Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari - december 2017

JANUARI-DECEMBER

  • Nettoomsättning för perioden 4,4 Mkr (2,3)
  • Omsättningsökning med 38 %  jämfört med föregående år (se VD-kommentar)
  • Resultat efter finansnetto -0,6 (– 3,6)
  • Resultat per aktie -0,01 kr (-0,07)
  • Likvida medel vid periodens slut 0,7 Mkr (0,06)
  • 1:a november genomfördes fusionen med dotterbolaget Ergomina AB
  • Antalet aktier är 51 826 667. Alla aktier är B-aktier.

OKTOBER-DECEMBER

  • Nettoomsättning för perioden 1,6 Mkr (1,1)
  • Resultat efter finansnetto +0,4 Mkr (-0,1)

VD-KOMMENTAR

De redovisade siffrorna för 2016 är baserade på den till bolagsverket inlämnade redovisningen för EcoRub koncernen. I den finns inte omsättning i dotterbolaget Ergomina AB med före det att den ingick i koncernen (september 2016) och då blir omsättningsökningen 89 %. Om man lägger till perioden före koncernförhållandet för att få jämförbara siffror med 2017 ökar omsättningen till 3 174 276 och omsättningsökningen till 38 %. Skillnaden påverkar inte det redovisade resultatet utan enbart den redovisade omsättningen. Om man enbart jämför med de "officiella" siffrorna blir omsättningsökningen 89 %.  Siffrorna för 2017 inkluderar Ergomina AB i sin helhet.

Vid årsmötet i juni 2017 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att göra emissioner till ett värde av max 55 Mkr. Stämman informerades om att vi kontaktats av ett företag, Bracknor,  som  ville investera i EcoRub. Bracknor, hade investerat i flera noterade innovationsföretag i Finland och Sverige och våra sonderingar talade för att företaget var  seriöst och deras engagemang långsiktiga.

I mitten av juli 2017 rapporterades att en avsiktsförklaring hade undertecknats med Bracknor.

2017-09-29 hölls en extra bolagsstämma som beslutade om ett konvertibel lån från två styrelseledamöter och en utomstående på sammanlagt 1,5 Mkr.

Vidare beslutade stämman att godkänna ett finansieringsavtal med Bracknor som kan inbringa 3M€ i ökat aktiekapital.

2017-10-24 meddelades att ett avtal med Bracknor hade undertecknats och 2017-11-08 påkallades den första tranchen om 250’€ .

Under vintern/våren 2017 inleddes ett projekt för att utveckla isolerande kuddar mellan räls och syll till kinesiska järnvägen. Om det lyckas bör även marknaden till andra järnvägsföretag öppnas.

Det företag som vi påbörjade utvecklingen med hade inte förmågan att driva projektet utan vi fick ett annat företag att ta över projektet. Det är ett dotterbolag till den statliga koncernen CGGC som också vill utveckla produkter av återvunnet gummi till kinesisk bilindustri.

I november 2017 skedde en fusion med det sista kvarvarande dotterbolaget (Ergomina AB).

I december 2017 kunde vi rapportera att utfallprover till material för en kofångare till en Kinesisk SUV hade godkänts. Samtidigt rapporterade vi att ett laboratorium var under återuppbyggnad för att kunna utveckla materialkvalitéer och att kompletterade utrustningar höll på att köpas in. Vi meddelade också att en produktionsanläggning för tillverkning av pellets av vårt ekologiska gummi skulle byggas upp i Vilhelmina.

Närmare 345’ har lagts ned på utvecklingsprojekt under 2017 i form av kostnader för testverktyg, resor, avgifter, mm. Kostnader för arbetstid finns inte i den summan.

Under året har omsättningen ökat med 38 %. Det har skett genom intensifierad försäljning av befintliga produkter. För att förstärka försäljningsorganisationen anlitade vi i september en försäljningschef på konsultbasis.

Den målsättning som fastställdes av den nya styrelsen under 2016 ligger fast. Vi ska fortsätta utvecklingen av vårt ekologiska gummi för industriella ändamål. Det kräver primärt att materialen finns tillgängliga i pelleterad form. Tidsplanen för att uppnå detta har hitintills inte kunnat följas på grund av likviditetsbrist, men med det tillförda aktiekapitalet från Bracknor kan vi nu investera i laboratorium och en pelleteringsanläggning med god kapacitet i Vilhelmina. Med den på plats kan vi börja marknadsföra vårt ekologiska gummi fullt ut och föra de kinesiska projekten och kommande projekt framåt.

Parallellt med dessa framtidsprojekt ska vi öka ansträngningarna att marknadsföra våra befintliga produkter. Därigenom kan vi själva finansiera en stor del av de utvecklingskostnader som krävs för att uppfylla våra långsiktiga målsättningar.

Vi har stora lager av ej bokförda material främst i form av råvara för pelletstillverkning, men också gummidukar. De är inte lagerförda eftersom det saknas kontinuerlig försäljning av detta. Detta förklarar varför vi till och från kan ha försäljningar utan synbara kostnader.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

EcoRub AB  arbetar med varumärken som Arbergo® (arbetsplatsmattor), EcoElast ® (gummiduk), Holmsund Golv®, och Profarma® (huvudsakligen foderringar till hästägare)

Delårsredogörelse i sammandrag:

20171001 -20171231 20161001-20161231 2017 01 01 – 2017 12 31 2016 01 01 - 2016 12 31
Omsättning under perioden: 1 637 452 1 119 623 4 390 970 2 325 827
Resultat efter finansiella poster 419 869 -123 432 -610 358 - 3 580 372
Kassa och bank 733 138 59 075  733 138 59 075
Resultat per aktie -0,01 -0,07 -0,01 -0,07

Siffrorna för 2016 gäller för koncernen men i det ingår inte Ergomina AB  före det att den ingick i koncernen i september 2016.  Siffrorna för 2017 gäller för EcoRub  AB och där är alla dotterbolagen fusionerade.

Väsentlig information efter kvartalsbokslutet.

Bracknor har omvandlar 6  av 25 poster av det konvertibla lånet till aktier motsvarande 583 174 SEK av det konvertibla lånet på 2 429 925.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Kvartalsredogörelse för EcoRub AB (publ) januari - mars 2017 ska lämnas 18 maj 2018.

Årsstämma planeras hållas kl 19.00 2018 05 24 i Umeå  på Lärlingsgatan 40 och reviderat årsredovisning kommer att finnas på bolagets hemsida senast  2017 05 01.

Styrelsen förslag till stämman är att aktieutdelning inte sker.

Denna information är insiderinformation som EcoRub AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20180215

2018 02 16

Åke Paulsson

VD

ake.paulsson@ecorub.se      tel:  070 66 34 174

EcoRub AB (publ) 556438-0284

Resultaträkning Jan-dec 2017 Jan-dec 2016 Okt – dec 2017 Okt-dec 2016
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 4 390 970 2 325 827 1 637 452 1 119 623
Aktiverade utgifter
Övrig intäkt
Summa Intäkter 4 390 970 2 325 827 1 637 452 1 119 623
Rörelsens kostnader
Råvaror -569 199 187 482 286 205 380 506
Övriga externa kostnader -1 710 403 -3 591 352 -562 881 -995 827
Personalkostnader -2 373 086 -2 137 500 -819 043 -370 769
Avskrivningar -119 162 -190 963 -24 404 -121 622
Summa rörelsens kostnader -4 771 850 -5 732 333 -1 120 123 -1 107 712
Rörelseresultat -380 880 - 3 406 506 517 329 11 911
Resultat från övriga fordringar -57 492
Ränteintäkter 321 100 237 321 8 996
Räntekostnader -229 799 -274 103 -97 781 -86 847
Resultat efter finansiella poster -610 358 -3 580 372 419 869 -123 432
Skatt på årets resultat
Resultat - 610 358 - 3 580 372 419 869 -123 432

Siffrorna för 2016 gäller för koncernen men i det ingår inte Ergomina  AB före det att den ingick i koncernen  i  september 2016. Siffrorna för 2017 gäller för EcoRub  AB och där är alla dotterbolagen fusionerade.

Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete & patent
Goodwill 953 279 953 279
Inventarier / maskiner 164 108 283 271
Övriga långfristiga fodringar 5 000 10 000
Summa anläggningstillgångar 1 122 387 1 245 550
Omsättningstillgångar 
Varulager 1 485 741 878 022
Kundfordringar 1 294 739 430 823
Övr. kortfristiga fodringar 9 658 771 373
Förutbetalda kostnader 1 060 912 77 068
Kassa & bank 733 138 59 076
Summa omsättningstillgångar 4 584 180 2 216 362
Summa tillgångar 5 706 575 3 462 912

Siffrorna för 2016 gäller för koncernen men i det ingår inte Ergomina AB  före det att den ingick i koncernen i september 2016. Siffrorna för 2017 gäller för EcoRub  AB och där är alla dotterbolagen fusionerade.

Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 295 666 1 281 087
Bundna reserver 2 600 
Summa 1 295 668 1 283 687 
Fritt eget kapital
Balanserad vinst/förlust  -596 312 3 728 299
Aktieägartillskott/ bryggfinansiering 1 000 000 1 000 000
Årets resultat -610 358 -3 580 372
Summa eget kapital 2 088 996 3 431 614 
Långfristiga skulder
Obeskattade reserver 0 0
Skulder kreditinstitutioner 0 225 046
Avsättningar 0 0
Summa långfristiga skulder 0 225 046
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 197 210 88 721
Konvertibelt lån 3 929 924
Skuld skattemyndighet 269 653
Övriga kortfristiga skulder 490 445 202 323
Upplupna kostnader 101 519
Summa kortfristiga skulder 4 617 579 806 252
Summa skulder & eget kapital 5 706 575 3 462 912

Siffrorna för 2016 gäller för koncernen men i det ingår inte Ergomina AB  före det att den ingick i koncernen i september 2016.  Siffrorna för 2017 gäller för EcoRub  AB och där är alla dotterbolagen fusionerade.

Kassaflödesanalys Jan-dec 2017 Jan-dec 2016
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -610 358 -3 580 372
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet inklusive effekter av fusioner -222 867 190 963
Betald inkomstskatt 98 327
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital - 833 225 - 3 291 082
Ökning/minskning varulager -1 485 741 -773 023
Ökning/minskning fodringar -969 649 818 410
Ökning/minskning kortfristiga skulder 120 817 -3 812 947
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 334 573 -7 058 642
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -168 025
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 4 500 000
Förvärv av dotterbolag 0 -974 290
Ökning/minskning av övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 3 357 685
Finansieringsverksamheten
Nyemission/ ändring av aktiekapital 14 579 3 020 334
Upptagna lån 3 929 924 -43 4170
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder -88 000 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 856 503 2 976 917
Årets kassaflöde 688 705 -724 040
Likvida medel vid årets början 44 433 783 116
Likvida medel vid årets slut 733 138 59 076

Siffrorna för 2016 gäller för koncernen men i det ingår inte Ergomina AB  före det att den ingick i koncernen i september 2016. Siffrorna för 2017 gäller för EcoRub  AB och där är alla dotterbolagen fusionerade. Skillnaden mellan likvida medel vid ena årets slut och det andra årets början beror på detta.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar