Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 november 2018, kl. 10.00  i bolagets lokaler Hökmark 114; 932 93 Lövånger.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 3 november 2018 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 2 november 2018), och
  •  anmäla sig till bolaget senast måndagen den 5 november 2017 skriftligen till EcoRub AB, Hökmark 114; 932 93 Lövånger. Anmälan kan också göras per telefon 070-663 41 74 eller per e-post ake.paulsson@ecorub.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 2 november 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.ecorub.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 65 223 653 st, varav 0 A-aktier och 65 223 653 B-aktier, motsvarande totalt 65 223 653 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Syftet med stämman

Bolagets intention har varit att ge it gratis teckningsoptioner till samtliga delägare. I ock med Bracknors konverteringar av senaste tranchen till aktier kom antalet aktier att överstiga 56 miljoner aktier och då räckte inte årsstämmans bemyndigande om emissioner upp till 20 miljoner till. Bolagsverkets regler säger att vi måste utgå från att alla teckningsoptioner löses in.

Vidare har bolaget intressenter som kan vara intresserade av ett samarbete och möjligen gör det genom ett delägarskap i EcoRub AB. Därför vill styrelsen reservera ytterligare 20 miljoner för detta. Totalt önskar styrelsen ett utökat bemyndigande med 45 miljoner SEK utöver de 20 miljoner SEK som fastställdes på årsmötet den 21 juni 2018.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner.
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, som berättigar till nyteckning av B-aktier i bolaget, som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara 45 miljoner SEK utöver bemyndigandet från årsstämman 21 juni 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Hökmark  12 oktober 2018

EcoRub AB (publ)

STYRELSEN

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2018.


Åke Paulsson
Vd

ake.paulsson@ecorub.se 
070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera