Kommuniké från årsstämma i EcoRub AB (PUBL)

Vid årsstämman i EcoRub AB (publ) (orgnr 556438-0284) den 21:a juni 2017 i Hökmark, Skellefteå kommun  fattades följande beslut:

 • Resultat- och balansräkningen  fastställdes. 
 • Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret och att fritt eget kapital om 1 520 872  balanseras i ny räkning.  
 • Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. 
 • Årsstämman fastställde arvoden för styrelseledamöter om 30 000 per år.  Om nyval av styrelseordförande kommer att ske skall denne erhålla 60.000 per år. Det beslutades att revisorn skall arvoderas enligt löpande räkning. 
 • Till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma  omvaldes Svante Larsson, Jens Malmgren ,och Åke Paulsson. Nyvalda styrelseledamöter blev  Tony Rönnqvist, Mats Allansson och Emma Lundqvist
 • Årsstämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG med auktoriserade revisorn Gunnar Karlsson som huvudansvarig revisor. 
 • Styrelsen informerade om att det fanns ytterligare investerare som visat intresse för att investera i företaget och att ett bemyndigande behövs för att kunna fortsätta arbeta med dessa och med Bracknor Fund Ltd.
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 20 Mkr (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

  För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. 
 • Stämman beslutade att ge uppdrag till styrelsen att utse en valkommitte.
 • Stämman beslutade att ändra bolagets säte till Skellefteå Kommun.

Stämman konstaterade att bolaget idag har minst 1 178 delägare och att  23% av bolagets röster fanns närvarande på stämman. Stämmoledamöterna blev visade EcoRubs lokaler och fick ta del av hur arbetet fortskrider med att iordningsställa dessa. Hyresgäster finns på gång, men några avtal har inte undertecknats.

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar