Delårsrapport januari-juni 2013

Nettoomsättningen i andra kvartalet uppgick till 139 Mkr (150) och rörelseresultatet uppgick till 3 Mkr (5). Orderingången under andra kvartalet uppgick till 131 Mkr (126).

Nettoomsättningen under januari till juni 2013 uppgick till 242 Mkr (296) och rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (11). Orderingången under januari till juni 2013 uppgick till 239 Mkr (270).

Orderingången har ökat något under kvartalet trots att konjunkturen inom verkstadsindustri i både Danmark och Sverige fortsatt har varit utmanande. Baltikum har under senare delen av perioden visat styrka.  Besparingsprogrammen följer plan väl och ger nu effekt.

2013 2012 2013 2012
Koncernen JAN-JUN JAN-JUN APR-JUN APR-JUN
Orderingång, Mkr 238,5 269,7 131,0 125,9
Orderstock, Mkr 84,5 93,9
Nettoomsättning, Mkr 242,0 296,4 139,1 150,4
Rörelseresultat, Mkr -1,6 11,0 3,0 5,1
Resultat efter skatt, Mkr -2,1 7,7 2,3 4,0
Resultat per aktie, kronor -0,29 1,05 0,31 0,55
Soliditet, % 48 53

För ytterligare information
Erik Albinsson, vd och koncernchef, tel 070-492 78 33.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport januari–september 2013  24 oktober 2013

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2013 kl 07.15.

Vd-ord
Nettoomsättningen i perioden januari till juni 2013 uppgick till 242 Mkr (296). Rörelseresul¬tatet uppgick till -2 Mkr (11). Orderingången i perioden januari till juni 2013 uppgick till 239 Mkr (270) och den utgående orderstocken var 85 Mkr (94).

Orderingången har ökat något under kvartalet trots att konjunkturen inom verkstadsindustri i både Danmark och Sverige fortsatt har varit utmanande. Baltikum har under senare delen av perioden visat styrka. Besparingsprogrammen följer plan väl och ger nu effekt.

Duroc Rails volymer i perioden ligger på samma nivåer som förgående år, med en uppgång under kvartalet.

Duroc Special Steels volymer har fortsatt att stabiliseras under perioden dock på låga nivåer, samtidigt har marginalen förbättrats tack vare ändrad produktmix. Marknaden präglas fortfarande av både prispress och kapacitetsöverskott.

Duroc Engineering har haft god tillväxt i perioden. Effektiviteten i verksamheten forsätter att förbättras.

Micor har under perioden genomfört ett stort kostnadsreduktionsprogram. Micor har vidare påbörjat ett lean-projekt som syftar till effektivare flöden.

Affärsområde industrihandels volymer för maskiner har varit svag dock med en tydlig förbättring i slutet av perioden. Volymerna inom service och verktyg har vuxit genom hela perioden.


Erik Albinsson
VD och koncernchef

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 500 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar