EcoRub AB (PUBL) har påkallat finansiering inom ramen för finansieringsavtal med Bracknor Fund LTD

Styrelsen i EcoRub AB ("EcoRub") meddelar att en andra tranch påkallats via tidigare ingått avtal med Bracknor Fund LTD ("Bracknor") omfattande initialt 2 429 925  kronor genom riktad emission av konvertibla skuldebrev samt teckningsoptioner till Bracknor. Det kapital EcoRub tillförs via finansieringsavtalet är främst avsett att slutföra  inköp av laboratorie utrustning och produktionsutrustning för tillverkning av pellets för formsprutning.

Konvertibler av serien 2018/KV2

Styrelsen har påkallat en andra  finansiering om totalt 2 429 995  kronor från Bracknor, bestående av tjugofem (25) konvertibler med ett nominellt värde om vardera 97 197 kronor som löper räntefritt och har en löptid om tolv (12) månader. Konvertering av konvertibler till nya B-aktier i bolaget kan ske kontinuerligt under konvertiblernas löptid och till en kurs motsvarande ett belopp uppgående till 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering. Konverteringskursen får inte fastställas till ett lägre belopp än 0,20 kronor. Vid fullt nyttjande av dessa tjugofem (25) konvertibler kan antalet B-aktier i EcoRub öka med högst 12 149 625 stycken varav aktiekapitalet kan komma att öka med högst cirka 303 740 kronor. Högsta ökning av B-aktier och aktiekapital är hänförliga till den lägsta kursen om 0,20 kronor och kan potentiellt bli lägre. Vid fullt nyttjande uppgår utspädningen av röster och kapital till högst cirka 18,6 procent. Konverteringskursen samt antal aktier som respektive konvertibel ger rätt att konvertera ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler i samband med t.ex. split, fondemission eller företrädesemissioner.

Teckningsoptioner av serie 2018/2022

I samband med emittering av konvertiblerna har i enlighet med finansieringsavtalet 4 859 850 optioner vidhängts vilka vid fullt nyttjande kan tillföra EcoRub ytterligare totalt 1 943 940 kronor. Optionerna utges vederlagsfritt och varje option berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget fram t.o.m. den 31 maj 2022 till en teckningskurs om 0,60 kronor. Vid fullt nyttjande av dessa 3 239 900 optioner kan antalet B-aktier i EcoRub komma att öka med högst 3 239 900 stycken och aktiekapitalet kan komma att öka med högst cirka 80 998  kronor . Vid fullt nyttjande uppgår utspädningen av röster och kapital till cirka 4,7 procent. Teckningskursen samt antalet B-aktier som respektive option ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler i samband med t.ex. split, fondemissioner eller företrädesemissioner. Optionerna ska ha en löptid om fyra år varav teckning av aktier, med stöd av optioner, ska ske kontinuerligt under optionens löptid.  

Engagemangsavgift till Bracknor

I enlighet med ingånget finansieringsavtal godkänt av extra bolagsstämma den 29 september 2017 utgår i samband med påkallandet av den andra tranchen enligt ovan engagemangsavgift till Bracknor i form av kvittningsemission av tre (3) konvertibler med ett nominellt värde om vardera 97 197 kronor. Konvertering av konvertibler till nya B-aktier i bolaget kan ske kontinuerligt under konvertiblernas löptid och till en kurs motsvarande ett belopp uppgående till 90 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering. Konverteringskursen får inte fastställas till ett lägre belopp än 0,20 kronor. Vid fullt nyttjande av dessa tre (3) konvertibler  kan antalet B-aktier i EcoRub komma att öka med högst 1 457 955 stycken varav aktiekapitalet kan komma att öka med högst cirka 36 449 kronor. Högsta ökning av B-aktier och aktiekapital är hänförliga till den lägsta kursen om 0,20 kronor och kan potentiellt bli lägre. Vid fullt nyttjande uppgår utspädningen av röster och kapital till högst cirka 2,1 procent.

För ytterligare information om finansieringsavtalet med Bracknor hänvisas till PM publicerat 2017-10-24.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018

För mer information om EcoRub AB (publ), vänligen kontakta:

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar