Bokslutskommuniké januari–december 2012

Investeringsprogrammet genomfört

Nettoomsättningen under året uppgick till 502 Mkr (585) och rörelseresultatet uppgick till -7 Mkr (20). Orderingången under året uppgick till 470 Mkr (609).

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 112 Mkr (179) och rörelseresultatet uppgick till -11 Mkr (9). Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 120 Mkr (143).

Under året har Durocs stora investeringsprogram för Luleå verksamheterna, Rail och Special Steel slutförts. Totalt har ca 50 Mkr investerats.

Styrelsen föreslår att utdelning om 0,40 kronor per aktie ska lämnas.

2012 2011 2012 2011
Koncernen JAN-DEC JAN-DEC OKT-DEC OKT-DEC
Orderingång, Mkr 469,5 609,4 119,8 142,8
Orderstock, Mkr 88,0 126,0 88,0 126,0
Nettoomsättning, Mkr 502,1 585,2 111,5 178,8
Rörelseresultat, Mkr -7,2 20,0 -10,8 9,3
Resultat efter skatt, Mkr -9,7 12,7 -11,6 5,8
Resultat per aktie, kronor -1,32 1,73 -1,58 0,79
Eget kapital per aktie, kronor 21,91 26,12
Soliditet, % 50 50

   
Vd-ord

Nettoomsättningen under året uppgick till 502 Mkr (585) och rörelseresultatet uppgick till -7 Mkr (20). Orderingången under året uppgick till 470 Mkr (609).

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 112 Mkr (179) och rörelseresultatet uppgick till -11 Mkr (9). Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 120 Mkr (143).

Konjunkturen inom verkstadsindustrin i Sverige och Danmark har varit utmanande under hela året och försvagades ytterligare de sista två kvartalen. Konjunkturen i Norge och Baltikum har varit starkare.

Under årets sista kvartal återvände orderingången dock något. Det råder dock fortfarande en avvaktande inställning hos kunder till främst Duroc Machine Tool och Duroc Special Steel. Avsluten skjuts framåt och tar längre tid men kundaktivitetsnivån och antalet offerter är på en god nivå. Det har lättat något efter årets utgång i kundernas inställning till avslut och förhandlingar går framåt. Under året har Durocs stora investeringsprogram för Luleå verksamheterna, Rail och Special Steel slutförts. Totalt har ca 50 Mkr investerats under 2011 och 2012.

I maj såldes verksamheten i Duroc Tooling.

Duroc Rails nya anläggning har fungerat bra. Volymerna under året är dock något lägre än föregående år dels beroende på nya vagnar i transportsystemet och dels på att stålleveranser med järnväg ligger på en lägre nivå. Den totala investeringen uppgår till ca 30 Mkr inklusive ny hjulsvarv och flytt till nya lokaler.

Orderingången för Duroc Special Steel är fortsatt låg men fallet har avtagit i slutet av året och har stabiliserats på en låg nivå. Det kostnadsbesparingsprogram som påbörjades under tredje kvartalet har verkställts och beräknas ge ca 5 Mkr i besparing under 2013 med en förskjutning mot slutet av året. Niclas Tidström tillträdde som verkställande direktör under fjärde kvartalet. Investeringen i ny planhets- och tjockleksmätning har under året färdigställts. Totalt har ca 20 Mkr investerats i anläggningen.

Duroc Engineerings produktivitet har förbättrats under året. Flytten av verksamheten som genomfördes under 2011 syftade bl.a. till att få en ökad produktivitet samt att kunna hantera större och tyngre objekt. Engineering hanterar nu komponenter med vikter upp till 60 ton.

Försäljningsprocessen av verksamheten i Micor har avbrutits. Micor har verkställt ett besparingsprogram som ger ca 4 Mkr i kostnadsreducering under 2013.

Duroc Machine Tool har haft en svag orderingång under framförallt det sista halvåret 2012. Maskinavsluten i Sverige och Danmark vek ner kraftigt medan Baltikum haft bättre nivåer. Reservdelar och service ökade sina volymer under året. Verktyg har haft en god utveckling i Norge. Vid årsskiftet har organisationen gjorts om till att fokusera på produktområden snarare än geografisk yta. Det innebär att det finns en säljansvarig för respektive produktområde med ansvar för hela Skandinavien/Baltikum. Under året har Duroc övertagit säljrättigheter för produkter från Alfa-Laval. Avtal har tecknats med ett 15-tal distributörer i lika många länder. Duroc Machine Tools verkställande direktör lämnade sin befattning efter periodens utgång.

Erik Albinsson

Vd och koncernchef

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 500 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.