antalet aktier i Columna uppgå till cirka 5 miljarder. 1) Huvudägarna i Drax Holding AB är Philip Edner , Claes Hedberg, Dragon Consulting Ltd samt Scandinavian Capital Investment Ltd. * Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma i Columna för att låta den ta ställning till förslaget om uppköpserbjudandet. Styrelsen kommer samtidigt att föreslå att Columna Fastigheter AB byter namn till Drax AB och att bolaget ges samma affärsmässiga inriktning som Drax Holding. * Columna avser att avyttra sina fastighetsrelaterade tillgångar innan årsskiftet. * När transaktionerna är genomförda beräknas Drax AB att ha en kassa på cirka 600 Mkr samt omkring 115 000 aktieägare. Filmvianet.com Columna avtalade i februari i år med Filmvianet.com om att bilda ett dotterbolag som kommer att arbeta med distribution av film via Internet. Filmvianet.com kommer inledningsvis att bli ägare till 64 procent av aktierna, medan Columnas aktieägare erbjuds teckna återstoden. Rätten att erhålla teckningsrätter i Filmvianet.com tillkommer endast nuvarande aktieägare i Columna. Denna rätt kvarstår liksom avsikten att notera bolaget på SBI-listan under andra kvartalet i år . Frågor med anledning av denna pressrelease besvaras av ordförande i styrelsen för Drax Holding AB Philip Edner, telefon 070 796 76 66 samt Henrik Stigell 070 752 1647. Frågar till Columnas huvudägare Rolf Nordström besvaras av honom själv på telefon 070 629 0594. Drax Holding i korthet Drax Holding AB (publ) är ett andra generationens Internetbolag som genom förvärv och förädling av Internetrelaterade framtidsföretag agerar som företagsbyggare inom den nya nätverksekonomin. I koncernen ingår för närvarande sjutton dotterbolag och intressebolag. 269 personer ingår för närvarande i koncernen. Drax Holding är noterat på SBIs aktielista. Columna i korthet Columna Fastigheters affärsidé är att på den europeiska fastighetsmarknaden förvärva och utveckla fastigheter och fastighetsbolag. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00660/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Prenumerera

Dokument & länkar