Bokslutskommuniké Easy T AB (publ) 1 januari till 31 December 2000

Bokslutskommuniké Easy T AB (publ) 1 januari till 31 December 2000 Omsättningen ökade till 67,6 MSEK, (22,5 MSEK). * Under de två sista kvartalen har Easy T´s tillväxt varit mycket hög, både i Sverige och i Storbritannien. Målsättningen att nå 60 MSEK i omsättning under år 2000 överträffades. * Dotterbolaget Easy T Travel i Sverige har ökat sin försäljning med 53% och redovisar ett mindre överskott, vilket innebär att vi nått ett viktigt delmål genom att bevisa att vi kan starta och driva en resebyrå med kvalificerad Internetservice med vinst. * Easy T Travel i Storbritannien, som förvärvades under året, visar även det ett mindre överskott. Under senare delen av året har Internetförsäljningen startats. * Resultatet -14,7 MSEK (- 3,2 MSEK). * Resultatet per aktie är -1,84 kr. * Eget kapital uppgår till 22,2 MSEK, 2,78 kr per aktie och likvida medel till 24 MSEK. * Åtgärder för att minska kostnader i dotterbolaget Easy T Software och för att öka intäkter hos befintliga licenstagare har genomförts. Under året har 5 nya licenser tecknats. VD´s-kommentar Dotterbolaget Easy T Travel har under året befäst sin ställning som en av de ledande svenska Resebyråerna med en kvalificerad Internetbaserad försäljning. Vi och flertalet av våra licenstagare säljer idag flygbiljetter utan de avgifter som traditionella resebyråer vanligen tvingas ta ut, med en snabbt växande volym och med lönsamhet. Att kunna boka sina flygresor på det sätt som Easy T Travel erbjuder upplevs av kunderna som mycket positivt. Enligt en undersökning, utförd av Defacto, så är 96% av våra kunder nöjda eller mycket nöjda med vår service. Under kommande period kommer vi utöka Easy T Travels sortiment med fler hotell och hyrbilsalternativ, samt med förbättrad service till våra företagskunder. Intäkterna för dotterbolaget Easy T Software, som licensierar T Book till resebyråer och flygbolag, har inte ökat i den takt vi förväntat oss. Detta har gjort att vi sedan halvårsskiftet minskat kostnaderna och fokuserat på att stödja våra befintliga licenstagare i att öka bokningsvolymerna. Glädjande är att vi under årets sista månader sett en ökning av antalet Internetbokningar hos flera av våra licenstagare. I vårt dotterbolag i Storbritannien har vi lanserat vår Internettjänst och kommer, med små investeringar att börja öka volymerna. Övrig information Årsredovisning distribueras till aktieägarna i mitten av mars 2001. Bolagsstämma avhålls i Stockholm den 3 april 2001. För beställning av Easy T's årsredovisning på mail, skicka ett mail till michael@easyt.com och ange namn, mailadress, samt årsredovisning. Årsrapport Easy T AB(publ) 1 januari till 31 december 2000 Koncernens nyckeltal dec-00 dec-99 Omsättningsförändring, % 200% 198% Genomsnittligt antal anställda 21 5 Omsättning per anställd, tkr 3217 4509 Bruttomarginal 14,5% 11,5% Soliditet 70% 95% Antal aktier, tusental 7983 7983 Resultat per aktie, kr -1,84 -0,4 Justerat eget kapital per aktie, kr 2,78 4,64 Koncernresultaträkning (tkr) 2000-01-01 1999-01-01 2000-12-31 1999-12-31 Omsättning 67 556 22 548 Bruttoresultat 9 816 2 598 Resultat efter finansiella poster -14 682 -3 214 Koncernbalansräkning (tkr) 2000-12-31 1999-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar 5 727 3 802 Omsättningstillgångar 2 240 32 995 Likvida medel 23 942 2 554 Summa tillgångar 31 909 39 351 Eget kapital och skulder Eget kapital 22 183 37 009 Långfristiga skulder 426 0 Kortfristiga skulder 9 300 2 342 Summa eget kapital och skulder 31 909 39 351 * Not, Antalet aktier 1999, Kv3 var 600 000 st. I januari 2000 emitterades 198 300 nya aktier och i Maj 2000 genomfördes en split, innebärande att 1 gammal aktie, blev 10 nya. Bokslutskommunikén har ej varit föremål för revisorernas granskning. Om Easy T Easy T AB (publ.) bedriver tre verksamheter i helägda dotterbolag. Easy T Software AB utvecklar system och tjänster för Onlineförsäljning och distribution av resor. Företaget har utvecklat en egen programvara, T Book, för försäljning av flygbiljetter på nätet. T Book används av flera resebyråer i och utanför Sverige och av ett flygbolag. Vid licensiering av T Book erhåller Easy T Software en avgift per såld produkt. Mer Info: www.easyt.com Easy T Travel AB är vår resebyrå där vi tar vara på de möjligheter som Internet ger för att öka kundservice och effektivitet inom försäljning av resor. Huvuddelen av våra Intäkter erhålls från nätet, men det är för oss viktigt att resebyråtjänsten ger varje kund den service som han eller hon önskar vid olika tillfällen. Köp resor: www.easyt.se Easy T Ltd, är vår resebyrå i Storbritannien. Verksamheten är från början en traditionell resebyrå som förvärvades sommaren 2000 och under hösten 2000 har vi implementerat den Internetservice som vi använder i Easy T Travel AB. Köp resor: www.easyticket.com Omsättningen 2000 uppgick till drygt 67 miljoner kr. Easy T-aktien handlas inofficiellt sedan april 2000 på H&Q Tech Market. Mer information finns på www.easyt.com. För mer information kontakta: Michael de Jong, Vd, 08-556 03 970 eller mobil 070-529 89 99, michael@easyt.com Johan Gembel, marknadschef, 08-556 03 970 eller mobil 070-265 89 77, johan.gembel@easyt.com Bo Krantz, ordf, 08-556 03 970 eller mobil 070-265 89 75, bo.krantz@easyt.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00140/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Easy T AB (publ.) utvecklar system och funktioner för onlineförsäljning och distribution av resor. Företaget har utvecklat en egen programvara, T Book, för resebokning på nätet och driver också en av Sveriges ledande Internetresebyråer Easy T Travel.

Dokument & länkar