Ecoclime förvärvar komfortföretag med 33 MSEK i omsättning

Ecoclime har tecknat avtal om fö rvä rv av komfort- och ventilationsfö retaget Flexibel Luftbehandling AB, med tillträ de omg å ende. F ö retaget ä r en gedigen totalentrepren ör och driftpartner till flera stö rre fastighetsägare på Stockholmsmarknaden. Flexibel Luftbehandlings styrkor är framf örallt totalentreprenader, kvalificerad projektstyrning samt l å nga serviceavtal med fastighetsä gare och huvuddelen av uppdragen i Stockholmsregionen. Fö rvä rvet ä r det f örsta steget i Ecoclimes accelererade tillv äxtstrategi med vertikal integration av Ecoclimes systemprodukter. F ö r 2017 p å verkar fö rvä rvet Ecoclimes oms ä ttning med cirka 20 MSEK och resultatet positivt, med 2 MSEK.

Flexibel Luftbehandling har omsatt 33 MSEK med EBIT om 2,3 MSEK i genomsnitt de två senaste åren. Köpeskillingen är uppdelad i en fast del och en rörlig tilläggsköpeskilling. Den fasta delen är 4,4 ggr EBIT och finansieras med 80% i lån, varav 20% kan konverteras till aktier i Ecoclime med den senaste tidens dagsmedelkurs om 4 kr/aktie som riktvärde, ett beslut som ska fattas vid en planerad extra bolagsstämma i Ecoclime. Resterande 20% erläggs som aktier via en riktad apportemission av en säljarrevers omfattande 2 MSEK som ger 400 000 aktier till kursen 5 kr/emitterad aktie. Tilläggsköpeskillingen är maximalt 1,8 ggr EBIT. Full tilläggsköpeskilling förutsätter en uppnådd EBIT om 7 MSEK sammantaget under åren 2017 - 2019. Tilläggsköpeskillingen finansieras till 50% via bolagets kassaflöde kontant och 50 % via en apportemission av tilläggsköpeskillingen till säljaren om maximalt 400 000 aktier till priset 5 kr/emitterad aktie.

Bengt Tedebo, Flexibel Luftbehandlings grundare och ägare, säger om försäljningen:

”När jag väl bestämde mig för att sälja företaget var det viktigt för mig att hitta rätt ägare där vi kan skapa synergier och utvecklas. En ägare som vill satsa på tillväxt i samarbete med mig och våra medarbetare. Ecoclime har ett mycket intressant produktprogram för vistelsemiljöer inomhus med överlägsna komfort-, installations- och driftegenskaper. När vi sett hur man i flera år tålmodigt utvecklat produktprogrammet i samverkan med viktiga bygg- och fastighetskunder, är det med stor tillförsikt som jag med den här affären som mäklats av Lärnia, även blir Ecoclimes tredje största ägare. Och hur jag i rollen som fortsatt VD i Flexibel får nya utmaningar för att etablera våra erbjudanden, som ska lanseras på bred front till fastighetsmarknaden.

Kontakt: Lennart Olofsson, VD Ecoclime, 070-5371642

Denna information är sеdan information som Ecoclime Comfort Ceilings AB ä r skyldigt att offentligg ö ra enligt EU:s marknadsmissbruksf ö rordning. Informationen l ä mnades, genom ovanst å ende kontaktpersons f ö rsorg, f ö r offentligg ö rande den 1:a Juni 2017 .  

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera

Dokument & länkar