Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 30 april 2014,

dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 30 april 2014 kl. 12.00, varvid antalet biträden skall uppges.

Anmälan
Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske per brev, fax, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 612, 182 16 Danderyd , fax +46 8 789 11 31, telefon +46 8 789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefon­nummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmakts­formulär finns på www.duroc.com.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistre­ring måste vara verkställd senast den 30 april 2014.

Ärenden
På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av VD, Erik Albinsson
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelsele­damöterna samt fastställande av revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Val av revisor
 13. Förslag till beslut rörande valberedning
 14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
 15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
 16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
 17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Årsstämman föreslås välja Sture Wikman till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Årsstämman föreslås fastställa att antalet styrelseledamöter skall uppgå till tre, samt att inga sup­pleanter skall utses.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 300 000 kr att förde­las enligt följande: 150 000 kr skall utgå till styrelseordföranden och 75 000 kr vardera skall utgå till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande (punkt 11)

Årsstämman föreslås att omval sker av styrelseledamöterna Sture Wikman (ordf.), Carl Östring och Thomas Håkansson.

Val av revisor (punkt 12)

Årsstämman föreslås att omval sker av PricewaterhouseCoopers AB, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 13)

Årsstämman föreslås fastställa följande riktlinjer:

Valberedningen skall bestå av minst tre representanter utsedda av de per den 30 september före stämman tre största ägarna. Sammansättningen av representanterna skall vara i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. För det fall någon av aktieägarna upphör att vara en av de tre största, skall ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse ledamot. Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut, genom att föreslå stämmoordförande, styrelse och styrelseordförande, arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt i förekommande fall föreslå revisor och arvode till revisor.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktö­ren och andra personer i bolagets ledning (punkt 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande di­rektören och andra personer i bolagets ledning innebär sammanfattningsvis att samtliga ledande befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall rörlig ersättning. Till grund för den rörliga ersätt­ningen ligger ett kvantitativt mått för gjorda prestationer. Inga ledande befattningshavare har opt­ioner eller konvertibler utställda av bolaget.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 15)

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa års­stämma besluta om nyemission av sammantaget högst 3 000 000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i sam­band med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen be­dömer vara av värde för koncernens verksamhet.

Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bemyndigande, återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, be­sluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursinterval­let. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa års­stämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Duroc AB, att. Styrelsen, Box 612, 182 16 Danderyd.

Handlingar och övrig information

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt full­maktsformulär, kommer att publiceras på bolagets webbplats www.duroc.com senast tre veckor före stämman, samt hållas tillgängliga på bolagets kontor på Berga Backe 4 i Danderyd.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bo­lagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovis­ningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i stycket ovan.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 7.328.900, varav 350.000 av serie A (10 röster/aktie) och 6.978.900 av serie B (1 röst/aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 10.478.900. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i april 2014

Duroc AB (publ)

Styrelsen

------------------------------

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepap­persmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2014 kl 08.00.

Taggar:

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 800 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar