Drillcon Smoy genomför personalnedskärningar

Drillcon AB:s finska dotterbolag Suomen Malmi Oy (Smoy) tvingas halvera personalstyrkan på borravdelningen på grund av vikande orderingång. Efter genomförda förhandlingar har företaget beslutat att säga upp 16 personer och ytterligare ett tjugotal kommer att tillfälligt permitteras. Dessutom kommer åtta projektanställda att få avsluta sina anställningar. Majoriteten av de som berörs är arbetare men även ett antal tjänstemän omfattas.

De tre första kvartalen under 2012 var riktigt bra för Smoy med hög beläggning och god lönsamhet. Inför fjärde kvartalet minskade efterfrågan samtidigt avslutades några större projekt varför Smoy tvingades permittera 15 personer under hösten. Under första kvartalet 2013 återhämtades sig marknaden något då ett antal borrprojekt genomfördes i områden som kräver tjäle i marken. Samtliga som permitterades under hösten kunde åter erbjudas arbete. Efter att vinterborrningarna nu är avslutade är orderläget återigen mycket dåligt varför Smoy tvingas reducera personalstyrkan för att anpassa kapaciteten och kostnaderna till efterfrågan.

-       Den finska marknaden skiljer sig från de svenska (Core) och portugisiska (Iberia) marknaderna på så sätt att majoriteten av borrningsuppdragen sker åt så kallade junior exploration companies som är helt beroende av riskvilligt kapital. Dessa bolag och dess finansiärer är mycket känsliga för svängningar i metallpriser och för situationen på den finansiella marknaden. Den senaste tidens nedgång i metallpriser, generellt negativ publicitet rörande ett antal gruvprojekt i Finland och Sverige samt nyheter om att de stora gruvbolagen nu ser över sin kostnadsmassa har högst troligt bidragit till den låga efterfrågan på den finska marknaden. För våra svenska och portugisiska dotterbolag, vars orderstock domineras av producerande gruvbolag, ser dock marknadsläget fortsatt bra ut, säger Mikael Berglund, Drillcons VD. 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund, VD                                                                              

Drillcon AB                                                                  

Telefon: 0587-82824                                                                             

E-post: mikael.berglund@drillcon.se                                                                              

WEB: www.drillcon.se                 

Certified Adviser på NASDAQ OMX First North

Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14

SE-111 35 Stockholm

Tel: 08 454 32 00

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Norway AS och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens nettoomsättning uppgick till ca 385 Mkr under 2012.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om oss

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy (Drillcon Smoy), utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier.

Prenumerera

Dokument & länkar