Halvårsrapport för EcoRub AB (publ) januari - juni 2017

  • Nettoomsättning för perioden         2,1 Mkr (0,9)
  • Resultat efter finansnetto             – 0,2 Mkr (-2,8)
  • Resultat per aktie                            0,00kr (-0,15)
  • Likvida medel vid periodens slut     0,45 Mkr (0,34)
  • Fusion med det kvarvarande dotterbolaget Ergomina AB är påbörjad.
  • Antalet aktier är 51 243 485

VD-KOMMENTAR

Under första halvåret 2016 har fusionerna av dotterbolagen EcoElast AB, ProFarma AB och Holmsunds Golva AB genomförts. Första stegen för att fusionera med det sista dotterbolaget Ergomina AB har tagits och kommer att genomföras under andra halvåret 2017.

Inför årsstämman i juni 2017 verkställdes tre lån från större aktieägare om 500 000 vardera som planeras omvandlas till konvertibla lån på extra bolagsstämma i augusti 2017.

Under halvåret har ett utvecklingsarbete tillsamman med ett kinesiskt bolag utförts för att utveckla en kudde för den kinesiska järnvägen av EcoRubs material. Ett avtal är undertecknat men förskottsbetalningar från det kinesiska som ska bekräfta avtalet,  har inte ännu gjorts. De kostnader som är förknippade med verktyg för projektet har balanserats – övrigt har kostnadsförts. Tillsammans har vi lagt ned 312 730 exklusive arbetskostnader i projektet. Det avtalade förskottet ingår i vår kund fordran och är på 4 531 500. Samma belopp finns upptaget som en skuld till dess att betalning skett.

Arbete har också utförts med ett annat kinesiskt företag som är intresserad av att erhålla KnowHow. Kostnader för detta har inte balanserats och består av arbetstid, resor och produktion av en lång rad test material bland annat bestående av kinesiskt gummipulver. Kontakterna har hittills inte resulterat i något avtal.

På årsstämman i juni 2017 redogjorde styrelsen för olika möjliga metoder för EcoRub att skaffa investeringskapital och presenterade den investerare som EcoRubs styrelse överväger att sluta avtal med som är Bracknor Investment Group i Dubai. Det bolaget har tre investeringar i företag som är listade på finska Nasdaq. En investering är slutförd. En har kommit halvvägs och en är just påbörjat. Styrelsen känner därmed en trygghet i att investeraren är seriös. Bracknor har också nyss investerat i ett Svensk företag som är listar på First North nämligen MediRätt AB. 147 536 har lagts ned i kostnader för detta avtal exklusive arbetstid.

Denna finansiering med Bracknor ska göra det möjligt att genomföra den plan som presenterades i juni 2016 på årsstämman med syfte att expandera de nuvarande marknaderna med satsningar på ytterligare försäljningsresurser. Arbete med att skapa en produktionspark och marknader för formsprutade gummiprodukter skall också igångsättas.

Intäktsökningen 2017 jämfört med samma period 2016 beror till stora delar på order på mattor till skjutbanor. Leveransen av ordern har tidigarelagts av kunden. Fler sådana är på gång som ska levereras under året.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Koncernstruktur

Bolaget är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolaget Ergomina AB. Bolaget tillverkar arbetsplatsmattor under varumärket Arbergo.

Halvårsrapport i sammandrag:

2017 01 01 – 2017 06 30 2016 01 01 - 2016 06 30
Omsättning under perioden: 2 103 733 873 731
Resultat efter finansiella poster -198 239 -2 798 203
Kassa och bank 415 970 340 995 
Resultat per aktie 0,00 -0,15

Väsentlig information efter halvårsbokslutet

Extra bolagsstämma skall hållas 20170802 för beslut om att styrelseledamöterna Svante Larsson och Jens Malmgren via bolag skall erhålla konvertibler till värdet 0,65 SEK för kvittning av lån till EcoRub AB på 500.000 vardera. Ett ytterligare lån på 500 000 till ett tredje bolag skall också behandlas.

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Kvartalsredogörelse för tredje kvartalet ska lämnas 17 november 2017.

Östanbäck   2017 07 10

Åke Paulsson

VD

ake.paulsson@ecorub.se      tel:  070 6634174

EcoRub AB (publ) 5564380284

Resultaträkning 201701 01 - 2017 06 30 2016 01 01 - 2015 06 30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 103 733 873 731
Rörelsens kostnader 
Råvaror -669 788 -189 635
Övriga externa kostnader -567 331 -2 199 321
Personalkostnader -926 527 -1 226 314
Avskrivningar -57 142 -25 295
Summa rörelsens kostnader -2 220 788 -3 640 565
Rörelseresultat -117 055 -2 766 831
Ränteintäkter 0 28 093
Finansiella kostnader -81 184 -59 462
Resultat efter finansiella poster -198 239 -2 798 203


Balansräkning 2017 06 30 2016 06 30
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 200 604 0
Goodwill 900 000 0
Inventarier maskiner 222 130 178 254
Övriga långfristiga fodringar 5 000 10 000
Summa anläggningstillgångar 1 327 734 188 254
Omsättningstillgångar 
Varulager 834 487 379 269
Kundfodringar 5 914 551 232 647
Skattefodringar 0 653 250
Övr. kortfristiga fodringar 0 265 091
Förutbetalda kostnader 364 765 0
Summa omsättningstillgångar 7 113 803 1 566 950
Kassa & bank 415 970 340 995
Summa tillgångar 8 857 507 2 096 199


Balansräkning 2017 06 30 2016 06 30
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 1 281 087 526 001
Aktieägartillskott 1 000 000 1 451 000
Bundna reserver 0 2 600
Summa 2 281 087 1 979 601
Fritt eget kapital
Överkursfond 20 495 259 18 563 311
Balanserad vinst/förlust -20 423 932 -17 551 258
Årets resultat -198 239 -2 798 203
Summa fritt eget kapital -126 912 -1 786 150
Summa eget kapital 2 154 175 193 451
Långfristiga skulder
Obeskattade reserver 0 0
Skulder kreditinstitutioner 0 188 479
Avsättningar 0 0
Summa långfristiga skulder 0 188 479
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 308 129 651 265
Bryggfinansiering 1 500 000 0
Skulder närstående 7 132 13 200
Skatteskulder 357 536 182 489
Skulder kreditinstitutioner 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 530 535 867 315
Upplupna kostnader 0 0
Summa kortfristiga skulder 6 703 332 1 714 269
Summa skulder & eget kapital 8 857 507 2 096 199

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2017.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar