Över 45 MSEK i Ecoclimes order- och projektstock 2018

Ecoclime har tillsammans med dotterbolagen Evertech Energy Solutions, SDC Automation och Flexibel Luftbehandling ökat order- och projektstocken till över 45 MSEK för 2018, att jämföras med 18 MSEK i juni föregående år och 1,3 MSEK år 2016. Order- och projektstocken avser kunder, entreprenörer och byggherrar som Ellevio, Atrium Ljungberg, Vilhelmina Folkets Hus, Orsa kommun, Siemens, Skanska, Svenska Bostäder, Stockholm Exergi, Fabege, Konstakademin och Akademiska Hus.

Av den totala orderstocken utgör projektstocken 10 MSEK för 2018 och innefattar projekt där Ecoclime ingått långsiktiga incitamentsavtal med löpande intäkter över flera år, som följd av energibesparingar och energiförsäljning till projektkunderna.

De stora förändringarna i order- och projektstocken är resultatet av den accelererade tillväxtstrategin som startade 2017, innefattande integration av Ecoclimes produkter i förvärvade bolag, försäljning av marknadslicenser samt medfinansiering av energisysteminstallationer med åtföljande incitamentsförsäljning. Läs mer om strategin på Ecoclimes hemsida under ecoclime.se/ir

Det enskilt största projektet omfattar totalt 24 MSEK under 2 år. I detta projekt kommer Ecoclimes olika bolags samtliga produkter och system med lösningar för innekomfort-, energiåtervinning-, geoenergi-, solvärme, ventilationsvärmeåtervinning- energiackumulering och energioptimering integreras via SDC- och Ecoclime Optima till ett energisystem integrerat med fjärrvärme samt energiförsäljning. Projektet innefattar återladdning av energi dygnsvis och säsongsvis till energilager i berg som minskar behoven av bergvärmehål. Projektet är projekterat i samarbete med tekniker från bland annat EoN och WSP och drivs under finansieringssamverkan (12 MSEK) med bland andra Europeiska utvecklingsfonden (ERUF). Spridningen av de första projektresultaten med start 2018, kommer att ske via nationella och europeiska energinätverk.

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e juni 2018. 

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group erbjuder mer hållbar, lönsam inomhuskomfort, komfortenergi och fastighetsautomation. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad, ackumulerad och distribuerad energi samt digitaliserade integrerade klimatsmarta IoT-, energi- och komfortlösningar, för energieffektivisering i fastigheter, processer och vårt välmående inomhus

Om oss

Ecoclime Comfort Ceilings AB utvecklar, tillverkar, installerar och säljer produkter och tjänster som erbjuder hyresgäster och boende i olika typer av fastighetslokaler och boenden, en bättre inomhuskomfort.

Prenumerera