Delårsrapport 1 juli – 31 december 2017

Värdeskapande förvärv samt starkt kvartal för industrihandel

Andra kvartalet 1 oktober – 31 december 2017

Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast Affärsområde Fiber.

 • Resultatet efter skatt uppgick till 64,8 Mkr (4,1) och inkluderar värdeskapande effekter i samband med förvärvet av Bonar Agro med uppskattningsvis ca 45 Mkr.
 • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 573,9 Mkr (418,2). Förvärvet av Bonar Agros verksamhet har bidragit med ca 40,1 Mkr i kvartalet.
 • Övriga intäkter inkluderar i huvudsak upplösning av reellt värdeskapande negativ goodwill.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 41,6 Mkr (4,0), varav Fiberverksamheten stod för 34,7 Mkr (4,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -4,4 Mkr (-28,6).
 • Koncernens nettoskuld utgjorde 10,6 Mkr (5,3).
 • Resultat per aktie 1,66 (0,12) för kvartalet.
 • Koncernen förfogar över förlustavdrag om ca 900 Mkr varav endast en mindre del aktiverats. Den sänkta bolagsskatten i USA bedöms bli gynnsam för Duroc, som har ett amerikanskt dotterbolag med historiskt god lönsamhet.

Första halvåret 1 juli – 31 december 2017

 • Resultat efter skatt uppgick till 70,4 Mkr (16,9) och inkluderar värdeskapande effekter i samband med förvärvet av Bonar Agro med uppskattningsvis ca 45 Mkr.
 • Nettoomsättning för halvåret uppgick till 1 083,4 Mkr (851,2).
 • Rörelseresultat för halvåret uppgick till 53,9 Mkr (23,5).
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten för halvåret uppgick till -13,3 (5,4).
 • Resultat per aktie 1,81 (0,50) för halvåret.

För att redovisa den nya Duroc-koncernens jämförelsetal innehåller nedanstående tabell pro forma information.

Koncernen 2017
OKT-DEC
2016
OKT-DEC
Pro forma
2017
JULI-DEC
2016
JULI-DEC

Pro forma
2017
R12 DEC
Pro forma
2017
12M JULI-JUN

Pro forma
Nettoomsättning, Mkr 573,9 533,5 1 083,4 1 069,5 2 255,2 2 239,7
Rörelseresultat, Mkr 41,6 10,4 53,9 24,5 121,1 88,6
Resultat efter skatt 64,8 11,8 70,4 13,0 107,8 54,3

För ytterligare information
John Häger vd, tel 070-248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2018 kl 07.15.

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 400 Mkr och har ca 700 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Taggar:

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 500 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.