Valberedning inför East Capital Explorers årsstämma 2016

Enligt beslut på årsstämman i april 2015 ska East Capital Explorer ha en valberedning bestående av minst tre och högst fem ledamöter, varav högst tre ledamöter skall utses av de tre största aktieägarna (eller ägargrupperna) i bolaget som önskar utse en representant. Övriga ledamöter är bolagets styrelseordförande samt en representant för East Capital.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2015 med Lars O Grönstedt som sammankallande. Valberedningen består av Kestutis Sasnauskas som ägarrepresentant för East Capital, David Bliss som representant för Lazard Asset Management och Mats Heiman som representant för en ägargruppering företrädd av Navos Capital. I valberedningen ingår vidare Lars O Grönstedt i egenskap av styrelseordförande i East Capital Explorer och Magnus Lekander i egenskap av representant för East Capital.

Valberedningens uppgift är att förbereda och presentera förslag avseende val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor till årsstämman 2016. Valberedningen har också att föreslå arvoden till styrelse, styrelseutskott och revisor samt att lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2017.

East Capital Explorers årsstämma hålls onsdagen den 20 april 2016 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall lämna sådant förslag till styrelsens ordförande i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman som beräknas ske i mars 2016.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen eller styrelsen är välkomna att skicka e-post till arsstamma@eastcapitalexplorer.com, eller brev till East Capital Explorer, att. Valberedningen, Box 7214, 103 88 Stockholm.


Kontaktinformation:
Lars O Grönstedt, Ordförande i East Capital Explorer: 070 590 5519

Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 18 november 2015 klockan 08:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar