Delårsrapport januari-juni 2011 (januari-juni 2010)

  • Nettoomsättningen uppgick till 170 011 tkr (141 857)
  • Rörelseresultat EBITDA var 19 812 tkr (14 864)
  • Resultat efter skatt 8 676 tkr (5 238)
  • Resultatet per aktie 0.20 kr (0.12)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 24 272 tkr (24 127)
  • Avsiktsförklaring tecknad för förvärv av kärnborrningsverksamheten i Nibu Borr AB

VD-kommentar:

-       Resultatet för andra kvartalet var det bästa hittills för ett enskilt kvartal. Särskilt bra har utvecklingen varit i Sverige och Portugal.

-       Det finska dotterbolaget Smoy har haft dålig lönsamhet under första halvåret. Ett program för att öka produktiviteten och sänka kostnaderna pågår som tillsammans med ett bättre marknadsläge inom geotekniska tjänster torde leda till ett bättre resultat andra halvåret.

-       Efterfrågan på Drillcons gruv- och prospekteringstjänster är fortsatt på en mycket hög nivå.

Under andra kvartalet erhölls två stora och viktiga kontrakt:

  • Kärnborrning med två maskiner i ett år ovan jord i Svappavaara åt LKAB
  • Raiseborrning åt Somincor i Neves Corvo Portugal till maj 2014

Rörelsesegment - fördelade på det land där bolagen har sitt säte

Nettoomsättning
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
tkr 2011 2010 2011 2010 2010
Sverige 34 057 22 531 61 649 41 793 91 298
Finland 23 467 32 484 50 472 63 638 113 608
Portugal 32 160 19 093 54 200 36 426 81 683
Norge 30 0 3 690 0 5 768
Summa 89 714 74 108 170 011 141 857 292 357
Rörelseresultat (EBITDA)
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
tkr 2011 2010 2011 2010 2010
Sverige 6 397 2 140 9 504 3 065 8 625
Finland -455 5 230 599 6 942 8 969
Portugal 5 132 3 106 9 664 4 857 14 808
Norge 61 0 45 0 0
Summa 11 135 10 476 19 812 14 864 32 402
Tillgångar
jan-jun jan-jun jan-dec
tkr 2011 2010 2010
Sverige 86 990 62 533 67 025
Finland 61 015 75 842 64 088
Portugal 62 485 46 391 49 469
Norge 1 215 0 3 206
Summa 211 705 184 766 183 788

Investeringar

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar inklusive finansiell leasing och justering för kursförändringar, uppgick till 18 008 tkr (8 034 tkr) under året. De viktigaste investeringarna har varit:

-       rör till raiseborrning

-       kärnborrmaskin för ovanjordsborrning

-       bärare till underjordsrigg                                                            

-       ett antal transportfordon

-       mätinstrument för borrhål

Nettoinvesteringar
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
tkr 2011 2010 2011 2010 2010
Sverige 6 489 69 13 279 3 696 5 577
Finland 2 252 464 3 165 1 077 2 786
Portugal 996 3 378 1 564 3 261 3 654
Norge 0 0 0 0 0
Summa 9 737 3 911 18 008 8 034 12 017

Drillcon Core AB

Nettoomsättningen ökade med 32 % till 61 649 tkr (41 793), EBITDA ökade till 9 504 tkr (3 135). Vid periodens utgång var 16 maskiner i drift, med ett snitt under perioden på 16 (13). Produktionen, räknat i borrmeter (bm) kärnborrning, ökade med 14 % till 63 352bm (55 628 bm).

Borrningsuppdrag har utförts under jord åt Boliden i Garpenberg, LKAB i Malmberget, Zinkgruvan Mining samt i Norge åt Norcem AS. Ovan jord har borrningar utförts åt Boliden i Bergslagen samt i Norge åt Norcem AS. Inom anläggnings- och geoteknik har uppdrag utförts åt Lemminkäinen i Ramsele, WSP, JVS och Züblin i Stockholm samt SKB i Oskarshamn.

Under perioden erhöll Drillcon ett kontrakt med LKAB för borrning ovan i Svappavaara för två maskiner i cirka ett år. För närvarande utförs den borrningen med maskiner och personal från Smoy.

 
Suomen Malmi Oy (Smoy)

Nettoomsättningen minskade med -21 % till 50 472 tkr (63 638) (-13 % i €) medan EBITDA minskade med -91 % till 599 tkr (6 942). Smoy har haft ett tungt första halvår med en ovanligt kall period under främst februari, tekniska svårigheter på några projekt samt låg efterfrågan på geoteknisk borrning och geofysiska mätningar. Detta har lett till ett resultat långt under våra förväntningar. Ett program för att öka produktiviteten och sänka kostnaderna pågår som tillsammans med ett bättre marknadsläge inom geotekniska tjänster torde leda till ett bättre resultat andra halvåret.

Under perioden var i snitt 18 (20) borrmaskiner i drift och det borrades 54 200 bm kärnborrning (59 700 bm) -9 % och 900 bm hammarborrning (6 500 bm). Omsättningen för geologiska och geofysiska tjänster minskade till 4 863 tkr -32 % (-25 % i €) (7 100 tkr) för perioden.

De viktigaste pågående projekten inom geoteknik är fortsatt borr- och geofysikprojekten åt Posiva i Olkiluoto.

De största borrningsprojekten ovan jord i Finland har utförts åt Anglo American, Belvedere Resources och Northland Resources samt under och ovan jord åt Inmet i Pyhäsalmi. I slutet på perioden påbörjades borrningar med två maskiner åt LKAB i Svappavaara i Sverige.

Drillcon Iberia SA

Nettoomsättningen ökade med 33 % till 54 200 tkr (36 426), EBITDA ökade till 9 664 tkr (4 857).

Kärnborrning

Åtta kärnborrmaskiner har varit i drift och volymen kärnborrning ökade med 7 % till 14 564 bm (13 557 bm) under perioden. Under motsvarande period föregående år pågick borrningar åt ALMINA i Aljustrelgruvan med fem maskiner. Borrningarna åt ALMINA avslutades under andra kvartalet 2010. Detta balanseras av en ökning av borrningarna under jord i Somincor (Lundin Mining) där fem maskiner har varit sysselsatta under det senaste kvartalet. Tre maskiner har utfört borrningar för fältprospektering under perioden.

Raiseborrning

Mängden färdiga schakt uppgick till 2 503 m (2 556 m) medan volymen pilothål ökade med 59 % till 4 610 m (2 899 m) under perioden.

Utöver borrningar i Portugal åt Somincor (Lundin Mining) med fyra till fem maskiner har borrningar utförts åt Chelopech Mines i Bulgarien, Rana Gruber i Norge, Zinkgruvan Mining i Sverige och åt Agnico Eagle Finland i Kittilä.

Joint-Venture

Det gemensamma JV-bolaget med Deilmann-Haniel Shaft Sinking Gmbh (D-H&DI ACE) har under perioden fortsatt med renovering och förstärkning av ventilations- och serviceschakt i Somincor (Lundin Mining). Arbetet är planerat att fortsätta under hela 2011.

Drillcon Norway AS

Nettoomsättningen uppgick till 3 690 tkr (0 tkr) och EBITDA till 45 tkr (0 tkr).

Under andra kvartalet har inga projekt bedrivits i Norge.

Risk- och osäkerhetsfaktorer

Det finns ett antal risker som kan påverka Drillcon koncernens verksamhet och resultat. Någon förändring av vad Drillcon har angivit i årsredovisningen för 2010 har inte förekommit. Se under information om risker och osäkerhetsfaktorer (sid 14) i årsredovisningen Drillcon AB.

Marknad och utsikter

Kärnborrning

Metallpriserna var i stort sett oförändrade under andra kvartalet med undantag för guld som fortsätter att stiga. Efter periodens utgång har dock metallpriserna sjunkit i samband med den allmänna oron på finansmarknaderna. Bolaget har dock inga indikationer att detta skulle påverka efterfrågan på Drillcons tjänster. Efterfrågan fortsätter att vara hög och utsikterna för resten av 2011 är goda. Höga metallpriser är dock en grundförutsättning för hög efterfrågan på kärnborrning inom gruv- och prospekteringsindustrin.

Raiseborrning

Marknaden för raiseborrning fortsätter att vara god och Drillcon har etablerat en stark position på marknaden. Inför resten av 2011 är större delen av kapaciteten redan kontrakterad via kontrakt med Somincor och Zinkgruvan (Lundin Mining), Chelopech Mining i Bulgarien samt Agnico Eagle i Finland. och ett antal mindre uppdrag i Portugal och Spanien. För att möta den ökade efterfrågan har bolaget ökat kapaciteten via investeringar och inhyrd kapacitet.

Geoservice

Efterfrågan på geologiska och geofysiska tjänster, inklusive geoteknisk borrning, för anläggningsindustrin har varit lägre än tidigare år beroende på att de flesta infrastrukturprojekt i Finland har gått från projekteringsfas till byggfas. Bolaget har dock erhållit ett antal förfrågningar och beställningar under senare delen av perioden och tror på en ökad orderingång under andra halvåret. Inom gruv- och prospekteringsindustrin räknar vi med oförändrad försäljning.

Köp av kärnborrningsverksamheten i Nibu Borr AB

2011-06-23 tecknades en avsiktsförklaring med ägarna av Nibu Borr AB att förvärva NIBU:s kärnborrningsverksamhet vilken omsätter ca 15 MSEK per år. NIBU:s kärnborrningsverksamhet är fokuserad på bygg- och anläggningsindustrin med damm- och broförstärkning som specialitet. Drillcon har identifierat denna nisch som en tillväxtmarknad som också är oberoende av gruv- och prospekteringsindustrins konjunktursvängningar. Drillcon räknar med att köpet skall slutföras under tredje kvartalet.

Aktien

Drillcons aktie handlas på First North Premier*. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag på huvudlistan. Bolagen följer ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

* Företag noterade vid First North Premier åtar sig att följa de striktare regler avseende informationsgivning och redovisning som gäller på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Kortnamn för aktien är DRIL. En handelspost omfattar i dagsläget 1 aktie. Aktiekurs och orderdjup kan följas på bland annat www.nasdaqomxnordic.com/firstnorth.

Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk. Drillcon har Remium som Certified Adviser.

Kommande rapportdatum

Den 31 oktober delårsrapport januari-september 2011

Den 20 februari 2012 bokslutskommuniké 2011

Nora den 19 augusti 2011

Mikael Berglund

VD Drillcon AB (publ)

Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Upplysningar lämnas av Mikael Berglund, VD, 0587-828 24.

Drillcon AB (publ) Industrivägen 2, 713 91 Nora

Telefon 0587-82820. Hemsida www.drillcon.se. Organisationsnummer: 556356-3880

Certified Adviser på NASDAQ OMX First North Remium AB Kungsgatan 12-14 SE-111 35 Stockholm

Tel: 08 454 32 00


 

 

 

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar