Kallelse till extra bolagsstämma angående konvertibelt lån från styrelseledamöter med kursen 0,65 kr

Bakgrund:

Enligt bestämmelser i Aktiebolagslagen kap 16 m.m. får riktad emission (eller motsvarande) till befattningshavare i bolag inte ske utan särskilt beslut på stämma med 9/10 majoritet. De befattningshavare detta gäller är styrelseordförande Svante Larsson med företaget SL-Innovation AB och styrelseledamoten Jens Malmgren med företaget Plano System AB.

Kallelsen till årsmötet innehåller inte detta förslag varför en extra bolagsstämma måste hållas där förslaget för detta är framlagt.

EcoRubs styrelse föreslår att stämman beslutar om ett konvertibelt lån från SL-Innovation AB, Plano System AB, och Four Chair AB om 500.000 vardera. Konvertibeln skall löpa till 2018 06 30 och ge 5 % ränta. Konvertiblerna kan konverteras till B-aktier till en kurs om 0,65 kr inom perioden 2017 07 30 och  2018 06 30.

Förskottsbetalning för konvertiblerna som en bryggfinansiering från dessa partners skall ske före 2017 06 20.

Konvertiblerna ska användas för att:

 1.  Möjliggöra att ett avtal med Bracknor Investment Group i Dubai kan ske med konvertibler upp till 3M€.  Det bolaget har tre investeringar i företag som är listade på finska Nasdaq. En investering är slutförd. En har kommit halvvägs och en är just påbörjat. Styrelsen känner därmed en trygghet i att investeraren är seriös.
 2. Förbereda aktiviteter för att komma igång med tillverkning av järnvägskuddar.
 3. Initiera expansion av försäljning på befintliga marknader enligt den plan från juni 2016 som presenterades på årsstämman det året..

Kallelse:

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org.nr 556438-0284 kallas härmed till en extra bolagsstämma den 6 juli 2017 kl 10.00 på adressen Plano AB, Lärlingsgatan 40,  902 44 Umeå.      

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 31 juni 2017, och 
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 31  juni 2017 skriftligen till EcoRub AB, c/o Åke Paulsson, Östanbäck 378, 934 91 Kåge. Anmälan kan också göras per e-post:  ake.paulsson@ecorub.se.  I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd i god tid före den 31 juni 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.ecorub.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 51 243 485 B-aktier, motsvarande totalt 51 243 485  röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Presentation och redogörelse  för förslaget till beslut om utgivande av konvertibler till bolagen SL-Innovation och Plano System AB som kontrolleras av styrelseledamöterna Svante Larsson och Jens Malmgren samt till Four Chair AB där befattningshavarna inte är engagerad i ledningen av  EcoRub AB.
 8. EcoRubs styrelse föreslår att stämman beslutar om ett konvertibelt lån från SL-Innovation AB, Plano System AB och Four Chair AB om 500.000 vardera. Konvertibeln skall löpa till 2018 06 30 och ge 5 % ränta. Konvertiblerna kan konverteras till B-aktier till en kurs om 0,65 kr inom perioden 2017 07 30 och  2018 06 30.
 9. Stämmans godkännande av konvertiblerna.
 10. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 7 - förslag till utgivande av konvertibler
EcoRubs styrelse föreslår att stämman beslutar om ett konvertibelt lån från SL-Innovation AB, Plano System AB och Four Chair AB om 500.000 vardera. Konvertibeln skall löpa till 2018 06 30 och ge 5 % ränta. Konvertiblerna kan konverteras till B-aktier till en kurs om 0,65 kr inom perioden 2017 07 30 och  2018 06 30.
Konvertiblerna ska användas för att: 

 1.  Möjliggöra att ett avtal med Bracknor Investment Group i Dubai kan ske med konvertibler upp till 3M€.  Det bolaget har tre investeringar i företag som är listade på finska Nasdaq. En investering är slutförd. En har kommit halvvägs och en är just påbörjat. Styrelsen känner därmed en trygghet i att investeraren är seriös.
 2. Förbereda aktiviteter för att komma igång med tillverkning av järnvägskuddar.
 3. Initiera expansion av försäljning på befintliga marknader enligt plan från juni 2016.

Övrigt

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32§ aktiebolagslagen.

Umeå  2017 06 14

Styrelsen i EcoRub AB

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar