Bokslutskommuniké januari-december 2017

ECOMB delar upp verksamheterna

 •  ECOMB Ocean Recycle nytt dotterbolag under registrering
 •  Lansering av nya enklare produkter för NOx-reduktion
 •  NOx-skatt(?) i Sverige kan ge ett lyft redan 2018
 •  Högre CO2-avgifter gynnar våra produkter

År 1 januari-31 december 2017 

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 4 563 TSEK (11 954 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster -3 815 TSEK (-2 461 TSEK)
 • Resultat per aktie: -0,33 SEK (-0,21SEK)
 • Antal aktier:11 477 886 st (11 477 886 st)
 • Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 251 TSEK (6 440 TSEK)

Q4 1 oktober-31 december 2017

 • Resultatet efter finansiella poster -1362 TSEK (-819 TSEK)
 • Nettoomsättningen för Q4 uppgick till 613 TSEK (2 277 TSEK)
 • Resultat per aktie -0,12 SEK (-0,07 SEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Orderstocken kvartalsvis under 2015-2017

Orderstocken minskade något under året, vilket kan tillskrivas upparbetad tid i Martinique-projektet, samt att inga nya större projekt tillkom. Siffrorna för utgången av Q4 var 2 514 TSEK 2017 resp. 4 398 TSEK 2016

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten minus fakturerade belopp vid utgången under resp. kvartal

TSEK

VD's sammanfattning

Bästa aktieägare,

Utvecklingen inom energi- och miljöområdet pågår för närvarande i högt tempo. Traditionellt har alltid utvecklingen av energialternativ till de fossila bränslena följt oljepriset – under perioder med höga oljepriser eller i värsta fall oljekriser har utvecklingen tagit fart för att snabbt bromsa in när oljepriset därefter sjunker. Det vi sett de senaste åren är precis tvärtom – lågt oljepris och samtidigt de största satsningarna på fossilfria alternativ vi sett i modern tid. Elektrifieringen inom olika samhällssektorer är i många fall entydig.

Trots ett år med missade stora projekt som svidit rejält och resulterat i ett svagt resultat för 2017 ser vi ändå framåt med stor tillförsikt - mot nya affärsområden och nya applikationer. Marknaden är verkligen dynamisk och arbetar man med miljöteknik kan det ibland vara extra tufft. Investeringar i miljöteknik är i huvudsak drivna av nya miljökrav vilket medför att marknadsförutsättningarna för våra produkter är i ständig förändring.

Vi har under lång tid arbetat för att bredda vår produktportfölj inom Nox-reduktionsområdet för att nå ett större marknadssegment. Under årens lopp har vi tillsammans med våra internationella partners byggt upp en mycket stark kompetens inom området och nu ser vi fram emot att leverera enklare och billigare lösningar som komplement till det mer exklusiva och dyrare Ecotube-systemet. De riktigt stora pannorna är fortfarande en intressant framtida marknad för Ecotube, särskilt vid konverteringar av kol till olika biobränslen.  

Nya marknadsnischer är sodapannor (ca 500 st på världsmarknaden, där i princip samtliga saknar utrustning för NOx-reduktion) och stora pannor som tvingas köra på betydligt lägre effekter - tack vare utbyggnaden av sol- och vindel.

Vår satsning på ECOMB Ocean Recycle som nytt dotterbolag är ändå det mest spännande som sker i bolaget. Elektrifiering av fartyg på bred front är fortfarande i sin linda, men mycket pekar mot att denna utveckling kommer att förstärkas under kommande år. Vindturbiner som huvudutrustning för framdrift eller komplement till batteridrift är alternativ som då blir att räkna med. De flesta redare har redan idag planer på att dra ner farten för att spara bränsle och CO2-utsläpp – ”Just-in-time”-koncepetet kanske får omprövas inom en inte alltför avlägsen framtid.

Syresättning av Östersjön ligger oss svenskar nära, men är bara en liten del av de gigantiska problem vi har att lösa på världshaven. Utsläpp av kväve och fosfor, orenade avlopp som går rakt ut i haven kan inte fortsätta. I den positiva vågskålen för Östersjön ligger att dessa utsläpp minskat under det senaste decenniet, här pratar vi istället om den s.k. internbelastningen, dvs fosfor och delvis även kväve som finns lagrat i bottensedimenten och ger upphov till syrefria miljöer, utarmat fiske, algblomning, cyanobakterier mm. Med en utopisk vision om nollutsläpp imorgon löser vi alltså inte Östersjöns problem, tillförsel av syre i gasform är en synnerligen effektiv och miljömässigt vettig metod att åtgärda dessa problem. Det ska vi visa.   

Nettoomsättningen minskade jämfört med föregående år och resultatet försämrades med 1,4 MSEK, vilket i första hand kan hänföras till svag projektförsäljning. Kassan har under året också försvagats rejält och under hösten intensifierades arbetet med Projekt Kapitaltillskott, planer vi återkommer till under Q1 2018.

Antalet aktier i bolaget var oförändrat, 11 447 886 st. Ingen aktieutdelning föreslås.

Marknaden

Offensiv satsning i Polen

Besvikelsen är stor över att vi kommit tvåa i två offentliga upphandlingar i Polen det senaste året, nu gäller det att öka trycket och bli ännu bättre. Tillsammans med vår polska partner ICS har vi därför kommit överens om att satsa på en ny idé NET (New Ecotube Technology) som ska göra oss slagkraftigare och kostnadseffektivare på marknaden. Vår referensanläggning med Ecotube-systemet, de tre koleldade pannorna i Lublin, fungerar fortsatt perfekt och är en mycket bra referens. Erfarenheterna från Lublin ligger också till grund för framtagningen av NET. I dagarna fick ICS klartecken för den första installationen, en mindre kolpanna i nordöstra Polen.

Konkret projekt med konvertering av stora kolpannor i fokus tillsammans med det engelska OEM-bolaget

Vårt samarbete med det engelska OEM(Original Equipment Manufacturer)-bolaget har konkretiserats och nu ligger fokus på ett större projekt där stora kolpannor ska konverteras till annat bränsle. Biobränsle eller en ny typ av avfallsbränsle är alternativen som nu studeras i detalj. Vi kommer att svara för NOx-reduktionen samt även injicering av specialkemikalier för att minska underhållskostnaderna och öka livslängden på väsentliga komponenter, såsom överhettarna, i pannorna.

Beslut om projektstart förväntas under första halvåret 2018.

Tysk energipolitik tvingar fram nya körsätt

Omställningen mot sol och vind sker förnärvarande i rekordfart i Tyskland och detta medför helt nya förutsättningar för driften av de större kolpannorna. Från att ha legat mer eller mindre konstant på maxeffekten, upp till 500 MWe (= ett halvt kärnkraftverk), måste man nu köra på låga laster stora delar av året. Dessutom ändras effektbehovet på nätet mycket snabbare, ibland så snabbt som från en timme till en annan. Detta ställer helt andra krav på förbränningsprestanda och det är betydligt svårare att klara emissionsvillkoren. Denna komplexitet är en framtida realitet inom stora delar av EU, en marknad för Ecotube-tekniken som inte fanns för bara ett år sedan.

Macrons utfästelser en boost för både klimatet och ECOMB

Lika negativa som president Macrons utfästelser var för storordern till Lillers, lika positiva kan de bli på lite längre sikt för vår teknik. Energieffektivisering av en panna innebär i princip alltid att verkningsgraden ökar, det krävs mindre bränsle för att få ut en given effekt. Alla fasta bränslen innehåller kolatomer, vilket ger slutprodukten CO2 vid en optimal förbränningsprocess. Med andra ord; ju mindre bränsle som eldas desto lägre CO2-utsläpp.

Med Ecotube-systemet installerat har vi visat att pannorna blivit mer effektiva. De senaste årens låga nivåer på 5-6 €/ton CO2 har dock inneburit att dessa effektiviseringar resulterat i endast låga kundvärden.

Det var i juli 2017 som Macrons nya franska regering presenterade en ny klimatstrategi där man föreslår att upptrappningen av koldioxidskatten ska gå fortare och målet är nu att man ska nå 100€/ton CO2 redan 2023. Skatten trappas nu upp enligt följande:

-          2018: 44,6 €/ton

-          2019: 55 €/ton

-          2020: 65,4 €/ton

-          2021: 75,8 €/ton

-          2022: 86,2 €/ton

-          2023: 100 €/ton

Den svenska regeringen lockas av ny skatt på NOx?

NOx-avgiftssystemet i Sverige är unikt, ägare till ca 420 pannor som producerar mer än 25 GWh energi ingår i systemet. Alla mäter kväveoxidutsläppen kontinuerligt och betalar 50 SEK/kg NOx. Men pengarna cirkulerar och går tillbaks till samma pannägare i relation till hur mycket energi man producerar. De som ligger över NOx-medelvärdet betalar netto till de som ligger under medelvärdet – vinnarna i systemet.

Den 1 november 2017 överlämnades Förbränningsskatteutredningens betänkande ”Brännheta skatter”, där bl.a. en ny skatt föreslås ersätta NOx-avgiften. Totalt omsätter NOx-avgiftssystemet idag 600 MSEK per år och med bibehållen tariff skulle dessa pengar istället tillfalla staten och inte gå tillbaks till pannägarna. Dessutom kan nya industrisegment komma att omfattas, t.ex. olika ugnar inom järn- och stålindustrin, sodapannor och mesaugnar inom skogsindustrin samt cementugnar. Tillsammans med existerande pannor skulle skatteintäkterna beräknas öka från 0 MSEK idag till ca 1600 MSEK.

Ett annat alternativ som diskuterats är att bibehålla nuvarande system, men med förhöjd NOx-avgift. Oavsett vilken väg politikerna väljer innebär det en klart intressantare hemmamarknad för oss.

Projekten

ECOMB Ocean Recycle och Kolmården

ECOMB med det nya affärsområdet Ocean Recycle har under året arbetat vidare med Kolmårdens Djurpark i projektet som syftar till att studera grundläggande mekanismer för en effektiv syresättning av Östersjöns döda bottnar med en ny teknisk lösning – Icke-stationär tillförsel av syrgas från fartyg som drivs framåt med trustkraften från vindkraftverk ombord på fartyget. Den utvunna elenergin används för syresättningen, antingen som ren syrgas från en elektrolys (med hjälp av el spjälkas vatten till syrgas och vätgas), luft eller en kombination av båda medierna. 

På Kolmårdens djurpark finns ypperliga möjligheter att visualisera, mäta, analysera och videofilma testerna, där målsättningen är att komma fram till hur en syretillförsel med ett icke-stationärt system i praktiken ska ske för att uppnå optimala effekter - max mängd av tillfört syre löst i bottenvattnet. En detaljerad försöksplanering och projektets budget är fastlagd i en projektansökan som skickats till ett antal potentiella anslagsgivare och vi har stora förhoppningar om att gå iland med projektets finansiering under Q1 2018.

Klart för driftsättning på Martinique

Installationen av vårt Ecotube-system (4 Ecotuber) till den nya biobränsleeldade pannan (120 MWth) på Martinique har varit en riktig långbänk med ideliga förseningar utanför vår kontroll. Under hösten svepte två orkaner in över Västindien och Martinique klarade sig förhållandevis bra, men förseningar uppstod. Sen fick det närliggande sockerbruket driftproblem med sin panna, vilket gjorde att ”vår” pannanläggning fick omdirigeras för att stötta sockerbruket med ånga. Nu tyder dock det mesta på att driftsättning och intrimning av Ecotube-systemet kommer att starta i mars/april 2018.

Macrons utfästelser slår hårt på Lillers-projektet

Tereos utsåg redan tidigt under 2017 ECOMB som leverantörer av NOx-reduktionstekniken – Ecotube-systemet – till den koleldade pannan i Lillers, detta för att klara de nya utsläppsvillkoren i EU-direktiven. Under sensommaren deklarerade Frankrikes president Macron att kolförbränning inom kort är ett avslutat kapitel i fransk historia. Någon exakt tidplan för denna avveckling har emellertid inte fastställts. Men detta innebar att vårt förväntade projekt i Lillers hamnade i ingenmansland, från att ha varit i princip bara en namnteckning ifrån verklighet är utfallet nu högst osäkert. Följande alternativ finns idag på agendan;

-          Bygga en helt ny panna som eldas med naturgas (ny gasledning till anläggningen måste dras, NOx-utsläppen klaras med största sannolikhet utan vår teknik, ingen svavelrening behöver installeras, framtida ökade kostnader för CO2-utsläpp)

-          Konvertera den befintliga pannan till biobränsle (ingen svavelrening och inga kostnader för CO2-utsläpp, NOx-rening kan krävas beroende på slutlig kravnivå)

-          Installation av temporär utrustning under mellantiden, idag oklart om dispenser och exakta tidplaner. Här kan en mindre leverans av NOx-reningsteknik bli aktuell.

Flera mindre studier i Escaudoeuvres, Chevriers och Attin

I flera av de andra sockerbruken i Tereos ägo i Frankrike har vi under året genomfört olika studier, från panndiagnoser till mer djupgående CFD-analyser. Några aktiviteter kvarstår och osäkerheten är stor beträffande bränsleval och emissionskrav i framtiden. Vissa mindre sockerbruk kan t.o.m. tänkas gå över till elångpannor, något som var helt otänkbart för bara några år sedan. De flesta marknadsbedömare förutspår ju att de låga elpriserna kommer att vara bestående en lång tid framöver.

Inledande tester av IEM med Kvicksilverreduktion i rökgaskanalen i Schkopau

De första testerna i den 450 MWe (=halvt kärnkraftverk) stora brunkolseldade pannan i Schkopau kommer att genomföras i rökgaskanalen. Aktivt kol kommer då att injiceras med enkla rör, temperaturen är under 200 C och inga kylda lansar (Ecotuber) behövs för dessa tester. Beroende på försöksresultaten kan nästa steg bli tester i andra delar av rökgaskanalerna eller i den övre delen på eldstaden, då med andra varianter av agenter än aktivt kol. IEM Fördertechnik är projektledare och framtiden får utvisa vår roll i fortsättningen av detta delprojekt. Helt klart är att reduktion av Kvicksilver (Hg) är något som kommit i större fokus då nya krav finns med i den senaste utgåvan av IED. Prioritet ett är alltså Hg-reduktion, men även NOx-utsläppet måste reduceras och här finns vi definitivt med i bilden i en tyngre roll.

NOx-räknaren visar klimatvinsten med vår teknik

På vår hemsida www.ecomb.se finns sedan några veckor tillbaks ett räkneverk för NOx-utsläppen, vår globala reduktion sedan starten. Kväveoxider är en miljöstörande utsläppskälla som direkt ger upphov till försurningseffekter och i kombination med andra utsläpp, t.ex. kolväten, bildar marknära ozon, vilket i sin tur försämrar klimatet och förutsättningarna för en långsiktigt hållbar miljö.

I Sverige har värdet på kväveoxiderna satts till 50 kr/kg NOx, vilket är samma värde som vi använt i räkneverket.

Organisationen

Antalet anställda har under året varit oförändrat, 4 personer stationerade på huvudkontoret i Södertälje. Vi har ett nära samarbete med våra internationella partners i Frankrike, England, Tyskland och Polen, i både projektarbeten och marknadsföring. Därför har vi en beredskap för att ro iland fler projekt inom vår kärnverksamhet. Vi är totalt sett en stark grupp med spetskompetens inom en rad områden på energisidan som kompletterar varandra.

Däremot finns ett behov av nyanställningar inom ECOMB Ocean Recycle, en strategisk partner har dock knutits upp.

Ekonomi

Som framgår i balansräkningen är det egna kapitalet förbrukat. En kontrollbalansräkning per 30 november 2017 har upprättats. Kontrollbalansräkningen påvisar att egna kapitalet är intakt efter att en justering av bolagets patent utförts till bedömt marknadsvärde.Styrelsen har påbörjat ett arbete för att tillföra nytt kapital till bolaget.

Ägarförhållandet – de 10 största ägarna i ECOMB AB (publ);

(se tabell i bifogad pdf)

Övriga händelser efter rapportperiodens utgång

Reservdelsorder från Frankrike          

ECOMB fick i januari en beställning från Paris, en ny större reservdelsorder. Fjärrvärmeanläggningen i centrala Paris ägs av CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) och Ecotube-systemet installerades i de båda koleldade pannorna 2008 resp. 2009. Pannorna, vardera på hela 270 MW (1/4 kärnkraftverk) har konverteras från kol till biobränsleeldning, både s.k. svarta och vita pellets. Bristen på pellets med bra och stabil kvalitet har emellertid medfört att man tvingats gå tillbaks till att elda kol denna eldningssäsong. Ecotubernas storlek, i synnerhet längden, är till viss del alltid proportionell mot pannornas storlek och här installerades de längsta Ecotuber vi hittills tillverkat – 9,3m långa. Ordervärdet uppgår totalt till ca 1,3 MSEK och leveransen kommer att ske under Q1 i år. 

ECOMB Ocean Recycle nytt dotterbolag i ECOMB AB

Styrelsen i ECOMB AB beslutade vid ett styrelsemöte den 20 februari att lyfta ut bifirman Ocean Recycle som ett helägt dotterbolag. Dotterbolaget kommer inom kort att registreras hos Bolagsverket. Skälet är att verksamheten är relativt avgränsad från ECOMBs kärnverksamhet samt att finansieringsbehovet genom externt kapital förväntas kunna tillgodoses på ett enklare och tydligare sätt.

Framtidsutsikter

Vi ser inte att syresättning med tekniken i ECOMB Ocean Recycle är den stora tekniska utmaning som kan tyckas vid en första anblick. Framdrift av fartyg med vindturbiner är verifierat, men givetvis inte optimerat och det mesta tyder på att själva syresättningen kommer att fungera. Men vi kan inte hoppa över några viktiga delmoment och här ligger fokus på att genomföra ”Kolmården-projektet” så snart vi lyckats få finansiering till projektet.

När det gäller ECOMBs kärnverksamhet med förbränningsoptimering och NOx-reduktion kommer den bredare produktportföljen att resultera i fler affärer, främst mindre kontrakt med enklare utrustning. Fokus med Ecotube-systemet ligger på de riktigt stora pannorna, men här behöver vi en referens för att komma in på allvar. Högre CO2-avgifter, hårdare NOx-krav (eller skatter) och nya industriapplikationer (t.ex. sodapannor) talar till vår fördel.

Ulf Hagström, VD

Nyckeltal och kort om övrigt

Personal

Medelantalet anställda omräknat i heltidstjänster uppgick 2017 till 4 (4) personer, varav 1 kvinna och 3 män.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 december 2017 uppgick bolagets likvida medel till 251 TSEK. Periodens kassaflöde uppgick till

-6189 TSEK. Soliditeten var NEG och det egna kapitalet uppgick till -469 TSEK.

Skattemässiga underskott

Bolaget har per 2017-12-31 ett ackumulerat skattemässigt underskott på 38 398 TSEK. Någon uppskjuten skattefordran har inte redovisats.

Investeringar

Inga investeringar i anläggningstillgångar har skett under året.

Redovisningsprinciper

ECOMB AB tillämpar årsredovisningslagen som BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättande av finansiell rapport.

Granskning

Denna rapport har blivit översiktligt granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporter, bolagsstämma, förslag till vinstutdelning

Kvartalsredogörelse Q1 den 30 maj 2018.

Halvårsrapport den 30 augusti 2018.

Kvartalsredogörelse Q3 den 29 november 2018.

Den fullständiga årsredovisningen kommer från och med den 3 maj 2018 hållas tillgänglig via bolagets webbplats.

Ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 11 juni 2018 kl.18:00 i Södertälje. Styrelsen föreslår ingen aktie utdelning.

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att årsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att de risker och osäkerhets faktorer som bolaget står inför är belysta till bästa förmåga.

Södertälje den 28 februari 2018                                   

ECOMB AB (publ)

Styrelsen och VD                                    

Göran Ernstson (ordf)

Ulf Hagström (VD)

Eric Norelius (led)

Martin Ridderheim (led)

Lars Sjödin (led)

Vid frågor om denna kommuniké kontakta:

Ulf Hagström VD; tel. 08-550 12 550, ulf@ecomb.se

Kommunikén finns tillgänglig på www.ecomb.se

ECOMB AB (publ)

Box 2017

Tallvägen 2

151 02 Södertälje

Tfn.08-550 12 550

www.ecomb.se

Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I bifirman Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den ”gröna” vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på AktieTorgets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.  

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se


Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I bifirman Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den ”gröna” vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på AktieTorgets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.   

Om oss

ECOMB bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik - Ecotube-systemet - som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fastbränsleeldade ångpannor.

Prenumerera