Delårsrapport januari–mars 2013

Avvaktande marknad
Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 103 Mkr (146) och rörelseresultatet uppgick till -5 Mkr (6). Orderingången under första kvartalet uppgick till 108 Mkr (144). Konjunkturen inom verkstadsindustri i både Sverige och Danmark har varit fortsatt utmanande. Orderingången är inte på tillfredställande nivåer. Orderstockarna har dock börjat växa något. Beslutade och verkställda kostnadsbesparingar beräknas ge årlig besparing om storleksordningen 15 Mkr. Det råder fortfarande en avvaktande inställning hos kunder. Kundaktivitetsnivån och antalet offerter är på en god nivå medan avsluten skjuts fram och tar längre tid. Kunders något mer positiva inställning till avslut i början av kvartalet bröts och övergick i slutet av kvartalet till återigen mer avvaktande.

Koncernen 2013 2012
JAN–MAR JAN–MAR
Orderingång, Mkr 107,5 143,8
Orderstock, Mkr 92,6 123,8
Nettoomsättning, Mkr 102,9 146,0
Rörelseresultat, Mkr -4,6 5,9
Resultat efter skatt, Mkr -4,4 3,7
Resultat per aktie, kronor -0,60 0,50
Soliditet, % 47 52

Vd-ord

Avvaktande marknad
Konjunkturen inom verkstadsindustri i både Sverige och Danmark har varit fortsatt utmanande. Orderingången är inte på tillfredställande nivåer. Orderstockarna har dock börjat växa något. Beslutade och verkställda kostnadsbesparingar beräknas ge årlig besparing om storleksordningen 15 Mkr (varav 9 Mkr redan kommunicerade i bokslutskommuniken). Det råder fortfarande en avvaktande inställning hos kunder. Kundaktivitetsnivån och antalet offerter är på en god nivå medan avsluten skjuts fram och tar längre tid. Kunders något mer positiva inställning till avslut i början av kvartalet bröts och övergick i slutet av kvartalet till återigen mer avvaktande.

Duroc Rails volymer under kvartalet ligger på en något lägre nivå än tidigare år, främst beroende på lägre stålleveranser med järnväg.

Duroc Special Steels volymer är fortsatt stabila på en låg nivå samtidigt som ett antal kundprojekt går framåt. Besparingsprogrammet löper enligt plan.

Duroc Engineerings kvartal har varit gott. En stark orderingång och god fakturering. Antalet reparationsaffärer har varit växande samtidigt som OEM volymer ökat

Micors orderingång har varit i paritet med tidigare kvartal. Ett produktionsstopp i en laserskärmaskin påverkade leveranserna något under slutet av kvartalet. Även här löper besparingsprogrammet enligt plan.

Duroc Machine Tools orderingång för maskiner var svag i kvartalet medan volymerna inom service, verktyg och reservdelar ökar. Den nya organisationsindelningen som infördes vid årsskiftet har fungerat bra och beräknas dessutom tillsammans med andra åtgärder ge 5-7 Mkr i årlig besparing.

Erik Albinsson
Vd och koncernchef

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 500 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar