Delårsrapport januari – september 2015

Viktiga händelser under och efter kvartalet

»   Substansvärdet per aktie var 8,96 EUR vilket motsvarar en ökning på 2,6 % sedan årsskiftet, och en minskning med 3,9 % sedan 30 juni. Det totala substansvärdet var 252 MEUR

»  Starman uppvärderades med 9,8 MEUR, medan Melon Fashion Group nedvärderades med 12,3 MEUR per 30 september

»   East Capital och East Capital Explorer meddelade att det genomförs en översyn av investeringsavtalet. Aktieåterköp kommer inte att återupptas under tiden översynen pågår

»   0,52 % av utestående antal aktier återköptes under kvartalet, vilket innebär att sammantaget 1,11 % har återköpts hittills under året

»   Under kvartalet såldes fondinnehav för 5,0 MEUR

»   I linje med målet att öka andelen fastighetsinvesteringar har bolaget åtagit sig att investera totalt 20 MEUR i den nya fonden East Capital Baltic Property Fund III. Den första delinvesteringen förväntas ske under det fjärde kvartalet

»   13,2 MEUR distribuerades till aktieägare i juli via det tredje inlösenprogrammet. Totalt distribuerades 41,0 MEUR till aktieägarna via det treåriga programmet, motsvarande en årlig direktavkastning på 7-8 % under åren 2013-2015

»   I november erhölls 9,4 MEUR från East Capital Russia Domestic Growth Fund som en del av den planerade avvecklingen av fonden. Beloppet motsvarar cirka 91 % av East Capital Explorer’s innehav i fonden


Kontaktinformation
Mia Jurke, CEO, East Capital Explorer, 08 505 885 32
Lena Krauss, CFO och Head of Investor Relations, East Capital Explorer, 073 988 44 66

Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 -
Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity

Informationen i denna delårsrapport är den informationen som East Capital Explorer AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades för offentliggörande den 5 november 2015 klockan 08:00 CET.