Bolagsstämma i Drott 24 april

Bolagsstämma i Drott 24 april Ordinarie bolagsstämma i Drott hålls onsdagen den 24 april 2002 kl 16.00 i Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas kl 15.00. Efter stämman serveras lättare förtäring. Kallelsen (se bilaga) innehåller bl a följande beslutsärenden: * Utdelning 5 kr per aktie * Omval av samtliga styrelseledamöter * Indragning av återköpta aktier * Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. DROTT AB (publ) bilaga Kallelse till bolagsstämma i Drott AB (publ) Aktieägarna i Drott AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 24 april 2002 kl 16.00 i Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall · dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 12 april 2002, · dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl 12.00 torsdagen den 18 april 2002. Anmälan om deltagande i stämman kan ske: · per post till Drott AB, Box 5530, 114 85 Stockholm · per telefon 08-507 12 614 · per telefax 08-507 12 630 · via Drotts nätplats (www.drott.se) Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer och eventuella biträden. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall denna insändas före bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 april 2002 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman. 12. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden 13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 14. Beslut om ändring av bolagsordningen 15. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning 16. Beslut om nyemission av C-aktier 17. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C- aktier 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 19. Beslut om justeringsbemyndigande 20. Övriga frågor 21. Stämman avslutas BESLUTSFÖRSLAG Punkt 9. Utdelning Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2001 till aktieägarna utdelas 5 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 29 april 2002. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 3 maj 2002. Punkt 13. Val av ledamöter till styrelsen Aktieägare, representerande 25% av det totala röstetalet i bolaget exklusive Drotts eget innehav, föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Wohlin, Jan Blomberg, Peggy Bruzelius, Wille Laurén, Mats Mared, Göran Nord samt Esbjörn Olsson. Punkt 14. Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att gränserna för hur stort aktiekapitalet skall vara ändras till lägst 180.000.000 kronor (idag 200.000.000) och högst 720.000.000 kronor (idag 800.000.000) samt att ett nytt aktieslag, serie C, införs och att högst 11.000.000 aktier av serie C skall kunna ges ut. Aktier av serie C medför en (1) röst per aktie och saknar rätt till vinstutdelning. Aktier av serie C berättigar inte till deltagande i fond emission. Vid upplösning av bolaget skall aktie av serie C berättiga till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med ett högre belopp än aktiens nominella värde uppräknat till dagen för utskiftning med en räntefaktor motsvarande STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,5 procentenheter. Aktier av serie C är inlösenbara på initiativ från bolagets eller aktieägarens sida. Vid inlösen skall inlösenbeloppet uppgå till aktiens nominella belopp uppräknat till dagen för inlösen med en räntefaktor motsvarande STIBOR 30 dagar med tillägg av 0,5 procentenheter. Punkt 15. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital sätts ned med 18.546.948 kronor genom indragning av 9.273.474 aktier av serie B som bolaget har återköpt. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktie kapitalet sätts ned skall överföras till fritt eget kapital. Punkt 16. Beslut om nyemission av C-aktier Styrelsen föreslår att 9.273.474 aktier av serie C skall utges. Teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske av Handelsbanken som förbundit sig att anmäla samtliga aktier för inlösen i enlighet med punkt 17 nedan. Emissionskursen per aktie skall motsvara akties nominella belopp, 2 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid emissionen är att om bolaget tillförs medel i samband med emissionen kan beslutet om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning enligt punkt 15 ovan verkställas utan inhämtande av rättens tillstånd med den tidsutdräkt som därmed skulle följa. Punkt 17. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C- aktier Styrelsen föreslår att aktiekapitalet sätts ned med 18.546.948 kronor genom inlösen av samtliga under punkt 16 ovan utgivna aktier av serie C för återbetalning till aktieägaren. Ett belopp om 18.546.948 kronor skall överföras från fritt eget kapital till reservfonden. Punkt 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv av aktier föreslås få ske på börs eller annan reglerad marknadsplats och i sådan omfattning att det egna aktieinnehavet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av sådana aktier som bolaget innehar föreslås få ske i samband med förvärv av fastigheter, aktier och andelar och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas genom tillskjutande av egendom (apport). Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv och över låtelse av egna aktier är att bolaget fortlöpande skall kunna anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna finansiera framtida förvärv av fastigheter, aktier och andelar. Punkt 19. Justeringsbemyndigande Styrelsen föreslår att bolagets VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten under punkterna 14 - 17 som kan komma att erfordras av främst registreringsskäl. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14 - 18 kommer att finnas tillgängligt fr o m den 10 april 2002 hos Drott AB, Nybrogatan 57 A, Stockholm. Program 15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas 16.00 Bolagsstämman inleds Efter stämman serveras lättare förtäring. Stockholm i mars 2002 DROTT AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00470/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar