Kommuniké från årsstämma i Dustin Group AB

Vid årsstämma i Dustin Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Dustin”) den 19 januari 2016 fattades följande beslut.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Dustin beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2014/15.

Vidare beslutade årsstämman i Dustin att av till årsstämmans förfogande stående fria medel om 284 415 344 kronor ska cirka 129 494 296 kronor lämnas i utdelning och återstoden om cirka 154 921 048 kronor balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade således om utdelning om 1,70 krona per aktie med avstämningsdag för utdelningen den 21 januari 2016. Utdelningen beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 26 januari 2016.

Vidare beslutade årsstämman om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Fredrik Cappelen, Tomas Franzén, Stefan Linder, Mattias Miksche och Maija Strandberg omvaldes som styrelseledamöter. Gunnel Duveblad och Johan Fant valdes till nya styrelseledamöter. Fredrik Cappelen omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2 250 000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 750 000 kronor och vardera övrig ledamot ska erhålla 250 000 kronor. Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016). Incitamentsprogrammet består av en emission av högst 711 731 teckningsoptioner, fördelade på en serie, inom ramen för ett incitamentsprogram till koncernledningen. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet maximalt cirka 10 personer.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Dustin AB, som ska överlåta optionerna till anställda i koncernen. Överlåtelse av optioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (dvs. optionspremien). Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i bolaget innebär det föreslagna incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 711 731 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget. Om samtliga utestående incitamentsprogram i bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den maximala utspädningen till cirka 2,5 procent.

Information om Dustins befintliga incitamentsprogam finns i årsredovisningen för räkenskapsåret 2014/15, not 7, och på bolagets hemsida, www.dustingroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, IR-chef: niklas.alm@dustin.se, 0708 24 40 88

Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 16:15 den 19 januari 2016.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Om oss

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bolaget har drygt 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. www.dustingroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar