Kvartalsredogörelse för EcoRub AB (publ) januari - mars 2018

JANUARI-MARS

  • Nettoomsättning för perioden 0,71 Mkr (0,67)
  • Resultat efter finansnetto – 0,6 Mkr (-0,4)
  • Resultat per aktie -0,01 kr (-0,01)
  • Likvida medel vid periodens slut 4,8 Mkr (0,9Mkr)
  • Antalet aktier är 52 993 031 st. Alla aktier är B-aktier.

 Kvartalsredogörelse

VD-KOMMENTAR

Under perioden har provleveranser av råvaror från vårt laboratorium skett till plastindustri i Italien med förväntat lyckat resultat. Arbete fortskrider med att utveckla ett samarbeten med den Italienska plastindustrin i samarbete med ETRA (European Tire Recycling Association).

Arbetsmöte med dotterbolag till den Kinesiska koncernen CGGC har skett med bekräftelse av att de är fortsatt intresserade av samarbete för att erhålla EcoRub’s teknologi. Lyckat försök har skett med att tillverka en kofångare till en kinesisk SUV med ett laboratorieutvecklat material från EcoRub med förstärkning av träfibrer.

Ett beslut om stöd med 25 % av våra kostnader för laboratorieutrustning har erhållits från Länsstyrelsen i Västerbotten. En ansökan om stöd för produktionsutrustning är under behandling.

EcoRub har under perioden lagt ned ca 350’ i kostnader som är förknippade med utvecklingsarbete.

Väsentlig information efter delårsbokslutet

EcoRub har den 11 april slutfört köpet av en industrifastighet i Hökmark i Skellefteå kommun. 

Betalning av köpeskilling skedde vid undertecknandet av köpehandlingarna och tillträde till fastigheten har erhållits. Köpeskillingen är på 4,5 miljoner och har finansierats genom lån från bolagets styrelseordförande Svante Larsson. Lånet löper tillsvidare med en ränta på 5 procent. EcoRub kommer söka bankfinansiering för att få en mer långsiktig lösning.

Fastigheten är på över 6 000 kvadratmeter och EcoRub kommer nu påbörja arbetet med att finna hyresgäster då bolaget inte behöver alla ytorna själva. I fastigheten finns ett fryslager som hanterar mer än 3 000 pallplatser och där finns en snabbfrys. Dessa kommer bolaget inte själva att ha något behov av utan söker hyresgäster för dem. Bolaget påbörjar inflyttning av laboratorium omgående och verksamheten i Vilhelmina flyttas före halvårsskiftet.

En utbetalning av en tranch från Bracknor Fund har skett efter periodens slut på 2 429 995. Bracknor Fund har rätt till en ytterligare tranch enligt avtalet.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

EcoRub AB arbetar med varumärken som Arbergo® (arbetsplatsmattor), EcoElast ® (gummiduk), Holmsund Golv®, och Profarma® (huvudsakligen foderringar till hästägare)

Delårsredogörelse i sammandrag:

2018 01 01 -20180331 2017 01 01 – 2017 03 31
Omsättning under perioden: 706 094 674 486
Resultat efter finansiella poster -628 513 -425 362
Kassa och bank 4 818 157 175 404
Resultat per aktie -0,01 -0,01

Antalet utestående aktier sista mars 2018 var 52 993 031 st. Det fanns cirka 1 216 aktieägare. Vid årsskiftet fanns det 906,

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna delårsredogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari – juni 2018 ska lämnas 31 augusti 2018.


Åke Paulsson
Vd
ake.paulsson@ecorub.se
070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar