Drott och Näckebro överens om formerna för fortsatt samgående

Drott och Näckebro överens om formerna för fortsatt samgående Drott AB ("Drott") innehar 67,1 procent av såväl aktier som röster i Näckebro AB ("Näckebro"). Styrelsen för Näckebro kommer att kalla till extra bolagsstämma den 20 oktober 1998 för val av ny styrelse. I samband med stämman kommer Lennart Schönning på egen begäran att avgå som VD för Näckebro. Förslag på nya styrelse-ledamöter kommer att lämnas inför stämman. Näckebro innehar 10,7 procent av aktierna och 44,6 procent av rösterna i Drott. Styrelsen för Drott kommer att kalla till extra bolags-stämma den 20 oktober 1998. Syftet är att invälja två nya styrelse- ledamöter i Drotts styrelse, de nuvarande styrelseledamöterna i Näckebro, Jan Blomberg och Göran Nord. Jan Blomberg föreslås bli vice ordförande i styrelsen. Aktieägare i Drott, inklusive Näckebro, representerande 48,1 pro-cent av aktierna och 66,9 procent av rösterna i bolaget har ställt sig bakom förslaget. Såsom dotterbolag till Drott kan Näckebro ej rösta för sitt innehav vid den extra bolagstämman. Reducerat för Näckebros innehav i Drott innehar de aktieägare i Drott som ställt sig bakom förslaget 41,8 procent av de aktier, motsvarande 40,2 procent av de röster, som äger företrädas vid stämman. Styrelse-ledamoten Christer Gardell har meddelat att han kommer att avgå från styrelsen i samband med stämman. Kallelse till respektive bolagsstämma kommer att vara införd i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och Sydsvenska Dagbladet den 5 oktober 1998. Stockholm den 1 oktober 1998 Drott AB (publ) Näckebro AB (publ) StyrelsenStyrelsen För ytterligare information: Lars Wohlin, styrelseordförande Drott AB, tel 070-566 66 10 Mats Mared, verkställande direktör Drott AB, tel 08-545 830 10 Jan Blomberg, styrelseordförande Näckebro AB, tel 08-412 19 05 Lennart Schönning, verkställande direktör Näckebro AB, tel 08-412 19 01 Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras till eller i USA eller Kanada. Erbjudandet till aktieägarna i Näckebro riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än den som följer av svensk rätt. 1 Innehav per 30 september 1998. Drott har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Näckebro avseende samtliga aktier i bolaget. Anmälningstiden avslutas den 13 oktober 1998. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/01/19981119BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/01/19981119BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar