Ecoclimes Q3-redogörelse visar kraftiga resultatförbättringar andra kvartalet i rad

Ecoclime Group presenterar idag sin redogörelse för det tredje kvartalet 2017 . N å gra av huvudpunkterna i inneh å llet är:

      Kraftig intäkts ö kning med 617% till 13 373 TSEK (1 863 TSEK)
      Resultatf ö rbä ttring till 4 121 TSEK (-116 TSEK)  
      Kraftigaste f ö rsäljnings ö kningen i kä rnverksamheten  
      Strategiskt samarbetsavtal med Fortum V ärme  
      F ö retr ä desemission med Units (aktier och teckningsoptioner)  
      Apportemission samlar all teknologi och IPR i Ecoclime Group

 ”Vi fortsätter nu andra kvartalet i rad med än kraftigare tillväxt med en försäljningsökning de första nio månaderna om 498% till 17 830 TSEK (2 981). Varav ökningen de senaste två kvartalen varit mer än 600%. Och nu är det kärnverksamheten som ökat mest, vilket innebär att den accelererade tillväxtstrategin redan 2017 kommer att överträffa vårt scenario för året”, kommenterar VD Lennart Olofsson. 

Kvartalsredogörelsen finns att ladda hem på Aktietorgets hemsida ( www.aktietorget.se ) eller Ecoclime Groups hemsida ( www.ecoclime.se/ir ). 

Kontakt                                                                   

Ecoclime Group AB                                               

Lennart Olofsson                                                   

Tel: 070 537 16 42                                                 
E-post:  lennart.olofsson@ecoclime.se                   

Storgatan 38, 903 26 UMEÅ                                 

www.ecoclime.se 

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB ä r skyldigt att offentligg ö ra enligt EU:s marknadsmissbruksf ö rordning. Informationen l ä mnades, genom ovanst å ende kontaktpersons f ö rsorg, f ö r offentligg ö rande den 6:e november 2017 .  

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera