INFORMATION om Kapitalanskaffningen i ECOMBs nya affärsområde Ocean Recycle

Styrelsen i ECOMB AB (publ) har för sitt nya affärsområde med bifirman Ocean Recycle beslutat att konvertera bifirman till ett helägt dotterbolag.

Skälet är att den nya verksamheten är relativt avgränsad från ECOMBs kärnverksamhet samt att finansieringsbehovet genom externt kapital förväntas kunna tillgodoses på ett enklare och tydligare sätt.

Vi vill understryka att detta erbjudande inte är riktat specifikt till ECOMBs aktieägare utan till ett fåtal investerare och ska ses som en ren information till våra aktieägare, andra intressenter i bolaget och den övriga marknaden.

Med antagandet att kapitaliseringsbehovet i Ocean Recycle, uppskattat till 20 MSEK, kan tillgodoses under Q2/Q3 kommer nödvändiga resurser att omedelbart föras över från moderbolaget ECOMB AB till Ocean Recycle. Kärnverksamheten i moderbolaget – leverans av förbränningsoptimering och olika tekniska lösningar för att minska miljöstörande utsläpp (NOx etc) från stora förbränningsanläggningar – kommer att fortsätta drivas, men i det korta perspektivet med minskat fokus från Sverige. Vi har fortfarande ett starkt nätverk av Internationella partners som ser en framtid med hårdare krav på utsläppen och ett större behov av dessa produkter. Kostnaderna i kärnverksamheten kommer därför att drastiskt minska och vi har en uttalad målsättning och krav på att ECOMB ABs kärnverksamhet måste visa ett positivt resultat under 2019.

När det gäller pre-money värderingen (20 MSEK) av Ocean Recycle står den inte i proportion till dagens värdering av ECOMB AB och kursen på ECOMB-aktien. Vi räknar med att kunna övertyga marknaden om den stora potentialen med vår nya patenterade teknik Selective Oxygenation och värdet på Ocean Recycle, nu när detta kapitaliseringsprojekt har startat.

Mer information om Investeringserbjudandet finns att läsa i denna länk: www.ecomb.se/sv/eor/investeringserbjudande 


För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I bifirman Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den ”gröna” vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på AktieTorgets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.   

Om oss

ECOMB bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik - Ecotube-systemet - som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fastbränsleeldade ångpannor.

Prenumerera

Dokument & länkar