Drillcon AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2012 (januari-december 2011)

  • Nettoomsättningen uppgick till 385 273 tkr (361 250)
  • Rörelseresultat EBITDA var 54 292 tkr (48 095)
  • Resultat efter skatt 23 992 tkr (22 709)
  • Resultatet per aktie 0,54 kr (0,51)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38 832 tkr (56 694)
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,18 kr/aktie (0,14)

Nyckeltal koncernen
okt-dec okt-dec Helår Helår
2012 2011 2012 2011
Nettoomsättning (tkr) 87 706 100 705 385 273 361 250
Rörelseresultat EBITDA (tkr) 7 565 11 709 54 292 48 095
Rörelsemarginal EBITDA 8,6 % 11,6 % 14,1 % 13,3 %
Resultat efter skatt (tkr) 245 5 284 23 992 22 709
Likvida medel (tkr) 30 985 44 371 30 985 44 371
Soliditet 53 % 52 % 53 % 52 %

VD-kommentar:

-       Fjärde kvartalet. Resultatet för fjärde kvartalet blev svagt, påverkat av främst låg efterfrågan i Finland. Även i Sverige sjönk resultatet under december då borrningarna för Nordic Iron Ore avslutades samtidigt som förberedelser inför kommande projekt genomfördes. Verksamheten i Portugal gick fortsatt bra under fjärde kvartalet dock med något sänkta marginaler.

-       Efter strandade lokala och centrala förhandlingar rörande tolkningen av reseersättning i kollektivavtalet har Finska Metallarbetarförbundet stämt Suomen Malmi Oy och dess arbetsgivarförbund, Finska Teknologiindustriförbundet, inför Arbetsdomstolen. Ärendet är planerat att behandlas i Arbetsdomstolen under första halvåret 2013.

-        Helår 2012. Totalt sett blev 2012 ett bra år med ökad omsättning och förbättrade marginaler på EBITDA-nivå. Expansiva investeringar som syftar till ökad kapacitet och förbättrad effektivitet har inneburit ökade avskrivningar och kapitalkostnader vilket innebar att resultatet efter skatt inte förbättrades i samma grad.     

-        Metallpriser och tillgång på riskkapital är två av de viktigaste faktorerna som påverkar efterfrågan av Drillcons tjänster. Under 2012 steg basmetallpriserna med ca 10-15%, dock med kraftiga fluktuationer under året. Den ekonomiska oron i Europa tillsammans med volatila metallpriser innebar att vissa kunder, såväl potentiella som befintliga, hade svårigheter med finansiering. Detta till trots har efterfrågan på bolagets tjänster varit god under hela året med undantag av fjärde kvartalet då den minskade i Finland, där kunderna ofta är rena prospekteringsbolag som är mer känsliga för metallpriser och oro på finansmarknaden. Drillcons verksamhet i Sverige och Portugal är till största delen beroende av stora producerande gruvföretag och har inte noterat någon minskad efterfrågan.

-        Styrelsen föreslår en utdelning på 0,18 kr/aktie (0,14) vilket motsvarar 8 028 tkr (6 244).

-       Utsikter 2013. Efter periodens utgång har metallpriserna fortsatt att stiga och generellt är utsikterna goda för 2013. Smoy har vunnit ett antal nya uppdrag som påbörjas under januari och har återtagit den personal som var permitterad under senare delen av fjärde kvartalet. Som tidigare kommunicerats har Core erhållit nya och förlängda kontrakt med både Boliden och LKAB. Iberia har fortsatt hög beläggning på raiseborrmaskinerna. Drillcon ser med tillförsikt fram emot 2013.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar