Delårsrapport januari–mars 2012

Resultatförbättring

Orderingången under kvartalet uppgick till samma nivå som sista kvartalet 2011 vilket är något lägre än motsvarande period förra året. Minskningen återfinns främst inom affärsområde industrihandel. Faktureringen har genererat ett gott resultat. Orderstockarna har minskat något. Den konjukturnedgång som noterades i slutet av 2011 fortsatte i början av kvartalet. Under senare delen av kvartalet blev det dock betydligt bättre fart med både offererande och orderingång. Investeringsviljan hos våra kunder återkom.

Koncernen Januari–mars 2012 Januari–mars 2011
Orderingång, Mkr 143,8 166,1
Orderstock, Mkr 123,8 140,8
Nettoomsättning, Mkr 146,0 127,1
Rörelseresultat, Mkr 5,9 2,1
Resultat efter skatt, Mkr 3,7 1,2
Resultat per aktie, kronor 0,50 0,16
Soliditet, % 52 55

För ytterligare information
Erik Albinsson, vd och koncernchef, tel 070-492 78 33.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport januari–juni 13 juli 2012

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012 kl 07.15.

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 800 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar