Möjligt återbetalningskrav från EU

Ecorub har erhållit en uppgift från EU:s revisorer att ett "teoretiskt återbetalningskrav " kan komma på ca 850.000 SEK

I juni 2016 begärde EASME  och genomförde en revision av den verksamhet som bedrevs i EU-projektet ACE under åren 2010 - 2012. 

Det projektet har haft redovisningar av räkenskaperna som godkänts av programmet vid två tillfällen. Dessutom har två olika auktoriserade svenska revisorer kontrollerat bokföringen och redovisat detta till programmet. Redovisningen har skett enligt de mallar som projektet levererat till EcoRub. Flera kilo med dokument har skickats till Bryssel i samband med redovisningar av räkenskaperna och stora delar av dessa finns inte längre hos EASME.

EASME`s revisorer hade väntat med att lämna en redovisning till oss tills efter att de fått besked från EcoRub att finansieringen med Bracknor har beslutats om och att första överföringen av pengar hade skett.

Den redovisning som revisorerna kommit med har skett enligt nya retroaktiva regler.

Bland annat krävs att resor ska särredovisas så att det framgår vilka kostnader som hänför till en viss resa och vilka besökarna har varit och motivet till detta. Detta redovisades då i separat samband med de finansiella  rapporterna och dessa handlingar har EASME inte längre kvar.  Den typen separat redovisning gjordes inte i bokföringssystemet då när det skedde och det är ytterst svårt att nu upp till 8 år efter det att händelserna skedde kunna återskapa detta.  I och med detta dras resekostnaderna bort från stödet. 

Vidare har man nu andra bedömningar av lönekostnaderna. Det EcoRub redovisat är de faktiska kostnaderna för lönerna till de som deltagit i projektet enligt det regelverk som gällde då. Nu gör man en annan bedömning. 

EcoRub har klargjort och redovisat de kostnader som fanns under den perioden och har uppfattningen att kostnaderna varit redovisade korrekt. Vari de nu ej accterade kostnaderna består i har vi inte fått någon information om ännu och bolagets inställning är att återbetalningskraven är godtyckliga och baserade på ej korrekta premisser. Av de ursprungliga återbetalningskravet på ca 1 miljon har ca 150.000 återtagits.

Vd vägrade då att skriva under den revisions rapport som presenterades i november 2017 och inkom istället  med en skrivelse angående revisorernas godtyckliga hantering och absurda argumentering,

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018.

Åke Paulsson
Vd
ake.paulsson@ecorub.se
070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar