DRILLCON AB - FÖRSTA KVARTALETS RAPPORT - 2018

ÖKAD OMSÄTTNING OCH LÅNGA KONTRAKTSTIDER

Första kvartalet inleds med ökad omsättning samt växande volymer i orderböckerna, men ännu med en producerad volym som ligger långt ifrån fullt kapacitetsutnyttjande. Främsta orsakerna till detta är försenade uppstarter i några kontrakt samt produktionsstörningar vid ett produktionsställe. Den sammantagna efterfrågan och investeringsvilja från våra kunder på kort sikt förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå.    

Perioden januari - mars

  • Nettoomsättning 86,4 Mkr (83,9 Mkr)
  • EBITDA 10,3 Mkr (13,5 Mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 4,6 Mkr (6,0 Mkr) 
  • Kassaflöde från löpande verksamhet 21,0 Mkr (-8,5 Mkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,10 kr (0,14 kr)

Nora 08 maj 2018

För ytterligare information kontakta:  

Patrik Rylander, VD                              

Drillcon AB       

Telefon: 070 328 9719                          

E-post: patrik.rylander@drillcon.se                                

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 08 maj kl 08.30 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.  

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Under tredje kvartalet, 2016 bildades Drillcon Americas SpA som ska ta hand om den sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar