Delårsrapport första kvartalet 1 juli – 30 september 2017

Fiberverksamheten tillfredsställande

Första kvartalet 1 juli – 30 september 2017
Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast IFG. 

  • Nettoomsättning 509,4 Mkr (433,0) 
  • Rörelseresultat 12,3 Mkr (19,6), varav Fiberverksamheten stod för 16,7 Mkr 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 Mkr (34,0) 
  • Koncernen har en nettokassa om 56,9 Mkr (39,3) 
  • Under juli månad 2017 tecknade Duroc ett avtal med Low & Bonar Plc om att förvärva den belgiska verksamheten BonarAgro, verksamt inom ”non-woven”-sektorn. BonarAgro omsätter ca 20 M€. Tillträde var månadsskiftet oktober/november 2017. Köpeskillingen uppgår till ca 7 M€. Förvärvet beräknas stärka koncernens resultat från 2017/2018. 
  • Resultat per aktie 0,14 kr (0,40) 

För att redovisa den nya Duroc-koncernens jämförelsetal innehåller nedanstående tabell pro forma information. 

Koncernen  2017 
JULI-SEPT
 
2016 
JULI – SEPT
 
Pro forma
 
2017 
R12 SEPT

Pro forma 
2017 
12M JULI-JUN
 
Pro forma
 
Nettoomsättning, Mkr  509,4  536,0  2 231,8  2 258,4 
Rörelseresultat, Mkr  12,3  21,1  88,4  97,1 
Soliditet, %  55,9%  N/A  N/A  N/A 

Pro forma 2016 inkluderar inte större nedskrivningar i Svartöns Specialstål AB. Se även sidan 4. 

För ytterligare information
John Häger vd, tel 070-248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2017 kl 07.15.
 

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 580 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 500 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.