Delårsrapport 1 januari-30 september 2001

Delårsrapport 1 januari-30 september 2001 Perioden i sammandrag ·Nettoomsättning för de tre första kvartalen uppgick till KSEK 31 801 ·Resultatet för de tre första kvartalen 2001 uppgick till KSEK -3 888 ·Nya ramavtal har tecknats med Dell Computer AB och El-Giganten AB gällande distribution av hem-PC ·Efter periodens slut har Dataimport RPE AB förvärvats EBP Group EBP Group är moderbolag i en koncern som utvecklar och tillhandahåller kvalificerade integrerade varu- och informationsflöden åt företag med höga krav på slutkundsanpassning och kvalitet. Verksamheten sker i dotterbolaget EBP Logistics i Uppsala. Antalet anställda där uppgår till 30 personer. Moderbolaget EBP Group har sitt huvudkontor i Stockholm och har två anställda, VD och ekonomichef. Dotterbolaget EBP Electronic Business Partner är vilande och bedriver idag ingen verksamhet. Verksamheten EBP Group hjälper sina kunder med olika former av logistiktjänster. Till dessa adderar EBP andra förädlande tjänster som exempelvis anpassning av produkter och konfigurering av hem-PC. Det är dessa förädlande tjänster som skiljer EBP från traditionella logistikföretag som enbart transporterar varor. EBP Logistics är marknadsledande i Sverige på distribution av hem-PC. EBP bedömer att marknadsandelen inom detta segment uppgår till cirka 60 procent. EBP Logistics knyter avtal med tillverkare och återförsäljare och levererar sedan de konfiguerade datorerna till slutkonsumenternas dörr. Exempel på kunder är Dell, Compaq, Nicator, First International Computer, El-Giganten och Atea. EBP Logistics är endast verksam inom segmentet business-to-business. EBP Logistics utför även andra typer av logistiktjänster åt bland annat IKEA, Strålfors, Utvägen och Andritz. Marknad Under sommarmånaderna levereras inte lika många hem-PC som under övriga delar av året. Detta gör att försäljningen under det tredje kvartalet är betydligt lägre än i de övriga kvartalen. Försäljningen har även påverkats av att många leveranser av datorer som planerats ske under det tredje kvartalet, blivit framskjutna till slutet av året. En väsentlig orsak till detta är att Microsoft lanserar nya Windows XP i slutet av oktober. Många väljer att vänta med sina inköp av datorer till efter denna lansering. Detta påverkar hela PC-marknaden och därmed även marknaden för hem-PC. Under de tre första kvartalen 2001 har cirka 100 000 hem-PC levererats i Sverige. Branschen uppskattar att ytterligare 100 000 hem-PC kommer att säljas under det fjärde kvartalet 2001. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen för juli-september uppgick till KSEK 8 617. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 214. Resultatet per aktie uppgick till -0,03 kr/aktie Nettoomsättningen för januari- september 2001 uppgick till KSEK 31 801. Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -3 888. Periodens negativa resultat var förutsett, men har blivit större än förväntat. Avvikelsen beror på att flera betydande kundprojekt har blivit framflyttade till det fjärde kvartalet, vilket har medfört dåligt kapacitetsutnyttjande av anläggningen i Uppsala. Dessutom har avsättningar av fordringar gjorts på KSEK 1 700. Dessa är till stor del hänförbara till den tidigare verksamheten i dotterbolaget EBP Electronic Business Partner, som nu är vilande. Verksamhetens utveckling under perioden Under perioden har EBP tecknat avtal med First International Computer, som är världsledande inom design och produktion av moderkort och datorer. Avtalet innebär att EBP hanterar de transporter som sker mellan slutkund och serviceverkstad och som uppstår vid reklamationer. Nya ramavtal gällande distribution av hem-PC har tecknats med Dell computer AB och El-Giganten AB. Under perioden har arbetet med att kvalitetssäkra koncernen enligt ISO 9001 påbörjats. EBP kommer att certifieras i början av 2002. Finansiell ställning Likvida medel i koncernen uppgick per den 30 september 2001 till KSEK 1 268 . Soliditeten var 43 procent. Räntabiliteten på eget kapital var negativ. Investeringar Under de tre första kvartalen 2001 har investeringar gjorts för KSEK 630. Samtliga avser att höja effektiviteten och säkerheten vid anläggningen i Uppsala. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 589. Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -2 492. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 KSEK. Vid periodens slut uppgick likvida medel i moderbolaget till KSEK 547 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Den 2 oktober förvärvades Dataimport RPE AB. De arbetar sedan fem år tillbaka med handel av överskotts- och bristvaror inom data, telekom och nätverk. Affärsidén är att på uppdrag av företag som antingen har överskott eller brist på definierade produkter söka upp affärspartners på spotmarknaden och göra avslut med dessa. Dataimport driver alltid affärerna på uppdrag och tar inga egna affärsmässiga risker. Dataimport beräknas under helåret 2001 omsätta cirka 10 miljoner. Genom förvärvet av Dataimport kommer EBP att kunna erbjuda sina kunder fler tjänster, vilket kommer att stärka positionen på företagsmarkanden. I EBP:s långsiktiga strategi ingår att minska beroendet av hem-PC marknaden. Integrationen av Dataimport är ett steg i förverkligandet av denna strategi. Förvärvet skedde med betalning av dels kontanter, dels aktier i EBP Group, vilka togs från de egna aktier som EBP Group ägde som en beredskap för strategiska förvärv. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Framtidsutsikter - Utsikter för helåret EBP Group beräknas omsätta 45 miljoner kronor under 2001. Prognosen på ett positivt resultat för det fjärde kvartalet 2001 ligger fast. Styrelsen är inte längre övertygad om att bolaget kommer att uppnå ett positivt resultat för helåret 2001. Stockholm den 25 oktober 2001 Styrelsen för EPB Group AB (publ.) Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor. Hela rapporten kan laddas ned via www.ebp-group.com För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Fischer (CEO), 0705-85 25 85, peter.fischer@ebp-group.com EBP Group utvecklar och driver fysiska affärsflöden på outsourcingbasis åt kunder främst inom IT och dataindustrin. Verksamheten i EBP Group bedrivs i dotterbolaget EBP Logistics, vilket är ett logistikföretag med inriktning mot distribution av elektronikprodukter för kunders räkning. Bolaget är idag marknadsledande i Sverige inom distribution av Hem PC. Omsättningen för gruppen beräknas under 2001 uppgå till 45 MSEK. EBP Group är noterat på Nordic Growth Market Equity. Tidpunkter för ekonomisk information EBP Group AB har räkenskapsår 1 januari-31 december. Ekonomisk information för verksamhetsåret 2001 kommer att lämnas enligt följande: Bokslutskommuniké helåret 2001 22 februari 2002 Årsredovisning 2001 April 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01770/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01770/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar