Eastnine AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2018

Viktiga händelser under kvartalet:

 • Substansvärdet (NAV) per aktie¹ var 109,6 SEK, eller 10,64 EUR, en ökning motsvarande 0,7 % i kvartalet.
 • Direktägda fastigheter ökade i värde med 0,8 % och fastighetsfonder med 2,5 %, medan segmentet övriga minskade med 0,3 %.
 • Förvärv av kommersiella fastigheterna Alojas Biroji och Alojas Kvartals i Riga för en sammantagen kontant köpeskilling om 29,6 MEUR.
 • Investering i EC Baltic Property Fund III om 3,5 MEUR.
 • Avyttring av icke-kärninnehav för totalt 38,7 MEUR, omfattande samtliga andelar i Komercijalna Banka Skopje och EC Eastern Europe Small Cap Fund, samt merparten av innehavet i EC Global Frontier Markets Fund.
 • Det baltiska teamet stärktes med utnämningen av Julius Niedvaras som ansvarig för Eastnine Lithuania.
 • 577 944 aktier återköptes till ett snittpris på 86,45 SEK per aktie, för sammanlagt 5,0 MEUR.

¹ Justerat för återköpta aktier

Viktiga händelser efter kvartalet:

 • Årsstämman beslutade om en ordinarie utdelning på 2,10 SEK/aktie med halvårsvisa utbetalningar om 1,05 SEK per tillfälle, samt om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för anställda.
 • Stämman valde in Johan Ljungberg och Peter Wågström till styrelsen för att ersätta Lars O Grönstedt och Göran Bronner som avböjde omval. Liselotte Hjorth valdes till ny styrelseordförande.
 • Inlösen av det resterande innehavet i EC Global Frontier Markets Fund för 3,7 MEUR.
 • Efter genomförd makulering av egna aktier som förvärvats i tidigare återköpsprogram, har bolaget beslutat att fortsätta med aktieåterköp. Ett nytt program inleds den 17 maj med återköp upp till NAV/aktie till ett maxbelopp om 30 MSEK till och med den 30 juni 2018.

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

Besök www.eastnine.se

Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 238,1 miljoner euro. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Eastnine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 08:00 CET.