Kallelse till årsstämma i EatGood Sweden AB (Publ) den 28/6 2018

Aktieägarna i EatGood Sweden AB kallas härmed till årsstämma kl 15.00 den 28/6 2018 i Bolagets lokaler på Källbäcksrydsgatan 6 i Borås. Inregistrering börjar kl. 14.30.

 

Anmälan

Rätt att delta i årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 juni 2018 och har anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 22 juni kl. 17.00. Anmälan görs per telefon på 033-101180 eller via e-post till henrik@eatgood.se.

Anmälan skall innefatta namn och personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgifter om eventuellt biträde. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad fredagen den 22 juni 2018.

Fullmaktsformulär finns på bolagets kontor, Källbäcksrydsgatan 6, 50742 Borås och på bolagets webplats www.eatgood.se samt skickas till den aktieägare som begär det och uppger sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.   Val av ordförande vid stämman.

2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.   Framläggande och godkännande av dagordning.

4.   Val av justeringsmän.

5.   Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

6.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7.   Beslut

а) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

с) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8.   Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

9.   Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter enligt nedan.

  1. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
  2. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 8 – Förslag till styrelsearvode

Styrelsen förslag är att styrelsearvoden för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med ett prisbasbelopp till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Till styrelseordförande ska utgå ett arvode om två prisbasbelopp.

Punkt 9 – Val av styrelse

Omval föreslås av Per Johan Swartling, Bengt Andersson, Henrik Önnermark och Peder Larsson. Per Johan Swartling föreslås som styrelsens ordförande.

Att så som revisor i bolaget föreslår styrelsen val av revisionsbolaget, Gothia Revision AB, med huvudansvarig revisor Sören Maxén .

Övrigt

Årsredovisningen med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, kommer att senast tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats (www.eatgood.se).

____________________________

Borås maj 2018

EatGood Sweden AB

Styrelsen

Om oss

EatGood ska med sin huvudprodukt Lightfry tillgodose behovet av önskad och efterfrågad mat på ett fettsnålt och energieffektivt sätt via våra kunders professionella restaurangkök och snabbmatsanläggningar såväl på land som i marin miljö - mat på ett hälsosammare sätt utan behov av ändrade konsumtionsvanor.

Prenumerera

Dokument & länkar