Kommuniké från Extra bolagstämma 2018-02-07

Viktigaste beslutspunkterna från den Extra bolagsstämman i ECOMB AB (publ);

¤ Stämman beslutade att ändra bolagsordningen beträffande §4 aktiekapitalet och §5 antalet aktier.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken. 

¤ Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 28.522.114 stycken aktier. Bemyndigandet omfattar även emission av teckningsoptioner och konvertibler som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler får ske utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning för emitterade värdepapper kan ske antingen kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. 

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I bifirman Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den ”gröna” vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på AktieTorgets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.   

Om oss

ECOMB bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik - Ecotube-systemet - som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fastbränsleeldade ångpannor.

Prenumerera

Dokument & länkar