EcoRub AB  ingår ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras rådgivare Alpha Blue Ocean

EcoRub AB har ingått ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (investeraren) med säte i Luxemburg, genom deras finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean Inc., gällande en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Finansieringslösningen innebär att Bolaget kan, under en 18-månadersperiod, erhålla 20 MSEK och ytterligare 7 MSEK om samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas.

EcoRub AB Bolaget) har ingått finansieringsavtalet i syfte att säkerställa Bolagets finansiering (Avtalet). Finansieringen beräknas förse EcoRub med kapital över de närmaste 18 månaderna, varvid 10 miljoner SEK ska falla ut inom 12 månader.

Årsstämman den 21 juni 2018 bemyndigade styrelsen att fatta beslut gällande finansieringslösningar angående konvertibler och teckningsoptioner.

Åke Paulsson, vd för EcoRub säger: "Denna finansiella lösning passar våra aktuella finansiella behov mycket bra. Lösningen är båda kostnadseffektiv och flexibel för bolaget och dess aktieägare. Det ger oss finansiell stabilitet de närmsta 18 månaderna och möjligheten att finansiera färdigställandet av vårt laboratorium och inköp av den produktionsutrustning vi planerat för kommande år".

Pierre Vannineuse, vd och grundare av London baserade Alpha Blue Ocean Investment Group och chef för European  High Growth Opportunities Securitization Fund, kommenterar: "Vi är spända och förväntansfulla över att kunna välkomna EcoRub i vår portfölj av investeringar.  Den här transaktionen är en del av Alpha Blue Oceans vidare intentioner att placera inom de närmsta tjugofyra månaderna två miljarder € i finansiering till ledande Europeiska junior Cleantech företag. Vi är övertygade om att företaget nu har en säkrad finansiering för en längre tid och att företagsledningen nu kan få fokusera på att skapa resultat för företagets mycket lovande utveckling av hybridmaterial bestående av återvunna polymerer som plaster och bilddäcksgummi. 

Huvudsakliga villkor 

Denna finansieringslösning är baserad på utgivande av konvertibla lån och teckningsoptioner med rätt till konvertering till B-aktier i EcoRub AB. 

Finansieringslösningen gäller för en period av arton månader. Under denna period kan Bolaget erhålla upp till 20 millioner SEK genom utgivande av sju trancher. bestående av konvertibla skuldebrev med anslutna teckningsoptioner. Förutom den första Tranchen under initiala perioden som uppgår till 5 MSEK, uppgår samtliga övriga Trancher till 2,5 MSEK vardera.

I samband med varje utgivande av en tranch skall teckningsoptioner emitteras som gör det möjligt för Investeraren att erhålla B-aktier i EcoRub AB. Skulle alla teckningsoptionerna nyttjas  kommer ytterligare 7 miljoner SEK tillföra Ecorub AB (motsvarande 35 % av det totala engagemanget). Total gör detta möjligt för företaget att erhålla 27 Miljoner SEK.

De konvertibla skuldebreven måste omvandlas till aktier av serie B inom 12 månader från det datum konvertiblerna utges. Teckningsoptionerna måste utnyttjas inom 5 år från emissionstillfället. De konvertibla skuldebreven emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp.

Konverteringskurs för de konvertibla skuldebreven och teckningskurs för teckningsoptionerna fastställs baserat på en prisperiod om 15 handelsdagar direkt före ett referensdatum.

De konvertibla skuldebreven, konverteras obligatoriskt tolv månader efter utfärdande och fram till dess till 93 % (eller 95 % för konvertiblerna från första tranchen) av det dagliga lägsta VWAP (volume weighted avarage price) observerad under prisperioden före mottagandet av en konverteringsbegäran.

Prissättningen för teckningsoptionerna beräknas till, för varje tranch, 120% av VWAP observerat för prisperioden om 15 handelsdagar som föregår den handelsdag då Bolaget begär av  Investeraren en ny konvertibel och teckningsoptioner. Emellertid gäller för första tranchen att prissättningen för teckningsoptionen skall vara 120 % av det lägsta av 0,3631 SEK och det lägsta VWAP avslutet observerat för prisperioden om 15 handelsdagar som föregår den dag de första tranchen utges. 

Om hela engagemangen utnyttjas blir det 20 MSEK i konvertibler i sammantaget nominellt belopp, kommer kostnaderna för Bolaget för bland annat finansiella och juridiska tjänster uppgå till cirka 6 procent av det totala åtagandet. 

Bracknor Fund Ltd 

Eftersom Bolaget ser denna nya finansiering erbjuda bättre kommersiella villkor, har Bolaget ingen intention att på egen hand efterfråga ytterligare trancher som faller under avtalet mellan Bolaget och Bracknor Fund LTD (påpekas bör att Bracknor Fund LTD har rätt att utge två ytterligare trancher med anslutna teckningsoptioner enligt avtalet).

Om European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)
 European High Growth Opportunities Securitization Fund SF är ett institutionellt investeringsföretag med säte i Luxemburg som fokuserar på att finansiera innovativa företag i Europa som bedöms vara signifikant undervärderade. Alpha Blue Ocean är exklusiv rådgivare till EHGO. Deras mandat är att investera i innovativa europeiska företag och därigenom stödja deras behov av tillväxtkapital genom att erbjuda ett trovärdigt europeiskt finansieringsalternativ.

Om Alpha Blue Ocean Investment Group
Alpha Blue Ocean, som grundades av Pierre Vannineuse, ansvarar för en familj av investeringar och opererar över en mångfald områden och fokuserar på att finansiera innovativa teknologier, samtidigt som de har en passiv roll i förvaltningen av sina portföljbolag. Alpha Blue Ocean specialiserar sig på att tillhandahålla flexibla och innovativa icke-invasiva lån och equity-finansiering till börsnoterade företag globalt och inom sektorer som hälso- och sjukvård, energi, gruvdrift och teknologi. Alpha Blue Oceans huvudkontor är baserat i London, Storbritannien.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2018 

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar