Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma.

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 juni 2018, kl. 10:00 i EcoRubs lokaler Hökmark 114  930 93 Lövånger.   

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 juni 2018, och 
 •  anmäla sig till bolaget senast fredagen den 15 juni 2018 skriftligen till EcoRub AB, Hökmark 114, 930 93 Lövånger. Anmälan kan också göras per e-post ake.paulsson@ecorub.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd i god tid före den 15 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Handlingar inför årsstämman Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.ecorub.se senast två veckor före årsstämman.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit bll ehörigt sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut: a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 11. Beslut angående styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemissioner, apportemissioner, utgivande av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner.
 12. Ändring av bolagsordning så att Skellefteå Kommun är bolagets säte.
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 14.  Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Pkt 9. 

Styrelsen föreslår ersättning till revisor enligt löpande räkning samt årligt arvorde på 30.000 till styrelseledamöterna.

Pkt 10.

Styrelsen föreslår omval av sittande styrelse och omval av revisor samt ökning  av styrelseledamöterna med tre personer med gedigen erfarenhet av marknadsföring och företagsuppbyggnad samt en person med lång erfarenhet av personalfrågor, ledarskaps- och chefsutveckling samt media. Dessa är:

                      Tony Rönnqvist

1985, Startade mitt första bolag. Försäljning/Rep av Bob-Cat entreprenadmaskiner. 1989 oktober – 1995 juli. Rexair Inc, USA Befattning: Försäljningschef region nord (Sverige, Norge, Danmark).   1995 oktober – 1997 december. CEAB.  Konsultuppdrag: Öka marknadsvärdet på CEAB inför försäljning.   1997, november – 2003, mars. Svenska Allvacuum AB. Befattning: Försäljningschef. Mars 2003, såldes Allvacuum till engelska investmentbolaget 3iii.   2003,november – 2005,maj.   Testförare på Porsche/Audi RS utvecklingsavdelning i Arjeplog.   2006, Maj – 2006, december. Airtech GmbH.   Konsultuppdrag: Etablera ett samarbete med ABB Body in White i Västerås. 2007, mars – 2014, mars. Scandfilter AB/Vokes Air. Konsult: Tf försäljningschef.   2013, juni: Vokes Air säljs till Mann/Hummel AG.   2014, november - 2015,maj: SMC pneumatics AB.  Uppdrag: Utbilda Åf-are i att Presentera, Sälja, Driva ES projekt.   215,Maj - 2015, november: TCN AB.    Uppdrag: Utveckla arbetet att sälja entreprenadmaskiner och tillbehör.   En tripp till Skottland (Clark Tracks) inför deras introduktion på Svenska marknaden.   2016, januari – 2017, Oktober: Sveca AB . Konsultuppdrag: Försäljning av UV-C luftrening.     2017- Oktober –         Börjar mitt pågående uppdrag i Ecorub som konsult.

                             Mats Allansson

Född i Sala, Västmanland för 70 år sen. Gift har tre pojkar och fyra barnbarn.

Min yrkesbana började som humanist inom kommunal fritidsverksamhet i mitten av 70-talet och sen 1979 har jag varit bosatt och verksam i Skellefteå, Mitten av 80-talet började som utvecklingsledare vid dåvarande Kommundata och främst med ansvar för utveckling av lokal- och trafikbokningssystem. Det gav mig erfarenhet av utvecklingsarbete och långsiktig systemförsäljning. Marknaden var både privat och offentlig. 

Från mitten av 90-talet och fram till min pensionering har jag varit verksam i ett flertal företag som säljchef, marknadschef, VD och delägare. Branscerna har varit möbler, tunnbröd, gummi, bostäder, stugor och senast även taxi.

En brokig karriär som givit mig stor tillfredställelse och givit utlopp för min nyfikenhet och utvecklingsvilja. 

                             Emma Lundqvist  

Jag är född 1967 och uppvuxen i Byske i ett arbetarhem.

Mina gymnasiestudier gjorde jag på ekonomiprogrammet på Anderstorpskolan i Skellefteå med inriktning både mot marknad och redovisning.

Jag halkade in på Nordic Sport på ett bananskal då jag åkte förbi på vinst och förlust precis i ett läge där de skulle söka en receptionist men inte hade hunnit sätta ut annonsen.

2/12 1986 startade min resa på Nordic Sport. Jag avancerade rätt snabbt till försäljning och då främst med inriktning på export.

2007 blev jag försäljningschef med ansvar över ett säljteam bestående av sex säljare.

2010 kände jag att det vore intressant att prova något annat så jag sa upp mig och startade ett eget konsultbolag där jag hjälpte mindre företag att hitta nya marknader för sina produkter. Det bolaget drev jag tillsammans med en kollega i två år innan jag blev tillfrågad av Nordic Sport att komma tillbaka in i bolaget och denna gång som VD.

Som person är jag mycket målinriktad och min drivkraft är att göra affärer.

Ibland kan jag säkert uppfattas som lite otålig då jag brinner för att komma till avslut och kanske ibland inte ”kallpratar” i tillräcklig utsträckning.

Mina styrkor är att jag har lätt för att ta beslut och jag är väldigt lösningsfokuserad. Jag ser hellre möjligheter än hinder.

2014 gick jag ett Executive Management Program och det nätverket, bestående av företagsledare och chefer från hela Norrland, träffas efter det två gånger per år med olika teman på varje träff.

Privat är jag gift med Jonas och har två barn – 18 och 20 år.

Vi bor i ett radhus på krypavstånd från Nordic Sport och har en sommarstuga i Lillkågeträsk som vi gärna befinner oss i på sommartid.

Jag älskar att resa, både privat och i tjänsten.

                      Jan Paulsson.

66 år, boende i Robertsfors.

Under 18 år i olika chefsroller inom medieföretagen SR och SVT, varav 7 år som personalchef för SVT-Norr.
De senaste 10 åren jobbat som konsult i eget företag samt som projektledare i Robertsfors Kommun.  Som konsult arrangerat och genomfört utbildningar i ledarskap, medarbetarskap, grupputveckling, coachning och coachande ledarskap. Därtill arbetat med stöd och coachning av chefer inom både offentlig sektor och det privata näringslivet.  Som projektledare i Robertsfors är mitt uppdrag att hålla ner arbetslösheten i kommen och samtidigt bidra till att förse näringslivet med kompetenser som efterfrågas

Pkt 11.

EcoRubs styrelse behöver mandat att fullfölja det avtal som tecknats med Bracknor Fund angående konvertibler och optioner. Vidare behöver styrelse ha mandat för att kunna ta beslut om liknande finansiella lösningar med andra möjliga parters.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 55 Mkr (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Pkt 12.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 2 Styrelsens säteStyrelsen skall ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län § 2 Styrelsens säteStyrelsen skall ha sitt säte i Skellefteå kommun, Västerbottens län

EcoRub AB

Styrelsen

Åke Paulsson
Vd
ake.paulsson@ecorub.se
070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar