BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017 - DRILLCON AB

REKORDÅR MED FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH HÖG ORGANISK TILLVÄXT

Nu levererar Drillcon starkt och avslutar ett rekordår med en organisk tillväxt på 36% och förbättrar rörelsemarginalen efter avskrivningar med 2,0%. Med stöd av ökad efterfrågan från marknaden och bra timing på flera viktiga beslut har det sammantaget skapat förutsättningar för tillväxt med stabilitet och lönsamhet. Arbetet att förändra, omorganisera, effektivisera och marknadsanpassa Drillcon som påbörjades under 2016 och fortsatte under 2017, har premierats av marknaden. Respektive bolag är närmare kunderna, fångar upp fler förfrågningar och har en hög produktionsbeläggning.

Perioden oktober - december

 •  Nettoomsättning ökade med 43% till 97,2 Mkr (67,8 Mkr)
 •  EBITDA ökade med 76% till 13,7 Mkr (7,8 Mkr)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 7,1 Mkr (2,5 Mkr)
 •  Kassaflöde från löpande verksamhet 16,6 Mkr (23,6 Mkr)
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,16 kr (0,06 kr)
 •  Utdelning föreslås bli 0,33 kr per aktie (0,30 Kr)

Perioden januari - december

 •  Nettoomsättning ökade med 36% till 349,8 Mkr (257,7 Mkr)
 •  EBITDA ökade med 46% till 56,7 Mkr (38,7 Mkr)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 25,7 Mkr (14,9 Mkr)
 •  Kassaflöde från löpande verksamhet 24,1 Mkr (60,4 Mkr)
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,58 kr (0,33 kr)

Marknad

Den sammantagna efterfrågan och investeringsvilja från våra kunder på kort sikt förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. Vi ser med stort intresse fram emot ett spännande 2018.

Nora 16 februari 2018

För ytterligare information kontakta:     

Patrik Rylander, VD                                       

Drillcon AB        

Telefon: 070 328 9719                                   

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                             

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 16 februari kl. 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.  

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet, 2016 bildades Drillcon Americas SpA som ska ta hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar