Bokslutskommuniké 1 jan – 31 december 2017

VD’n har ordet

Under året så har vi genomfört många aktiviteter där vi intensivt har bearbetat potentiella distributörer och slutkunder vilket är mycket stimulerande utifrån kommentarer och beröm för bolagets produkt Lightfry. Den är unik både vad gäller teknik och potential på den internationella marknaden. Detta skall nu konverteras till sälj kort och gott.

Jag väljer att citera en chefskock från en restaurang med en stjärna i Guide Michelin som var i Borås för testning och provkörning i dagarna två:

”Det finns ingen annan produkt idag på marknaden som kan prestera vad er produkt Lightfry kan klara av och med det resultatet som det blir på råvarorna, inte ens jag själv som kock kan göra det manuellt lika bra som Lightfry gör.” Detta gör mig som VD väldigt stolt över vår produkt Lightfry, och för bolaget som jag har förmånen att representera. Jag ser med stor tillförsikt an mot det nya året 2018!

Viktiga händelser under helåret 2017

Under 2017 så blev Eatgood ett noterat bolag på Aktietorget och det gav bolaget möjlighet till att satsa mer kraftfullt på marknadsföring genom bland annat ett par av världens största mässor avseende restaurangutrustning. Viktigaste av allt var att få tillgång till kapital för att genomföra de visioner och satsningar som bolaget ansåg krävas för att sätta produkten Lightfry på marknaden och öka medvetenhet om bolagets produkt Lightfry.

För att öka kännedomen om Lightfry och vad bolagets produkt är kapabel till för den internationella marknaden så är en kraftfull mässnärvaro ett måste och där har vi verkligen satsat fullt ut med deltagande på NRA show i Chicago i maj 2017 samt på HOST mässan i Milano under oktober 2017.

Via sociala media arbetar bolaget strategiskt och kontinuerligt med uppdateringar, nyheter, aktiviteter, händelser på marknaden, direktutskick mm allt för att informera och sätta Lightfry i olika sammanhang och därigenom skapa ytterligare kännedom och kunskap om produkten Lightfry.

Tack vare vårt marknadsarbete har vi under året tecknat ett antal samarbetsavtal som avser både nationella och internationella aktörer.

På NRA-mässan i Chicago la vi grunden till en order om c:a 3 000 kkr avseende Lightfry ugnar till USA vilket gav bolaget en öppning och ett steg in på den viktiga och den största av marknader för restaurangutrustning, den Nordamerikanska marknaden. Vår förhoppning var att redan under kvartal 4 2017 ha fått iväg den första containern dock under förutsättningen att certifieringen för den

Nordamerikanska marknaden blev klar. Den Nordamerikanska marknaden förutsätter att bolaget genomgår ett särskilt certifieringsförfarande för sina produkter och denna process har tagit längre tid än vad som ursprungligen hade beräknats.

Leverans kommer ske under 2018 och intäkten kommer att gottskrivas bolaget under 2018.

För den tidigare nämnda ordern avseende Lightfry-enheter till nötkonceptet för den Holländska marknaden, enligt tidigare pressrelease, inväntas fortfarande ett slutligt och avgörande besked.

Vi ser trenden inom matbranschen att den går mot ”Healthier & better” och det är mitt i prick för bolagets produkt Lightfry – vi ser fram emot ett 2018 med goda utsikter och kontinuerligt ökande intresse av bolagets produkt Lightfry.

Försäljning

Under helåret så uppgick nettoomsättningen till c:a 1 368 kkr. Försäljningen skedde både på export och på den svenska marknaden. Förlusten för 2017, -7 110 kkr, är något högre än förväntningarna då den ovan nämnda ordern levereras och faktureras till vår distributör i USA först under 2018 på grund av den utdragna certifieringsprocessen för den Nordamerikanska marknaden. (Förväntad försäljning för 2017 hade varit c:a 4 300 kkr inklusive ordern från USA om 3 000 kkr). Marknadsaktiviteter tar tid innan de ger genomslag i försäljning och resultat men bolaget har lagt grunden för ett intressant 2018.

Kostnads och likviditets-påverkande aktiviteter

Verksamhetens resultat har påverkats av ett intensifierat försäljningsarbete med förstärkt och utökad organisation samt omfattande marknads/mässaktiviteter. Certifieringarna för den Nordamerikanska marknaden har bidragit till den ökade kostnadsnivån samtidigt som de dragit ut på tiden. Utöver detta så har det skett en stor lageruppbyggnad av komponenter för framtida produktion och leveranser. Bolaget har också i sina nya lokaler i Borås byggt upp en egen monteringslina från grunden som innebär att uppskalning av produktionen nu är fullt möjlig med och under egen kontroll och styrning.

Utsikter och aktiviteter 2018

Vi fokuserar mycket på intresset från USA där vi har fått den största ordern ifrån och där vi ser ett väldigt tydligt intresse för Lightfry – prioriteringen är klar och tydlig för oss.

Vi bygger självklart vidare med försäljningsaktiviteter nationellt via återförsäljare och internationellt via distributörer vilket är vår huvudstrategi för att kunna agera på flera marknader, på ett mer kraftfullt sätt, och för att få en utväxling och en mycket större genomslagskraft. Denna strategi håller vi fast vid i vårt fortsatta arbete. Tidsfördröjning av nya affärer uppstår genom vår strategi i att gå via återförsäljare och distributörer men när det väl börjar röra på sig har Eatgood ett stort antal aktörer igång så kommer också försäljningen och vi kommer därigenom få en god hävstångseffekt.

Flertalet mässor är planerade inför ett nytt år, 2018, med våra distributörer eller i egen regi av bolaget . Med mycket hög marknadsnärvaro skapar bolaget brus och uppmärksamhet och Eatgood fortsätter på så sätt att bygga upp ett nätverk och kännedom om produkten Lightfry vilket är starten på säljprocessen. På bolagets hemsida kommer löpande information läggas ut i ett kalendarium avseende deltagande på olika mässor och aktiviteter.

Följande viktiga mässor är inbokade för presentation av Lightfry-ugnen tillsammans med Eatgood’s distributörer under första halvåret 2018 och det drar igång direkt i februari enligt föjande schema:

  • 25-27 feb, RC Show, Toronto, Kanada
  • 27 feb – 3 mars, Inteko 2018 Brno, Tjeckien
  • 6-8 mars, Sea Trade Cruise Global Show, Fort Lauderdale, USA
  • 19-22 mars, International Pizza Expo, Las Vegas, USA
  • 24-27 april, Gastro Nord, Stockholm, Sverige
  • 19-22 maj, NRA Show, Chicago, USA

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen

publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

15 maj 2018                                  Årsredovisning för 2017 kommer finnas som nerladdningsbar pdf-fil på Eatgoods hemsida

29 maj 2018                                  Kvartalsredogörelse Q1 2018

28 juni 2018                                  Bolagsstämma på Eatgood kl. 10.00, Källbäcksrydsgatan 6 i Borås

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att Kvartalsrapporten och bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Borås den 27 februari 2018

EatGood Sweden AB

Henrik Önnermark,
VD EatGood Sweden AB,
Tel: 073-687 21 26,
E-post: henrik@eatgood.se 

Om oss

EatGood ska med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar såväl på land som i marin miljö - mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.