Kvartalsrapport januari - september 2015

JANUARI - SEPTEMBER 2015

  • Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (3,2 )
  • Resultat efter finansnetto -5,7 Mkr (-3,7 )
  • Resultat per aktie  -0,27 kr (-0,21 )
  • Likvida medel vid periodens slut 0,2 Mkr (1,8 Mkr)
  • Sammanlagda resultatet hos dotterbolagen  - 1600 tkr (697 tkr)
  • Antalet aktier vid rapporttillfället var 21 035 714

KOMMENTARER

Under de första nio månaderna 2015 har bolagets aktiviteter i stor utsträckning varit inriktade på att få EcoRubs material som är baserat på återvunnet gummi och plast CE-godkänt efter kundspecifika krav. Detta är viktigt för att kunna nå den stora marknad som finns i Sverige och Europa bl.a. för s.k. geomembran. Testkörningar av produktionslinjen visar också att den fungerar bra och att kapaciteten är mycket stor samtidigt som kapitalkostnaderna är låga.

Det recept som testades för CE-märkning klarade dock inte ett av åtta uppställda krav för att få produkten godkänd. Receptet är nu justerat och snabbtester visar att även de kvarvarande kraven kommer att kunna mötas. En ny CE-märkning tar dock tid så årets försäljning av en av de framtida huvudprodukterna uteblir i stor utsträckning.

Den för året i huvudsak uteblivna försäljningen av geomembran samt ökade kostnader för personal och tester har medfört att bolagets likviditet varit mycket ansträngd den senast tiden. I resultatet för perioden januari-september ingår kostnader för avskrivning av produktionsanläggningen som köptes i augusti 2014 samt högre hyreskostnader än under motsvarande period 2014. Resultatet har också påverkats av kostnader för arbetet med CE-märkning.

Soliditeten i företaget är dock god och bolaget har efter periodens utgång genom inlåning och lånelöften från några större aktieägare återställt likviditeten. Dessa aktieägare bedömer att utvecklingen efter en omstrukturering av företaget har goda förutsättningar att nå en god lönsamhet. Styrelsen har påbörjat omstruktureringsarbetet. Bland planerade åtgärder ingår en försäljning av dotterbolagen Arbego Scandinavia och Profarma. Syftet med en omstrukturer­ing är att koncentrera verksamheten till produkter där bolagets kunskap och tillgångar har störst konkurrenskraft på marknaden. Senast den 10 december kommer styrelsen att presentera en plan för den framtida inriktningen.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver med så kallade copolymerer för att skapa ett nya material med goda materialegenskaper. Egenskaperna utmärks bland annat av utmärkt slagtålighet. Materialet är också fullständigt återvinningsbart.

Hittills har EcoRubs produkter i stor utsträckning tillverkats i USA. Produktionen kommer framgent att i huvudsak ske i Holmsund i den anläggning som bolaget förvärvade i augusti 2014.

De produkter som tillverkats i USA har i till stor del bestått av gummiduk i olika tjocklekar och med olika ytstruktur. Gummiduk används i dammar, deponier, i lantbruket, inom fordonsindustrin och inom många andra områden.

I Holmsund kommer utöver gummiduk även formsprutningspellets att kunna tillverkas. Denna produkt är avsedd för formsprutning och formpressning i den typ av maskiner som används inom plastindustrin.

EcoRubs produkter har en mängd olika applikationsområden och marknaden i Europa för produkter av detta slag uppgår till miljardbelopp.

Koncernstruktur

Bolaget är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen EcoElast AB, ProFarma AB, Arbergo Scandinavia AB och Holmsund Golv AB.

EcoElast AB tillverkar och säljer produkter baserade på återvunnet gummi och biokompositer. ProFarma AB säljer produkter till lantbruk. Arbergo Scandinavia AB tillverkar och säljer högkvalitativa ergonomiska arbetsplatsmattor. Mattornas unika konstruktion minskar skador från stående arbete.

Niomånadersrapport i sammandrag:

Januari-september 2015 Januari-september 2014
Omsättning under perioden: 2 493 303 3 244 497
Resultat efter finansiella poster -5 671 370 -3 718 580
Kassa och bank                                      165 939 1 836 920
Resultat per aktie -0,27 -0,21

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Kvartalsredogörelse för fjärde kvartalet och årskommunike för helåret 2015 kommer att lämnas 2016-02-25.

Holmsund den 5 november 2015

Nils-Eric Öqvist
Styrelseordförande

Tel. 090-349 33 22
E-post: nilseric.oquist@telia.com

EcoRub AB (Publ)
Sågverksgatan 10
913 31 Holmsund

Org nr:556438-0284

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar