Delårsrapport januari-september 2013 (januari-september 2012)

  • Nettoomsättningen uppgick till 264 872 tkr (297 567)
  • Rörelseresultat EBITDA var 24 766 tkr (46 727)
  • Resultat efter skatt 4 876 tkr (23 747)
  • Resultatet per aktie 0,11 kr (0,53)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32 164 tkr (24 096)

Nyckeltal koncernen
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår
2013 2012 2013 2012 2012
Nettoomsättning (tkr) 76   231 91   205 264   872 297   567 385   273
Rörelseresultat EBITDA   (tkr) 9 335 14   201 24   766 46   727 54   292
Rörelsemarginal EBITDA 12,2   % 15,3 % 9,4 % 15,6   % 14,1   %
Resultat efter skatt (tkr) 2 194 5 059 4 976 23   747 23   992
Likvida medel (tkr) 39   383 33   928 39   383 33   928 30   985
Soliditet 53 % 51 % 53 % 51 % 53 %

VD-kommentar:

Tredje kvartalet. Resultatet och marknadssituation under det tredje kvartalet varierade mycket för bolagets olika segment. I Sverige blev det en kraftig inbromsning då en av de större kunderna kraftig reducerade sitt borrningsprogram vilket ledde till att Drillcon Core tvingades att minska personalstyrkan med 25 personer. Tack vare en snabb kostnadsanpassning och några nya projekt blev ändå resultat för Sverige acceptabelt för kvartalet. I Finland fortsatte efterfrågan på borrning gruv- och prospekteringsmarknaden att vara låg. Beläggningen och orderläget för geoteknisk borrning och geoservice är dock fortsatt god. Totalt sett är omsättningen för låg för att generera ett positivt resultat trots sänkta kostnader. Portugal hade ännu ett kvartal med bra omsättning och marginal. Det kan noteras över lag att det är mycket snabba förändringar på marknaden.

Under tredje kvartalet har förhandlingar förts med Metallarbetarunionen i Finland rörande tvisten om reseersättning som vi förlorade i Arbetsdomstolen i maj. Vi har nått en principuppgörelse som vi räknar med att kunna publicera under fjärde kvartalet. Det tidigare reserverade beloppet om 800 000 Euro bedöms som tillräckligt.

AB Traction förvärvade den 5 och 8 juli 2013 897 750 aktier i Drillcon till en kurs om 2,90 kr per aktier. Efter förvärvet uppgick Tractions innehav i Drillcon till 14 275 179 aktier motsvarande cirka 32,0% av kapitalet och rösterna i Drillcon varför bestämmelserna om budplikt aktualiserades.

AB Traction offentliggjorde den 1 augusti 2013 ett ovillkorat kontanterbjudande enligt reglerna om budplikt till övriga aktieägare i Drillcon att överlåta samtliga sina aktier i Drillcon till Traction för 2,90 kr per aktie.

Erbjudandet accepterades av aktieägare representerande 6 845 709 aktier, motsvarande 15,4% av kapitalet och rösterna i Drillcon. Detta innebär sammantaget att Traction innehar 21 120 888 aktier, motsvarande 47,4% av kapitalet och rösterna i Drillcon.

Genom accept av erbjudandet minskade Mikael Berglund, VD, sitt innehav från 4 328 886 till 2 328 886 aktier. Peter Zeidler, styrelseledamot, sålde 4 500 000 aktier via bolag och innehar efter försäljningen 7 358 aktier (privat och via bolag).

-        Utsikter 2013.

  • I Sverige är läget stabilt för resten av året. Vi förväntar oss ingen större förändring på underjordsjobben. Ovan jord är efterfrågan låg men vi tror att vi kan hålla två maskiner sysselsatta. Inom bygg- och anläggningsdelen är orderboken kortare men vi räknar med oförändrad omsättning resten av året.
  • I Finland är efterfrågan fortsatt låg på gruv- och prospekteringsmarknaden. Däremot är läget bättre inom geoteknisk borrning. Som tidigare meddelats fick Smoy ett större kontrakt under tredje kvartalet, undersökningsborrning för Centrumslingan i Helsingfors. Tillsammans med andra projekt inom geoteknik har Smoy god beläggning i det segmentet. Organisationen har anpassats till de nya marknadsförutsättningarna.

  • I Portugal bedömer Iberia att man kommer att nå bibehållen omsättningen under hösten.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund, VD                                                                              

Drillcon AB                                                                  

Telefon: 0587-82824                                                                             

E-post: mikael.berglund@drillcon.se                                                                              

WEB: www.drillcon.se

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar