Kvartalsredogörelse för Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) juli - september – 2015

Tredje kvartalet: juli-sept

  • Resultat efter finansnetto -125 TSEK
  • Omsättningen för perioden 300 TSEK
  • Orderingången för perioden utgjorde 1 600 TSEK med leveranser under 2015

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Orderingång efter periodens utgång 600 TSEK
  • Residenset AB påbörjar installation av komforttak med Ecoclimes rumsenheter i Västervik                    
  • Samtliga kommersiella lokaler i HSB;s kundcenterfastighet i Umeå ROT-installeras med Ecoclimes rumsenheter och komforttak
  • IoT  (Internet of Things) – projekt för fastighetsautomation med Ecoclimes komfortpaneler, planeras tillsammans med kund
  • Ecoclimes huvudägare har bytt namn till Celsium Group, www.Celsium.se

Kommentarer från VD

Minst en fördubbling av omsättningen förväntas för året jämfört med helåret 2014, även om tredje kvartalet inneburit en svagare försäljning, kortsiktigt. Storleken på prospektstocken har ökat avsevärt med flera stora projekt som har längre ledtider. På basis av föreliggande rambeskrivningar och pågående prospekt förväntas mer än en fördubbling av omsättningen även för 2016, jämfört med 2015. Flera kvalitetsförbättringar av interna processer har genomförts. Där samarbetet internationellt har inletts med framgång. Främst för komfortprodukterna för kyla/värme via ETX-panelerna. Fyra av landets ledande projekteringskonsulter Creanova, Bengt Dahlgrens, Exengo och WSP har utfört projekteringar av Ecoclimes komfortprodukter.

Summering av kvartalet

Tredje kvartalet innefattar dels semesterperioden dels en viss cyklisk tendens i marknaden med lägre försäljning som följd, vilket även var fallet 2014, främst beroende på förseningar i två av kundprojekten där ett skulle påbörjats under augusti och det andra i september. De har nu förskjutits med start i oktober respektive december. Det har inneburit att resurserna nyttjats främst för interna kvalitetsförbättringar av produktionsprocess, verifieringar av produktdata och vidareutveckling av produkter för såväl kyla som värme.

ljrepresentation i Stockholm

Den representant som företrätt företaget i Stockholmsregionen har valt att sluta. Istället har tre fristående representanter rekryterats som på basis av incitamentsbaserade avtal genomför försäljningsaktiviteter riktade emot fastighetsmarknaden

Stor prospektstock i cyklisk marknad

En stor mängd prospekt har kartlagts där bearbetning sker. Flertalet av dessa genomför byggprocesserna under vår/sommar/höst varefter det sista som genomförs är hyresanpassningen bland annat med VVS-installationer där komfortvärme/kyla ingår. Erfarenheten efter två år på marknaden är att det uppträder en nedgång under Q3 vilket bolaget kommer att planera för i framtiden

Celsium Group

Ecoclimes huvudägare har bytt namn till Celsium Group, främst för lansering av kompletta fastighetsautomationskoncept på basis av systerbolaget Evertechs återvinningssystem och Ecoclimes distributionssystem i fastigheter. Bolagen kommer även fortsättningsvis att uppträda som separata verksamheter på marknaden.

Taggar:

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera